A A A A A

Life: [Infertility]

Hibrania 11:11
Yie ema nomiyo Sara owuon bende onwang’o teko mar mako ich, kata obedo ni ne en migumba, kendo ndalone mar nywol nosekadho kamano. Noyudo tekono nikech nokwano ni Jal mane osesingorene en jaadiera.

1 Korintho 3:16
Donge ung’eyo ni un e Hekalu mar Nyasaye, kendo ni Roho mar Nyasaye odak e iu?

Jakobo 1:17
Mich mabeyo duto, kod chiwo malong’o duto, a e polo malo. Gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochueyo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho.

Johana 16:33
Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”

Mariko 11:24
Kuom mano awachonu ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang’e.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Rumi 12:12
Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo.

Luka 1:36-37
[36] Bende ng’e ni Elizabeth, wayu moti cha, osemako ich nyathi mawuowi, kendo dhako ma yande iluongo ni migumbano, koro nigi ich mar dueche auchiel,[37] nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

Rumi 5:3-5
[3] To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,[4] to kinda miyo ng’ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng’ato bedo gi geno.[5] To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiyowa osepong’o chunywa gi hera mar Nyasaye.

Luka 1:13-21
[13] To malaika nowachone niya, “Kik ibed maluor, Zekaria! Nyasaye osewinjo kwayoni, kendo Elizabeth chiegi biro nywoloni nyathi ma wuowi, michak ni Johana.[14] Inibed mamor konywole, kendo ji mang’eny bende nobed mamor,[15] nimar enobed ng’at maduong’ e nyim Ruoth Nyasaye. Ok nomadh kong’o kata gimoro amora ma mero ji, kendo chakre nywolne enobed kopong’ gi Roho Maler.[16] Enoduog jo-Israel mang’eny ir Ruoth Nyasachgi.[17] Enotel e nyim Ruoth gi teko kod duong’, mana ka teko kod duong’ mar janabi Elija. Enochak okel winjruok e kind wuone gi nyithindo, bende enolok joma wigi tek mondo oluw rieko mar joma kare. Kamano enoik ni Ruoth Nyasaye oganda mowinjore bedo joge.”[18] Zekaria nopenjo malaika niya, “Ere kaka dang’e ni wachni en adier, nikech an ng’at moti kendo chiega bende hike oniang’?”[19] Malaika nodwoke ni, “An e Gabriel, mochung’ e nyim Nyasaye. En ema oseora mondo alos kodi, kendo anyisi wach maberni.[20] To winji! Koro ibiro bedo momo ma ok ilosi nyaka chop gigo timre, nikech ok iseyie gi wachna mabiro timore adier, ka kinde moketne ochopo.”[21] To e kinde no duto, ji ne rito Zekaria, kendo ne giwuoro ahinya kaka odeko e Hekalu!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania