A A A A A

Life: [Exercise]

Luka 22:25
Yesu nowachonigi niya, “Ruodhi mag pinyni nigi teko kuom jogi, kendo jotelo dwaro ni mondo ji oluonggi ni, ‘Osiepe ji’.

Fweny 13:12
To notiyo gi teko duto mar Ondiek mokwongono ka en e nyim Ondiegno. Nochuno piny kaachiel gi ji duto modakie mondo olam Ondiek mokwongo mane ogo lero mar tho, to nosechango cha.

Mathayo 20:25
To Yesu noluongogi giduto, mowacho nigi niya, “Ung’eyo ni ruodhi mag piny tiyo jogi gi thuon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo.

Mariko 10:42
To Yesu noluongogi ire, mowachonigi niya, “Ung’eyo ni ruodhi duto mag piny tiyo jogi gi thwon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo.

Kolosai 2:23
Adier, ginenore ka weche man gi rieko, nikech giwuoyo kuom timo kinda e lemo, kod dembruok, to ok ginyal konyo ng’ato geng’o gombo mag ringruok.

Hibrania 5:14
Joma dongo to chamo chiemo motegno, nikech gisepuonjore, mi ging’eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho.

1 Petro 5:2
Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.

Mathayo 8:9
Ang’eyo kamano nikech an bende an ng’at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, ‘Dhiyo!’ to odhi, kendo ka awacho ni machielo ni, ‘Bi!’ to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, ‘Tim kama’ to otimo.”

1 Timotheo 4:8
Ing’eyo ni ka ng’ato oketo chunye kuom tuke mag rieyo del, to mano konye mana e yore moko kende, to ka ng’ato oketo chunye kuom luoro Nyasaye, to mano konye e yore duto nikech okelone gueth e ngima ma sani, kendo e ngima mabiro bende.

1 Korintho 6:19-20
[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

1 Korintho 10:31
To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.

2 Timotheo 2:5
Jang’uech maringo kar tugo bende ok yud osimbo mar locho ka ok oringo kaka chik dwaro.

1 Timotheo 2:12
Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,

Rumi 12:1
Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.

Tich Joote 24:16
Kuom mano, an bende aritora mondo abed gi chuny makare e nyim Nyasaye kendo e nyim ji ndalo duto, mana kaka gin.

1 Timotheo 4:7
To bed mabor gi sigendini manono mag pinyni maonge tiendgi. Bed kipuonjo timo timbe mowinjore gi luoro Nyasaye.

Hibrania 12:2-11
[2] Nyaka wachom wang’wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, a chakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar komduong’ mar Nyasaye.[3] Parieuru Jal mane odhil gi sigu mager mane joricho nigo kode mondo un bende kik uol kendo chunyu kik a.[4] E lweny mukedoe gi richo, pok ukedoe nyaka jomoko kuomu otho.[5] Koso wiu osewil gi weche Muma ma Nyasaye jiwougi, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri,[6] nikech ng’ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.”[7] Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruoku nyiso ni Nyasaye okawou mana ka yawuote. Koso bende nitie wuowi moro ma wuon ok kum?[8] Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa.[9] To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro Wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima![10] Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.[11] E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

1 Petro 2:14
kendo rituru bende chike mag jotelo ma gin joma en ema oketo mondo okum joma ketho, to opak joma timo maber.

1 Petro 2:1
Kuom mano, weuru richo duto, kaka ich lit, gi wuond, gi gango wach gi nyiego kod ayany.

1 Korintho 6:19
Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.

3 Johana 1:2
Osiepna, akwayo Nyasaye ni mondo idhi maber e yore duto, kendo ibed mangima e ringri mana kaka ang’eyo ni ingima e chunyi bende.

1 Korintho 9:24-27
[24] Donge ung’eyo ni jong’uech duto ringo e pap, to achiel kende ema yudo pok? Un bende ringuru mondo uyombi.[25] Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.[26] Mano emomiyo aringo ka ang’eyo kuma achomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem.[27] Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

1 Petro 3:3-4
[3] Kik ulosru maber mana ni mondo oneu, kukado yie wiu maber, kendo kurwako tigo mag dhahabu kod lewni mabeyo.[4] To beyou onego obed mana mar chuny. En ber ma ok rum, kendo mamuol, kendo modembore, kendo ma nengone tek e nyim Nyasaye.

2 Timotheo 4:7
Asekedo lweny maber, kendo asetieko ng’weya, bende aserito yie marwa.

1 Korintho 9:26-27
[26] Mano emomiyo aringo ka ang’eyo kuma achomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem.[27] Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania