A A A A A

Life: [Food]

Johana 4:4-34
[4] Nonego okadh e piny Samaria,[5] omiyo nochopo e dala Samaria moro miluongo ni Sukar, machiegni gi puodho mane Jakobo omiyo Josef wuode.[6] Kanyo ema soko Jakobo bende ne nitie. To kaka ne wuoth koro oolo Yesu, nobet e dir sokono ka ojony. Koro ne en kar sa auchiel mar odiechieng’.[7] Chi Samaria moro nobiro umbo pi. Yesu nowachone ni, “Miyae pi amodhi.”[8] (Sechego noyudo ka jopuonjrene osedhi Sukar ng’iewo chiemo.)[9] To chi Samariano nodwoke ni, “Ere gimomiyo ikwaya pi, to in ja-Yahudi, to an to an chi Samaria?”[10] Yesu nodwoke niya, “Ka da ing’eye mich mar Nyasaye, kendo ing’e jal makwayi pi mondo omodhini, to in ema da ikwaye pi, mi da omiyi pi mangima.”[11] Dhakono nowacho niya, “Jaduong’, ionge gi gir tuombo, to soko bende tut. Koro pi mangima to diyud kanye?[12] Koso iparo ni iduong’ moloyo Jakobo kwarwa, mane omiyowa sokoni, kendo omodhoe, kaachiel gi nyithinde kod jambe?”[13] Yesu nodwoke ni, “Ng’ama omodho pigni, riyo biro loyo kendo,[14] to ng’ama omodho pi ma anamiye, riyo ok nolo nyaka chieng’. Pi ma anamiye nodok soko e iye, ma pige bubni, kendo kelo ngima ma nyaka chieng’.”[15] Dhakono nowachone niya, “Jaduong’, miya pigno mondo kik riyo chak loya, kendo kik achak abi aumb pi kuma bor kama.”[16] Yesu nowachone ni, “Dhi iluong chwori, eka ubi ka.”[17] Dhakono nodwoke ni, “An aonge gi dichwo.” Yesu nodwoke ni, “In kare kiwacho ni ionge gi dichwo,[18] nikech isebedo gi chwo abich, to jal ma koro in godono bende ok chwori! Omiyo gima iwachono en adier!”[19] Dhakono nowachone ni, “Jaduong’, aneno ni in janabi.[20] To kwerewa ne lemo e wi godni, to un jo-Yahudi uwacho ni Jerusalem e kama ji onego olemie.”[21] Yesu nodwoke ni, “Nyarwa, ng’eni ndalo biro ma ji ok nolam Wuoro e godni, kata e Jerusalem.[22] Un jo-Samaria ulamo gima ok ung’eyo. To wan jo-Yahudi walamo gima wang’eyo, nikech warruok oa kuom jo-Yahudi.[23] To ndalo biro, kendo ose mana chopo, ma jolemo maradier biro lamoe Wuoro e yo ma Roho dwaro, kendo gi adiera, nikech joma kamago ema Ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame.[24] Nyasaye en Roho, kendo joma lame nyaka lame mana e yo ma Roho dwaro kendo gi adiera.”[25] To dhakono nowachone niya, “Ang’eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro, kendo ka obiro to obiro nyisowa gik moko duto.”[26] To Yesu nodwoke ni, “An mawuoyo kodini e En!”[27] E sano jopuonjre Yesu nodwogo, kendo ne giwuoro ka gineno kowuoyo gi ng’ama dhako. To onge ng’ama nopenje gima odwaro kuom dhakono, kata gima omiyo owuoyo kode.[28] Dhakono noweyo dapige kanyo, modok dala, odhi wacho ni joma chwo niya,[29] “Biuru uneye ng’at mosehulona gik moko duto ma asetimo! Bende dobed Kristo adier?”[30] Kuom mano jogo nowuok e dala, modhi neno Yesu.[31] E sa mane dhakono odhi omoe joma chwogo, jopuonjre Yesu ne sayo Yesu ni, “Japuonj, chamie gimoro.”[32] To ne odwokogi ni, “An gi chiemo ma un ok ung’eyo.”[33] Omiyo jopuonjre nochako penjore kendgi ni, “Ng’ato osekelone chiemo koso?”[34] Yesu nowachonigi ni, “Chiemba en timo gima Jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya.

Johana 6:27-35
[27] Kik uti ni chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima ma nyaka chieng’. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode.”[28] Eka ne gipenje ni, “Ang’o monego watim, eka wabed joma tiyo tich Nyasaye?”[29] To Yesu nodwokogi ni, “Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom Jal mane ooro.”[30] Kuom mano ne gichako gipenje niya, “To ere ranyisi minyalo timo mondo wane, eka wayie gima iwacho? Ang’o minyalo timo?[31] Kwerewa ne ochamo chiemo miluongo ni Manna e thim, kaka ondiki e Muma ni, ‘Nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham.’ ”[32] Eka Yesu nomedo wachonigi niya, “Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou kuon maradier moa e polo, to Wuora ema miyou kuon maradier moa e polo,[33] nikech kuon ma Nyasaye chiwo en mana jal molor oa e polo, kendo ochiwo ngima ni piny.”[34] Kane giwinjo wachno ne gikwaye ni, “Jaduong’ yie imiwa kuonno pile.”[35] To Yesu nodwokogi ni, “An e kuon mar ngima, kendo ng’ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng’, bende ng’at moyie kuoma riyo ok nochak olo ngang’.

Mathayo 4:4
To Yesu nodwoke niya, “Muma wacho ni, ‘Dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende, to obedo mangima gi weche duto mawuok e dho Nyasaye.’ ”

Mathayo 5:6
“Joma kech gi riyo mar dwaro tim makare oloyo gin johawi, nikech giniyud gima gidwaro.

Mathayo 6:25
“Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?

1 Korintho 6:13
Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.

1 Korintho 8:8
To chiemo ok nyal miyo Nyasaye yie kodwa. Kata ka ok wachiemo, to onge gima wawito, to bende kata ka wachiemo, to onge ohala ma wayudo.

1 Korintho 10:31
To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.

1 Timotheo 4:4-5
[4] To gik moko duto mane Nyasaye ochueyo beyo, kendo onge monego ji kuer, to onego chamgi kigoyo ni Nyasaye erokamano,[5] nikech Wach Nyasaye gi lemo miyo gibedo maler.

Mariko 7:14-23
[14] Chieng’ machielo Yesu noluongo ji ire, mowachonigi niya, “Un duto, winjuru gima awachonu, mondo ung’e tiende.[15] Onge gimoro man oko, ma, kodonjo ei dhano, to miyo odoko jaketho, to mak mana gima wuok e chunye. [[16] Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!]”[17] Kane oa kuom ogandano, mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono.[18] Ne odwokogi kopenjogi niya, “Kara un bende uonge gi rieko? Ok ung’eyo ni gimoro man oko, kodonjo ei dhano to ok nyal miyo odok jaketho,[19] nimar gino ok donji e chunye, to donjo mana e iye, kendo bang’e wuok oko.” (Gima ne Yesu owachono nonyiso ni chiemo duto ler.)[20] Eka nomedo wacho niya, “Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho,[21] nimar chuny dhano ema paro maricho wuokie mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuo gi nek[22] gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo.[23] Gik marichogo duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania