A A A A A

Good Character: [Caring]


1 Timotheo 5:4
To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwaye, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonywolgi gi jonywol jonywolgi, nikech mano ema long’o ni Nyasaye.

1 Timotheo 3:15
to kapo ni adeko, to baruani biro nyisi kaka jood Nyasaye onego owuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye Mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengoree.

Johana 8:32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”

Fweny 17:5
Nying moro ma tiende opondo nondiki e lela wang’e niya, “Babulon maduong’, min jochiende duto, kendo min gik modwanyore mag piny.”

Jakobo 1:27
Lemo mar adier kendo maler e nyim Nyasaye wuoro, en limo nyithi kiye gi mond liete e chandruokgi, kendo bende gi ritruok kuom richo mag piny.

Johana 6:54
Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.

Mariko 6:3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

Galatia 1:19
to ne ok aneno joote mamoko, mak mana ong’Jakobo ma owadgi Ruoth.

Johana 3:3-5
[3] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”[4] Nikodemo nopenje ni, “Ere kaka dichak nywol ng’ato kosedoko ng’ama duong’? Dodog ei min, kendo chak nywole?”[5] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.

Hibrania 12:14
Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Fweny 17:18
“To dhako mane inenono, en dala maduong’ man gi loch kuom ruodhi mag piny.”

Mathayo 16:18
To bende awachoni niya, In Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwandani ema anagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma, kendo kata mana tho ok noloye.

Fweny 17:9
“Ng’eyo tiend wachni dwaro paro mariek. Wiye abiriyogo gin gode abiriyo ma dhakono obetie.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Galatia 4:19
Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako ma muoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chue Kristo e iu.

1 Petro 3:15
Miuru Ruoth Kristo duong’ e chunyu, kendo pile beduru kuikoru dwoko ng’ato ang’ata mapenjou tiend geno ma un-go.

Fweny 17:1
Eka achiel kuom malaika abiriyo man gi tewni abiriyo nobiro ira, mi owachona niya, “Bi mondo anyisi bura mong’adi ni jachode maduong’, ma en dala maduong’ moger e wi pige mang’eny!

Mathayo 18:15-18
[15] “Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.[16] To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.[17] To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.[18] “Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende.

Efeso 1:22-23
[22] Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo.[23] Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to Jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon!

Efeso 5:23
nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.

Tich Joote 4:32
Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng’ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en-go en mare owuon, to ne giriwo gik moko duto mane gin-go kaachiel.

1 Korintho 1:10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.

Johana 12:48
To ng’at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang’adne bura. Wach ma asewacho ema nong’adne bura chieng’ giko piny,

Johana 14:28
Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Ka da bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir Wuoro, nikech Wuoro nigi duong’ moloya.

Hibrania 1:14
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [

Efeso 6:12
nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 17:17
Walgi gichiwreni kuom adiera. Wachni en adiera.

Fweny 2:9
“ ‘Ang’eyo chandruok ma ineno, kod chan mari, to chutho in jamoko! Bende ing’eyo ayany ma joma wacho ni gin jo-Yahudi, to ok gin jo-Yahudi, yanyigo. Chutho, gin mana oganda jolemo mar Satan.

Galatia 2:10
To ne gidwaro mana ni mondo wapar jochan, ma en gima an bende ne aseketo chunya ahinya mondo atim.

Rumi 3:23
Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania