A A A A A

Life: [Finding Love]

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

1 Johana 4:8
To ng’at maonge gi hera ok ong’eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

Johana 15:3
Un koro osedoko maler nikech wach ma asewachonu.

1 Korintho 13:13
To gik moko adek ema osiko. Gin yie, gi geno, kod hera; to gima duong’ moloyo kuomgi en hera.

1 Petro 4:8
To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang’eny.

1 Johana 4:7
Osiepena, waherreuru, nimar hera en mar Nyasaye, omiyo ka ng’ato nigi hera, to en nyathi Nyasaye.

1 Korintho 13:4-8
[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.[8] Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayoreyore nowe, bende rieko notieki,

Efeso 5:25
Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.

1 Johana 4:19
Nyasaye ema noherowa mokwongo, mano emomiyo wahere kaachiel gi ji mamoko bende.

Rumi 5:8
To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong’ en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho.

Johana 14:15
“Ka uhera to unumak chikena.

1 Johana 4:10
To hera maradier ok en hera mane waherogo Nyasaye, to en hera mane Nyasaye oherowago kuom oro Wuode ma miderma mondo odok misango mar golo richowa.

Kolosai 3:14
To ewi mago duto, to beduru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth.

1 Korintho 16:14
Bende gik moko duto mutimo, timuru gi hera.

2 Timotheo 2:22
Nyaka iring ia e gombo mag yawuowi, to ibed e kanyakla mar joma sayo Ruoth gi chuny maradier, kendo madwaro bedo joadiera, kendo madwaro tim makare gi hera kod kue.

1 Johana 4:16
Wang’eyo hera ma Nyasaye oherowago, kendo wageno kuom herano. Nyasaye en hera kendo ng’at mosiko ei hera, osiko ei Nyasaye, kendo Nyasaye osiko e iye.

Johana 17:24
“Wuora, adwaro mondo joma isemiyagi obed koda kama intie, mondo gine duong’ ma isemiya, nikech nihera kapok ochwe piny.

Johana 13:35
Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng’eyo ni un jopuonjrena adier.”

Mathayo 5:43-48
[43] “Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uher joweteu, to ubed mamon gi wasiku.[44] An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,[45] mondo ubed nyithind Wuonu mae polo, mamiyo chieng’e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chue ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo.[46] Ka uhero mana joma oherou kende, to ere pok ma uparo ni duyudi? Donge kata josol osuru bende timo mana kamano?[47] Bende ka oweteu kende ema umoso, to koro ere gima ber muloyogo ji ma maoko? Donge joma kia Nyasaye bende timo mana kamano?[48] Emomiyo nyaka ubed malong’o chuth, mana kaka Wuonu mae polo long’o.

1 Korintho 13:1-3
[1] Kata dabed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera, to achalo mana okot maywak, kata olang’ migoyo.[2] Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang’eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da abed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang’![3] Kata da bed ni apogo giga duto ni joma odhier, kendo kata da achiwo ringra mondo owang’, to aonge gi hera, to mano ok konya kata matin.

Rumi 13:8
Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.

1 Johana 4:7-8
[7] Osiepena, waherreuru, nimar hera en mar Nyasaye, omiyo ka ng’ato nigi hera, to en nyathi Nyasaye.[8] To ng’at maonge gi hera ok ong’eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

1 Johana 3:1
Mano hera maduong’ manadi ma Wuoro osenyisowa kuom luongowa ni nyithind Nyasaye! Adier, wan nyithinde! Gimomiyo piny ok ong’eyowa en ni, piny kia Nyasaye.

Luka 6:35
To un nyaka uher wasiku, kendo utimnigi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni didwoknugi. Eka unuyud pod maduong’ kendo unubed nyithind Ngama Duong’ Moloyo. En ong’won ni joma ok gone erokamano, bende ong’won ni joricho.

Rumi 12:10
Herreuru kaka owete onego herre, ka ng’ato ka ng’ato miyo owadgi duong’ moloyo en owuon.

Mathayo 6:24
“Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.

Rumi 13:8-10
[8] Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.[9] Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.

1 Korintho 13:2
Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang’eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da abed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang’!

2 Timotheo 3:16
Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

2 Korintho 6:14
Kik uriwru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriwre gi tim marach? Koso ler diriwre nadi gi mudho?

Mathayo 19:5
Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?

Rumi 4:22
Yieno ema ne omiyo “Nyasaye okwane ni en ng’ama kare.”

Fweny 22:19
Bende ka ng’ato ogolo wach moro kuom weche mokor manie kitabuni, to Nyasaye nogol kuome pok ma doyudo kuom yadh ngima kendo kuom Dala Maler mondiki e kitabuni.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania