A A A A A

Life: [Family]

Johana 15:12-13
[12] Chik ma amiyou e ma: herreuru mana kaka aherou.[13] Onge hera maduong’ ma ng’ato nyalo herogo osiepne, moloyo chiwonigi ngimane.

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

Efeso 6:4
Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.

Mathayo 12:48-50
[48] To Yesu nodwoke ni, “Mama en ng’a? Koso owetena to ng’a gini?”[49] Bang’ mano nosiemo jopuonjrene gi lwete, kowacho niya, “Neuru, magi e mama kod owetena,[50] nimar ng’ato ang’ata matimo gima Wuora mae polo dwaro e owadwa, gi nyamera, kod mama.”

Mathayo 19:18-19
[18] To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,[19] luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon.”

Kolosai 3:13
Beduru jogo ma ng’wono ni joma timonigi marach, to kik ubed joma mako sadha gi jowadgi. Ruoth oseweyonu richou, omiyo un bende nyaka uwe ni joma timonu marach.

Galatia 6:10
Emomiyo, kinde moro amora mwayudoe thuolo, to ber mondo watim ni ji duto maber, to moloyo ni jogo ma owetewa kuom yie.

1 Korintho 15:33-34
[33] Kik wuondu! Osiepe maricho ketho timbe mabeyo.[34] Beduru gi rieko mondo uwe timo richo. Jomoko kuomu kia Nyasaye. Awacho kamano mondo akuodgo wiu!

1 Korintho 15:33
Kik wuondu! Osiepe maricho ketho timbe mabeyo.

Luka 11:13
Koro ka un joma richo kama, ema ung’eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to Wuonu mae polo donge dibed mamor moloyo kuom chiwo Roho Maler ni joma okwaye?”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania