A A A A A

Life: [Focus]

2 Korintho 3:18
Wan duto, ma waonge rageng’ e wang’wa, to wachalo gi rang’i, kendo wamiyo ler mar Ruoth nenore, kendo lerno medore ameda pile, ka kitwa medo lokore machal kode. Mano en tich Ruoth ma en Roho.

Filipi 4:8
To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.

Rumi 12:2
Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

1 Petro 1:13
Emomiyo beduru motang’, ka parou bith. Keturu chunyu duto kuom gueth ma Yesu Kristo biro kelonu kuom ng’wonone ka obiro.

Rumi 12:10
Herreuru kaka owete onego herre, ka ng’ato ka ng’ato miyo owadgi duong’ moloyo en owuon.

Kolosai 3:2
Chomuru parou kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny,

Hibrania 3:1
Emomiyo owetena ma Nyasaye osemiyo obedo joge owuon, kendo ma bende oseluongo mondo odhi ire e polo, paruru Yesu, mane ooro mondo obed Jadolo Maduong’ mar yie ma wahulo.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Hibrania 12:1-2
[1] Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.[2] Nyaka wachom wang’wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, a chakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar komduong’ mar Nyasaye.

1 Petro 5:8
Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam!

Rumi 12:16
Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek.

2 Korintho 10:4-5
[4] Bende gilweny ma wakedogo ok gin mag piny, to gin gilweny motegno mag Nyasaye, ma wamukogo kuonde mochiel motegno. Tiende ni, waketho mbaka manono,[5] kod sunga mamon gi rieko mar Nyasaye. Waketo paro duto mag dhano e tuech mondo owinj Kristo.

Filipi 3:12-14
[12] Ok awach ni asechopo, kata ni asebedo makare chuth, to atemo matek ka ageno ni abiro mako gima ne omiyo Kristo Yesu owuon omaka.[13] Adier, owetena, an ok awach ni asemake, to gima duong’ ma ang’eyo en ma: Ka wiya owil kod gik ma osekadho, to ahawo gima ni nyima,[14] kendo aringo matek mondo achop kar pok, ma en ngima mae polo ma Nyasaye luongowae kuom Kristo Yesu.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania