A A A A A

Good Character: [Courage / Brave]

1 Korintho 15:58
Emomiyo owetena mahero, chung’uru motegno ma ok ung’ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung’eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.

Efeso 6:10
To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.

Johana 14:27
Kue ema koro aweyonu. Adier, kue mara awuon ema amiyou. En kue ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

1 Korintho 16:13
Beduru motang’, kendo chung’uru motegno kuom yieu. Beduru gi chir kendo gi jing’o.

Mariko 5:36
Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno.”

Filipi 1:28
Kik uluor wasiku, to pile beduru gi chir, nikech mano biro nyisogi ni gin ginilal, to un noresu, nikech Nyasaye owuon ema biro nyisogi kamano!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania