A A A A A

Life: [Ethics]

Tich Joote 2:38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.

Kolosai 3:17-23
[17] Gimoro amora ma uwacho kata utimo onego obedi e nying Ruoth Yesu, kugoyoni Nyasaye Wuoro erokamano e nyinge.[18] Un mon, winjuru chwou, nimar mano e gima joma obedo kuom Ruoth onego tim.[19] Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubed mager kodgi.[20] Un nyithindo, winjuru jonywolu e weche duto, nikech mano ema long’o ni Nyasaye, kendo en gima joma obedo kuom Kristo onego tim.[21] Un jonywol, kik ulwer nyithindu, nikech dipo ka chunygi ojok.[22] Un wasumbini bende, winjuru chutho ruodhiu mae pinyni, kendo ka utiyo, to kik uti mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o ni ji, to keturu chunyu e tichu, nikech uluoro Ruoth[23] Gimoro amora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,

Johana 16:13
To ka Roho mar adiera osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enowach mana wachne owuon, to enowach mana gima owinjo, kendo enonyisu tiend gik mabiro timore.

Luka 6:31
Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.

Luka 16:10
Ng’at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong’ bende. Kamano bende, ng’at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong’.

Rumi 1:26
Kuom mano Nyasaye nojwang’ogi, moweyogi e gombogi maricho makelo wichkuot. Mon noweyo riwore gi chwogi, mi odwanyore gi mon wetegi, ma en gima mono!

Rumi 2:1
Kuom mano, ka ing’ado ni wadu bura, to ng’e ni bura oseloyi, bed ni in ng’at manadi, nikech ka ing’ado ni jomoko bura, to ing’ado bura mana ni in iwuon, nimar in bende itimo mana gik ma jogo timo.

Mathayo 7:12-21
[12] “Pile timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Mano e tiend Chik Musa gi tiend puonj Jonabi.[13] “Donjuru e rangach madiny, nikech yo madhi e tho lach, bende rangach midonjogo kuno duong’ kendo joma luwe ng’eny.[14] To yo madhi e ngima diny, bende rangach midonjogo tin, kendo joma nwang’e nok.[15] “Beduru motang’ ni jonabi mag miriambo, mabiro iru korwakore gi lep rombe, to chutho gin mana ondiegi mangemo![16] Unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago. Bende ji nyalo pono olemb mzabibu kuom kudho? Koso digipon ng’owo kuom oriang’, ka ok mana kuom yiend olemo?[17] Yien mabeyo nyago olemo mabeyo, to yien maricho nyago olemo maricho.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo.[19] To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo iting’o mi wit e mach.[20] Mano emomiyo awacho ni, unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago.[21] “Kik upar ni ji duto ma luonga ni,’ Ruoth, Ruoth,’ ema nodonji e Piny Ruodh Polo. Ooyo, joma timo gik ma Wuora manie polo dwaro kende ema nodonji.

Johana 13:34-35
[34] Amiyou chik manyien ni mondo uherru. Kaka aseherou e kaka ng’ato ka ng’ato mondo oher wadgi.[35] Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng’eyo ni un jopuonjrena adier.”

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,[17] mondo jo-Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero, pogruok e kanyakla,[21] gombo, mer, dwanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[11] To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.

Rumi 13:8-10
[8] Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.[9] Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.

Jakobo 1:12-15
[12] Ng’at ma nano ka iteme en jahawi, nikech koseloyo tem to noyud osimbo mar ngima ma Ruoth nosingore ni nomi jogo mohere.[13] To ng’at ma itemo kik wach ni Nyasaye teme, nikech onge richo manyalo temo Nyasaye, kendo en owuon ok otem ng’ato.[14] To ng’ato ka ng’ato gombone owuon ema temo kendo yondho.[15] Eka ka gombo osemako ich, to onywolo richo, to richo kosedongo mogik to kelo tho.

Mariko 12:28-31
[28] Achiel kuom jopuonj Chik nowinjo kaka gigoyo mbaka, mi oneno ka Yesu odwoko jo-Sadukai kare, omiyo nopenje niya, “Ere chik maduong’ie moloyo chike mamoko duto?”[29] Yesu nodwoke ni, “Chik maduong’ie moloyo e ma: ‘Winjuru un jo-Israel! Ruoth Nyasachwa e Ruoth kende.[30] Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi parou duto, kendo gi riekou duto, kendo gi tekou duto.’[31] To chik mar ariyo e ma: ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ Onge chik moro machielo maloyo mago.”

Luka 10:10-28
[10] Ka udonjo e dala moro, mi jodalano odagi rwakou, to wuoguru e laru, kendo uwach niya,[11] ‘Kata mana buch dalau momoko e tiendewa wateng’onu! To ng’euru ni Loch Nyasaye osesudo machiegni.’[12] Awachonu ni Chieng’ Bura, Nyasaye nokum dalano malit moloyo kaka nokum Sodom![13] “Yaye, Un jo-Korazin! Mano kaka unune malit! Yaye, un jo-Bethsaida! Mano kaka un bende unune malit! Dine bed ni honni mane otimnu, notim mana ni jo Turo gi jo-Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi, mi gibet piny ka girwako piende gugru, kendo gibukore buru.[14] Chieng’ Bura, Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon![15] To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing’ri malo nyaka e polo koso? Ooyo, ibiro boli piny, mana e Piny Joma Otho!”[16] Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ng’ama owinjou, owinjo mana an, to ng’ama odagiu, to odagi mana Jal mane oora.”[17] Jopuonjre piero abiriyo gariyogo noduogo gi mor, kawacho niya, “Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa ka wakwerogi e nyingi!”[18] Yesu nowachonigi ni, “Ne aneno ka Satan lwar a e polo, mana ka mil polo![19] To ng’euru ni asemiyou teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang’![20] To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo.”[21] E sa nogo, Roho Maler nomiyo Yesu odoko mamor ahinya, mi owacho niya, “A Wuora, ma Ruodh polo gi piny, agoyoni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyisogi mana ji ajia. Adier Wuora, osetimore kamano, nikech mano e kaka ne long’oni.[22] “Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng’ama ong’eyo Wuowi, mak mana Wuowi kod joma Wuowi omiyo ong’eye.”[23] Eka nolokore ir jopuonjrene, mowachonigi kar kendgi ni, “Un to, un johawi kuom neno gik munenogi![24] Awachonu ni, jonabi kod ruodhi mang’eny ne jogombo neno gik ma koro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo.”[25] Japuonj Chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung’ mopenje niya, “Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?”[26] Yesu nodwoke ka penje ni, “Ang’o mondiki e Muma? Ere gima isomo kanyo?”[27] Ng’atno nodwoko ni, “Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”[28] Yesu nowacho ne ni, “Idwoko kare! Tim kamano, eka inibed mangima.”

Efeso 6:5-9
[5] Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.[6] Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.[7] Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,[8] nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.[9] Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.

1 Korintho 13:1-13
[1] Kata dabed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera, to achalo mana okot maywak, kata olang’ migoyo.[2] Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang’eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da abed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang’![3] Kata da bed ni apogo giga duto ni joma odhier, kendo kata da achiwo ringra mondo owang’, to aonge gi hera, to mano ok konya kata matin.[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.[8] Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayoreyore nowe, bende rieko notieki,[9] nikech rieko ma wan-go orem, kendo tich hulo wach moa kuom Nyasaye bende orem,[10] to ka gima ogik kare obiro, to mano morem norum.[11] Kane an nyathi, ne awuoyo kaka nyathi, kendo riekona ne mar nyathi, bende ne aparo kaka nyathi. To koro kaka asedoko ng’ama duong’, aseweyo timbe mag nyithindo.[12] Koro waneno mana kido matiptip ka joma neno e rang’i marachrach, to chieng’no wananen malong’o. Rieko ma an-go sani en rieko morem, to chieng’no anang’e Nyasaye chuth, mana kaka Nyasaye ong’eya.[13] To gik moko adek ema osiko. Gin yie, gi geno, kod hera; to gima duong’ moloyo kuomgi en hera.

Rumi 6:1-23
[1] To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng’wono mar Nyasaye omedre koso?[2] Ngang’! Ok kamano! Korka wach richo to wan mana joma otho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo?[3] Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone?[4] Mano onyiso ni kane obatiswa mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oyikwa kode bende, mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom joma otho kuom teko maduong’ mar Wuoro, e kaka wan bende wabed gi ngima manyien.[5] Ka waseriwore kode e thone, to wanariwre kode e chierne bende.[6] Wang’eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo,[7] nikech ka ng’ato osetho to osegonye oa e richo.[8] Ka wasetho gi Kristo to wayie ni wanabed mangima kode bende,[9] nikech wang’eyo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, kendo ok nochak otho nimar tho koro onge gi teko kuome.[10] Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende, to koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye.[11] Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ungima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo.[12] Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok.[13] Kik ng’ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye ka joma otho mochako ochier. Adier, chiwneuru ringreu duto mondo obed gik ma itimogo gik makare,[14] nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo Chik, to un e bwo ng’wono mar Nyasaye.[15] To koro nadi? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo Chik to wan e bwo ng’wono koso? Ngang! Ok kamano![16] Donge ung’eyo malong’o ni ka uchiworu ni ng’ato ka wasumbe, mi urito chikene, to chutho un wasumb ng’atno? Kamano bende ka un wasumb richo to tho ema ochomou, to ka un wasumb winjo wach to Nyasaye biro miyo ubed e winjruok kode.[17] To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiu gi chunyu duto.[18] Ne ogonyu e tuech richo, mi udoko wasumb tim makare.[19] Awuoyonu gi weche mayot winjo nikech parou mar dhano thanythany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok joma ler.[20] Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego uluw tim makare.[21] To ere ohala mane uyudo kuom timo gik ma koro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en mana tho.[22] To koro osegonyu e tuech richo, mi udoko wasumb Nyasaye, omiyo ohala muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima ma nyaka chieng’.[23] Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Mathayo 19:1-30
[1] Kane Yesu otieko wacho wechego, noa e piny Galili, modhi e piny Judea man loka aora Jordan.[2] Ji mang’eny noluwe kuno, mochangogi.[3] Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Ne gipenje ni, “Bende Chikwa oyie mondo ng’ato oriemb chiege nikech wach moro amora koso?”[4] To Yesu nodwoko, kapenjogi niya, “Pok usomo e Muma ni, ‘Nyaka a chakruok,[5] Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?[6] Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”[7] To jo-Farisaigo nomedo penje niya, “Ka kamano, to marang’o Musa noketo chik ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wichtekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok.[9] Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”[10] Kane jopuonjrene owinjo kamano ne giwachone niya, “Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre!”[11] Yesu to nodwokogi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalonigi.[12] Nitie jomoko mabwoch mane onywol kamano nyaka a ei minegi, kendo nitie bwoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok kendi nikech Loch Polo. Ng’at manyalo rwako wachni to mondo orwaki.”[13] Jomoko nokelo ni Yesu nyithindo mondo oket lwete kuomgi, kendo olemnigi, to jopuonjre nokwerogi.[14] Yesu to nowachonigi ni, “Weuru nyithindo obi ira! Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar Loch Polo.”[15] Eka noketo lwete kuomgi, mi bang’e owuok odhi.[16] Wuowi moro nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Japuonj, ere gima ber monego atim mondo ayud ngima mochwere?”[17] To Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo ipenja gima ber? Ng’at achiel kende ema ber. To ka idwaro donjo e ngima, to nyaka irit chike.”[18] To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,[19] luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon.”[20] Wuowino to nodwoke ni, “Mago duto aserito, to koro ang’o mapod orema?”[21] Yesu nowachone niya, “Ka idwaro doko malong’o chutho, to dhiyo mondo ilok mwanduni pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo, to kisetimo kamano, to bi iluwa.”[22] Kane wuowino owinjo kamano, noa modhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya.[23] Bang’ mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Adier awachonu ni, donjo e Piny Ruodh Polo nobed matek ni jamoko![24] To bende awachonu ni, yot ni ngamia kadho e wang’ sandan moloyo jamoko donjo e Piny Ruodh Nyasaye.”[25] To kane jopuonjre owinjo wachno, ne giwuoro ahinya, mi gipenjore ni, “Kara, ere ng’ama dikwo?”[26] Yesu nong’iyo wang’gi tir, mowachonigi niya, “Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto.”[27] Eka Petro nowacho ni, “To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi. Koro wabiro yudo ang’o?”[28] Yesu nokonigi niya, “Adier awachonu un museluwa ni, chieng’ chuech manyien, ka Wuod Dhano obet e kom duong’ne to un bende unubed e kombe apar gariyo, kung’ado bura ni dhoudi apar gariyo mag Israel.[29] Kendo ng’ato ka ng’ato moseweyo udi, kata owetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope, nikech an, noyud gigo nyadi mia achiel, kaachiel gi ngima mochwere bende.[30] To ji mang’eny ma koro otelo nodog chien, kendo joma koro odong’ chien notel.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania