A A A A A

Life: [Job Loss]

1 Petro ๕:๗
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

2 Korintho 8:9
Ung’eyo ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo, ni kata ne en gi mwandu mogundho kamano, to nodoko jachan nikech un, mondo un ubed jomwandu kuom chan mare.

2 Timotheo 2:15
Tem matek mondo inyis ji ni in ng’at ma Nyasaye oyiego, kendo mapuonjo wach mar adiera e yo makare, kaka jatich ma tichne ok kuod wiye.

Johana 16:33
Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Jakobo 1:2-4
[2] Owetena, ka uyudo tem mayoreyore, to kwanreuru ka johawi,[3] nimar ung’eyo ni tem mitemogo yieu ema miyo ubedo gi kinda.[4] To nyaka utim kinda nyaka giko mondo ubed joma olony kendo makare chutho, ma ok urem e yo moro amora.

Mathayo 6:28-33
[28] Ere gima omiyo uparoru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo mae thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako,[29] to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.[30] To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi![31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Rumi 5:1-8
[1] Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie, koro wan gi kue kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa.[2] Yesu ma wayie kuomeni ema oseyawonwa yo ma wayudogo gueth mar Nyasaye ma wan-goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong’ mar Nyasaye.[3] To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,[4] to kinda miyo ng’ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng’ato bedo gi geno.[5] To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiyowa osepong’o chunywa gi hera mar Nyasaye.[6] Kane pod ok wanyal gimoro, wan joma ok oluoro Nyasaye, to Kristo nothonwa e ndalo mane Nyasaye oketo.[7] Tek mondo ng’ato oyie tho kar ng’at makare, to kamoro inyalo yudo ng’ato ma diyie chiwore kar ng’at maber.[8] To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong’ en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania