A A A A A

Good Character: [Contentment]

Mathayo 6:25-33
[25] “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?[26] Ok uneye winy ma huyo e kor polo? Ok gichwo kodhi, bende ok gika cham, kendo dere bende giongego, to Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang’eny?[27] Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?[28] Ere gima omiyo uparoru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo mae thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako,[29] to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.[30] To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi![31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

2 Korintho 11:23-25
[23] Koso donge gipakore ni gin jotich Kristo? An to an jatich Kristo moloyo gi. (Ka awacho kamano, to awuoyo ka janeko!) Asetiyo tich matek, kendo asebedo e od tuech, bende osechwada, kendo aseneno masiche mag tho moloyo chandruok moro amora ma gin giseneno.[24] Jo-Yahudi nochwada kiboko piero adek gochiko, nyadibich.[25] Bende jo-Rumi nogoya gi ludhe didek, kendo ne ogoya gi kite dichiel. Yie nobarorena e nam nyadidek, kendo ne ariyo e chuny nam odiechieng’ gotieno.

Filipi 4:12-13
[12] Aseng’eyo dak kachando gimoro, kata ka an gi gik mathoth. Asepuonjora wach moro mopondo, omiyo kamoro amora ma antie, e kinde moro amora, to anyalo bedo modhil, kata ka ayieng’, kata ka adenyo, kata ka an gi gik mathoth, kata ka an gi manok.[13] Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Hibrania 13:5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya, “Ok anaweyi, kata jwang’i ok anajwang’i ngang’.”

1 Timotheo 6:6-7
[6] To chutho, lamo Nyasaye nyalo keloni ng’ato ohala, to mana ka gik ma en-go orome.[7] Ne ok wakelo gimoro e pinyni, bende ok wanyal kawo gimoro waago.

Luka 12:15
Eka nomedo wacho ni ji duto niya, “Beduru motang’, mondo uritru kuom gombo duto nikech mwandu ok nyal miyo ng’ato bed mangima, kata dabed ni omew machal nadi.”

2 Korintho 12:10
Mano omiyo ayie nyawo, kata achaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek.

1 Timotheo 6:10-11
[10] nimar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth, kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa, mi gichwowo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth.[11] To in ng’at Nyasaye, nyaka ibed mabor gi gigo duto, to dwar mondo ibed mana ng’ama kare, kendo moluoro Nyasaye, bende man gi yie kod hera, kendo motimo kinda, kendo mamuol.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania