A A A A A

Good Character: [Cleanliness]

1 Johana 1:7-9
[7] To ka wawuotho e ler kaka Nyasaye ni e ler, to wan e achiel ng’ato gi ng’ato, kendo remb Yesu Wuode pwodhowa kuom richowa duto.[8] Ka wawacho ni waonge richo, to wawuondore kendwa, kendo adiera onge e chunywa.[9] To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

Tich Joote 9:1-31
[1] E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong’,[2] mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski, mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor Ruoth, oter Jerusalem kotue.[3] Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ong’ang’ni molwore.[4] Ne opodho piny, mi owinjo ka dwol moro wachone niya, “Saulo! Saulo! Isanda nang’o?”[5] Eka Saulo nopenjo ni, “In ng’a, Ruoth?” Dwolno nodwoke ni, “An e Yesu ma isando![6] To a malo, idhi Damaski kuma idhi wachonie gima onego itim.”[7] Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung’ ka dhogi omoko, ka giwinjo dwol, to ok gine ng’ato![8] Saulo noa malo, motemo yawo wang’e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski.[9] Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro.[10] To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyorene, moluonge ni, “Anania!” Nodwoke ni, “An ka, Ruoth.”[11] Eka Ruoth nowachone ni, “A malo, idhi e yo miluongo ni Yo Matir, idwar ja-Tarso moro ma nyinge Saulo, e od Judas. Olemo,[12] kendo oseyudo fweny monenoe ng’at ma nyinge Anania kayieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] Anania nodwoke ni, “Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng’atni, kendo kaka notimo timbe malich mang’eny ni jogi man Jerusalem.[14] Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo ka luongo nyingi.”[15] To Ruoth nowachone niya, “Dhi adhiya, nikech en ema aseyiere obed jatichna mondo omi ogendini ma ok jo-Yahudi, kaachiel gi ruodhi kod jo-Israel, ong’eya.[16] An awuon abiro nyise masiche duto ma obiro yudo nikech an.”[17] Kuom mano, Anania nodhi modonjo e odno. Noketo lwete kuom Saulo, mowachone ni, “Owadwa Saulo, Ruoth Yesu mane ofwenyoreni e yo kibiro ka, oseora iri mondo ichak inen, kendo ipong’ gi Roho Maler.”[18] Gikanyono gik moko machalo gi kagahla nolwar oa e wenge Saulo, mi oneno. Noa malo, mi obatise,[19] kendo kane osechiemo, tekone noduogo. Kane Saulo osebet Damaski gi jopuonjre kuom kinde matin,[20] nochako lando wach e ut lemo ni Yesu en Wuod Nyasaye.[21] Ji duto mane owinje nodhier nono, mopenjore ni, “Donge ma e jal mane sando joma lamo Yesu Jerusalem cha? Koso donge nobiro ka mana ni mondo omakgi otergi ni jodolo madongo?”[22] To Saulo nomedo yudo teko moloyo, kendo weche mane onyisogo ni Yesu e Mesia nodhiero jo-Yahudi modak Damaski nono, omiyo ne ok ginyal dwoke.[23] Bang’e achien, ne gipimo wach mondo ginege,[24] to Saulo nowinjo gima ne gichano timone. Ne girito dhorangeye odiechieng’ gotieno,[25] to chieng’ moro gotieno, jopuonjre nokete e osera, mi olore piny gie otuch e kor ohinga.[26] Saulo nodhi Jerusalem, motemo riwore gi jopuonjre, to ne gitang’ kode, nikech ne ok ginyal yie ni en japuonjre adier.[27] Bang’e Barnaba nobiro mokawe otere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseneno Ruoth Yesu e yo, kendo kaka Ruoth nosewuoyo kode, bende kaka Saulo nosewuoyo gi chir Damaski e nying Yesu.[28] Bang’ mano, Saulo nobet kodgi Jerusalem, kendo nowuotho kodgi kuonde duto kolando Wach Maber gi chir e nying Ruoth.[29] Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to ne gitemo mondo ginege.[30] Kana owete ofwenyo wachno ne gikowo Saulo Kaisaria, mi giore Tarso.[31] Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kue. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye.

Filipi 4:8
To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.

Fweny 1:5
kendo moa kuom Yesu Kristo ma janeno maradier, mane okwongo chier oa kuom joma otho, kendo ma jatend ruodhi mag piny. Oherowa kendo osegonyowa kuom richowa gi rembe,

2 Korintho 7:1
Osiepewa, mago e singruok ma osemiwa. Kuom mano, nyaka wapuodhre kuom gik moko duto mamiyo ringruok kod chuny doko mochido, mondo wadok joma ler chuth, kwabedo joma oluoro Nyasaye.

2 Petro 3:8
To osiepena, kik wiu wil gi wach achiel ni, kuom Ruoth, ndalo achiel romre gi higni alufu achiel, bende higni alufu achiel romre gi ndalo achiel.

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

Mathayo 23:25-28
[25] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwoko kang’e agwata gi kang’e tawo, to igi to uweyo kopong’ gi gik moyudi e yor mecho kod moyud e yor gombo mokadho ndaga.[26] Un jo-Farisai ma muofni, kwonguru ulwok kai agwata, eka ng’eye bende obed maler![27] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong’ gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido.[28] Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong’ gi gango wach kod timbe maricho.

Luka 6:31
Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Mathayo 23:26
Un jo-Farisai ma muofni, kwonguru ulwok kai agwata, eka ng’eye bende obed maler!

Mathayo 5:8
“Joma onge gi richo e chunygi gin johawi, nikech ginine Nyasaye.

Rumi 5:8
To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong’ en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho.

1 Timotheo 4:12
ma ok iyie mondo ng’ato ochayi nikech itin. To bed ranyisi ni jo-Kristo, kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera miherogi ji, kendo kuom bedo jaadiera, bende kuom bedo ng’ama ler.

2 Korintho 6:14-18
[14] Kik uriwru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriwre gi tim marach? Koso ler diriwre nadi gi mudho?[15] Ere kaka Kristo diriwre gi jachien? Koso ere winjruok manyalo bet e kind ng’ama oyie gi ng’ama ok oyie?[16] Ere winjruok ma Hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Apenjou kamano nikech wan e Hekalu mar Nyasaye Mangima, mana kaka Nyasaye nowacho niya, “Abiro dak kodgi, kendo anawuoth kuomgi. Anabed Nyasachgi, kendo ginibed joga.”[17] Emomiyo Ruoth owacho ni, “Auru kuomgi, kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak, mi narwaku.[18] Kutimo kamano to eka anabed wuonu, kendo unubed yawuota gi nyiga. An Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema awacho kamano.”

Tich Joote 9:1-20
[1] E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong’,[2] mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski, mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor Ruoth, oter Jerusalem kotue.[3] Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ong’ang’ni molwore.[4] Ne opodho piny, mi owinjo ka dwol moro wachone niya, “Saulo! Saulo! Isanda nang’o?”[5] Eka Saulo nopenjo ni, “In ng’a, Ruoth?” Dwolno nodwoke ni, “An e Yesu ma isando![6] To a malo, idhi Damaski kuma idhi wachonie gima onego itim.”[7] Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung’ ka dhogi omoko, ka giwinjo dwol, to ok gine ng’ato![8] Saulo noa malo, motemo yawo wang’e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski.[9] Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro.[10] To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyorene, moluonge ni, “Anania!” Nodwoke ni, “An ka, Ruoth.”[11] Eka Ruoth nowachone ni, “A malo, idhi e yo miluongo ni Yo Matir, idwar ja-Tarso moro ma nyinge Saulo, e od Judas. Olemo,[12] kendo oseyudo fweny monenoe ng’at ma nyinge Anania kayieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] Anania nodwoke ni, “Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng’atni, kendo kaka notimo timbe malich mang’eny ni jogi man Jerusalem.[14] Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo ka luongo nyingi.”[15] To Ruoth nowachone niya, “Dhi adhiya, nikech en ema aseyiere obed jatichna mondo omi ogendini ma ok jo-Yahudi, kaachiel gi ruodhi kod jo-Israel, ong’eya.[16] An awuon abiro nyise masiche duto ma obiro yudo nikech an.”[17] Kuom mano, Anania nodhi modonjo e odno. Noketo lwete kuom Saulo, mowachone ni, “Owadwa Saulo, Ruoth Yesu mane ofwenyoreni e yo kibiro ka, oseora iri mondo ichak inen, kendo ipong’ gi Roho Maler.”[18] Gikanyono gik moko machalo gi kagahla nolwar oa e wenge Saulo, mi oneno. Noa malo, mi obatise,[19] kendo kane osechiemo, tekone noduogo. Kane Saulo osebet Damaski gi jopuonjre kuom kinde matin,[20] nochako lando wach e ut lemo ni Yesu en Wuod Nyasaye.

1 Korintho 15:29
Koro ka chier onge, to ere ohala ma joma ibatiso nikech joma otho biro yudo? Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho, ka joma otho ok chier ngang’?

Rumi 1:26-27
[26] Kuom mano Nyasaye nojwang’ogi, moweyogi e gombogi maricho makelo wichkuot. Mon noweyo riwore gi chwogi, mi odwanyore gi mon wetegi, ma en gima mono![27] Chwo bende noweyo mon, mi oowore kuom gombo chwo wetegi. Kamano chwo nodwanyore gi chwo wetegi mi giyudo kum e ringregi giwegi moromore gi dwanyruokgi.

1 Korintho 14:40
to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare.

Mathayo 7:18-23
[18] Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo.[19] To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo iting’o mi wit e mach.[20] Mano emomiyo awacho ni, unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago.[21] “Kik upar ni ji duto ma luonga ni,’ Ruoth, Ruoth,’ ema nodonji e Piny Ruodh Polo. Ooyo, joma timo gik ma Wuora manie polo dwaro kende ema nodonji.[22] Ka chieng’ giko ochopo, to ji mathoth nowachna niya, ‘Ruoth! Ruoth! Donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi? Koso donge e nyingi ema ne watimoe honni?’[23] Eka anawachnigi niya, ‘Ne ok ang’eyou ngang’! Ayeuru kuoma un jorichogi!’

Johana 5:39-40
[39] “Uketo chunyu kuom somo Muma, ka uparo ni Muma nyalo miyo uyud ngima ma nyaka chieng’. Adier, Muma ema wuoyo kuoma,[40] to kata kamano udagi biro ira mondo uyud ngima.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania