A A A A A

Life: [Fasting]

1 Korintho 7:5
Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka uwinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang’e uchak ubed kaachiel, nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru.

Tich Joote 13:2
To kane oyudo gilamo Ruoth, kendo gitueyo chiemo, Roho Maler nowacho nigi niya, “Walnauru Barnaba gi Saulo oti tich ma aseluongogi mondo giti.”

Tich Joote 14:23
Ne giketo jodongo ni kanyakla duto mag jo-Kristo, kendo kane giselemo, kendo gitueyo chiemo, ne giketogi e lwet Ruoth mane koro giseyie kuome.

Luka 2:37
to bang’e nobet chi liel nyaka odoko ja higni piero aboro gang’wen. Ne osiko komiyo Nyasaye duong’ e Hekalu odiechieng’ gotieno, kotueyo chiemo kendo olemo.

Luka 18:12
Atweyo chiemo diriyo e juma ka juma, kendo achiwoni achiel kuom apar mag gik moko duto ma anwang’o.’

Tich Joote 13:3-4
[3] Eka ne gimedo lemo, kendo gitueyo chiemo, bang’e ne giyieyo lwetgi kuom Barnaba gi Saulo, mi giweyogi gidhi.[4] Kane Roho Maler oseoro Barnaba gi Saulo kamano, ne gidhi Seleukia, kuma ne giidhoe yie mi gikwang’ gidhi Saipras.

Luka 4:2-4
[2] kuom ndalo piero ang’wen ka Satan teme. E ndalogo duto ne ok ocham gimoro, omiyo kane ndalogo orumo to nowinjo ka kech kaye.[3] Satan nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to nyis kidini olokre kuon.”[4] To Yesu nodwoke niya, “Muma wacho ni, ‘Dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende.’ ”

Mathayo 6:16-18
[16] “Ka utueyo chiemo, to kik ujuond wang’u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo, nikech gin gijuondo wang’gi mondo ji one maonge kiawa ni gitueyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi.[17] To in, kitueyo chiemo, to los alosa wiyi kendo ilwok wang’i kaka pile,[18] mondo ji kik ng’e ni itueyo chiemo, to mak mana Wuonu ma ok ne ema mondo ong’e, eka Wuonu nogo maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.

Luka 18:1-12
[1] Yesu nogoyo ni jopuonjrene ngero moro mondo opuonjgigo lamo Nyasaye pile mak ginyosore.[2] Nowachonigi niya, “Jang’ad bura moro ma ok oluoro Nyasaye, kendo ma ok odewo ji, ne odak e dala moro.[3] To chi liel moro ma bende nodak e dalano ne osiko biro ire pile, kakwaye ni, ‘Yie ing’adna bura e kinda gi jal ma an-go gi wach.’[4] Kuom kinde mang’eny jang’ad burano notamore winjo wachne, to bang’e achien nowacho e chunye niya, ‘Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye, kendo ok adew ji kamano,[5] to chi lielni chanda, omiyo abiro ng’adone bura kare, mondo kik obemba gi biro ira pile.’ ”[6] Eka Ruoth Yesu nodhi nyime kawacho niya, “Winjeuru gima ne jang’ad bura ma ok kareno owacho![7] Koro donge Nyasaye nong’ad bura kare ni joge moyier, maywakne odiechieng’ gotieno? Uparo ni dodeki mak okonyogi koso?[8] Ooyo! Awachonu ni nong’adni bura kare piyopiyo. To chieng’ ma Wuod Dhano obiroe e piny, uparo ni nonwang’ joma oyie kuome koso?”[9] Joma ne paro giwegi ni gin joma kare, kendo mane ochayo ji mamoko duto, bende Yesu nogoyonigi ngero kama:[10] “Ji ariyo nodhi e Hekalu mondo olem. Achiel ne ja-Farisai, to machielo ne jasol osuru.[11] Ja-Farisai nochung’ kar kende, mi olemo niya, ‘A Nyasaye, agoyoni erokamano, nikech ok achal gi jomoko duto, ma jomecho kendo jagang wach kendo ma joma terore. To bende ok achal gi jasol osuruni.[12] Atweyo chiemo diriyo e juma ka juma, kendo achiwoni achiel kuom apar mag gik moko duto ma anwang’o.’

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania