A A A A A

Life: [Discernment]

1 Korintho 2:14
To ng’at maonge gi Roho ok nyal yie weche ma Roho mar Nyasaye nyise. Adier, ok onyal winjo tiendgi maber, nikech ginenore ka gik mofuwo, nimar inyalo nonogi mana gi teko mar Roho.

1 Korintho 12:10
Bende ng’at moro Roho omiyo teko mar timo honni, to ng’at machielo to omiyo teko mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to eka moro to omiyo teko mar pogo mich moa kuom Roho kod mago ma ok oa kuom Roho. Ng’at machielo to omiyo teko mar dhumo dhok mayoreyore, eka moro to omiyo teko mar loko tiend weche midhumogo.

1 Korintho 14:29-33
[29] To kuom jogo mahulo wach moa kuom Nyasaye, ji ariyo kata adek ema mondo olosi. Ji mamoko to mondo opim ane wechegigo.[30] To ka wach moro ofwenyore ni ng’ato mobet piny, ka pod ng’at machielo wuoyo, to ng’at moyudo ka wuoyono mondo oling’,[31] nikech uduto unyalo hulo wach Nyasaye kuluworu achiel achiel, mondo ji duto oyud puonj kendo oyud jip.[32] Ng’atno nyalo ling’ kamano, nikech mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye nie teko mar jahul wach owuon,[33] nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kue.

1 Johana 2:27
Un to, Roho mane Kristo omiyou osiko kuomu, omiyo ok uchando ng’at mapuonjou gik moko duto, kendo puonj mare en adier, ma ok miriambo. Kuom mano, sikuru kuom Kristo mana kaka Roho osepuonjou.

1 Johana 4:1
Osiepena, kik uyie ni ji duto mawacho ni nigi Roho, nigi Roho adier, to temgiuru mondo une ane ka Roho ma gin-go oa kuom Nyasaye, nikech johul wach mang’eny mag miriambo osebiro e piny

1 Thesalonika 5:21
Temuru gik ma kamago duto, kendo rituru mabeyo kuomgi,

1 Timotheo 4:1
Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.

Kolosai 2:8
To tang’uru mondo kik uwe ng’ato mak parou gi rieko kod wuond manono, mawuok kuom puonj dhano kod timbe machon mag piny, to ok kuom Kristo.

Hibrania 4:12
Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, bende obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo. Opowo chuny dhano, kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny, kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng’ato.

Hibrania 5:14
Joma dongo to chamo chiemo motegno, nikech gisepuonjore, mi ging’eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho.

Jakobo 1:5
To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.

Johana 7:24
Mano omiyo kik ung’ad bura kurango mana gik ma oko, to ng’aduru bura mana gi adiera.”

Mathayo 10:16
“Winjuru! Aorou mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Emomiyo beduru mariek ka thuol, kendo beduru mamuol ka akuru.

Mathayo 24:24
nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.

Rumi 12:2
Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

Tich Joote 17:10-11
[10] Gikanyono mane piny oyusoe, owete nonyiso Paulo gi Sila mondo odhi Beria, kendo kane gichopo kuno ne gidhi e od lemo mar jo-Yahudi.[11] Jo-Yahudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thesalonika. Ne gichiko itgi mi giwinjo wach gi chuny moyangore chuth, kendo ne gisomo Muma pile mondo gine ane ka weche Paulo gin adier.

Filipi 1:9-10
[9] Alemo ni mondo herau omedre mathoth ahinya kuom rieko gi ng’eyo duto,[10] mondo ubed gi rieko mar yiero mana gima kare kende. Kamano unubed maler kendo maonge bura chieng ma Kristo obiroe,

1 Timotheo 6:3-5
[3] To ka ng’ato kelo puonj mayore, kendo ma ok oluwore gi weche maradier gi mag Ruodhwa Yesu Kristo, kod puonj ma miyo ji luoro Nyasaye,[4] to mano nyiso ni en ng’at ma jasunga, kendo ok ong’eyo gimoro. Oowore mana gi mino wach, kod goyo mbaka makelo nyiego, gi daw, gi hango wach, gi chich maricho mamiyo ji parruok,[5] kod dondruok maonge giko. Joma timo gik ma kamago gin joma parogi okethore, kendo ma adiera oselalnigi. Giparo ni lamo Nyasaye nyalo kelonigi ohala!

2 Korintho 11:13-15
[13] Joma kamago gin joote mag miriambo, kendo jotich mawuondo ji kariasore ni gin joote mag Kristo.[14] To mano ok en gima bwogo ng’ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler.[15] Omiyo ok en wach mabwogo ji ka jotichne bende oriasore ni jotich tim makare. To e giko giniyud gima owinjore gi timgi!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania