A A A A A

Life: [Health]

1 Korintho 6:19-20
[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

3 Johana 1:2
Osiepna, akwayo Nyasaye ni mondo idhi maber e yore duto, kendo ibed mangima e ringri mana kaka ang’eyo ni ingima e chunyi bende.

1 Korintho 10:31
To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.

1 Timotheo 4:8
Ing’eyo ni ka ng’ato oketo chunye kuom tuke mag rieyo del, to mano konye mana e yore moko kende, to ka ng’ato oketo chunye kuom luoro Nyasaye, to mano konye e yore duto nikech okelone gueth e ngima ma sani, kendo e ngima mabiro bende.

Efeso 5:18
Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.

Tich Joote 27:34
Omiyo koro akwayou ni mondo uchiem, uyud teko, nikech kata mana yie wiu achiel ok nolal.”

Fweny 14:12
Ka eri ema idwaroe kinda mar jo-Nyasaye, kendo ma ok we yie ma gin-go kuom Yesu!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania