A A A A A

Good Character: [Boldness]

Tich Joote 4:29-31
[29] To koro Ruoth, yie iwinj siem ma gisiemowago, mondo imi jotichni oland wachni gi chir duto.[30] Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu Jatichni Maler.”[31] Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokoree noyiengni, kendo Roho Maler nopong’ogi giduto, mi gichako lando Wach Nyasaye gi chir.

2 Korintho 3:12
Wawuoyo gi chir nikech geno ma kamano ma wan-go.

Tich Joote 14:3
Paulo gi Barnaba nobet kuno kuom ndalo mathoth ka giwuoyo gi chir kuom Ruoth, kendo Ruoth nomiyogi teko mar timo honni kod ranyisi, konyisogo ni wach mane giwacho kuom ng’wonone en adier.

Tich Joote 13:46
To Paulo gi Barnaba ne jomedo wuoyo gi chir moloyo, ka giwacho ni, “Un ema owinjore kwong landnu Wach Nyasaye. To kaka usedage, kendo ok une ni uwinjoru gi ngima ma nyaka chieng’, koro wabiro weyou mondo wadhi ir ogendini ma ok jo-Yahudi,

Tich Joote 19:8
Kuom dueche adek, Paulo nodhi e od lemo mar jo-Yahudi pile, kendo nowuoyo gi chir, kotemo loko ji mondo oyie ni gima onyisogi kuom Loch Nyasaye en adier.

Filemon 1:8
Kuom mano, kata obedo ni an-gi ratiro kuom Kristo mar chuni timo gima onego itim,

Tich Joote 18:26
Ne ochako puonjo gi chir e od lemo, to kane Akula gi Priskila jowinje, ne gikawe, mi gitere dala, kendo ne gipuonje Yor Nyasaye maber moloyo.

Mariko 15:43
Josef ja-Arimathaya, ma jabura mogen, kendo ma bende nogeno ni none Loch Nyasaye, nodhi ir Pilato gi chir, mokwaye mondo omiye ringre Yesu.

Tich Joote 28:31
Ne olando wach Loch Nyasaye, kendo ne opuonjo kuom Yesu Kristo, kowuoyo e lela, ma onge ng’ama otame.

Tich Joote 4:29-30
[29] To koro Ruoth, yie iwinj siem ma gisiemowago, mondo imi jotichni oland wachni gi chir duto.[30] Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu Jatichni Maler.”

Efeso 3:12
Ka wan e achiel gi Kristo, kendo kwayie kuome, to wan gi thuolo mar sudo ir Nyasaye gi chir mondo walos kode.

Johana 4:17
Dhakono nodwoke ni, “An aonge gi dichwo.” Yesu nodwoke ni, “In kare kiwacho ni ionge gi dichwo,

Hibrania 10:19
Emomiyo owetena, koro wanyalo donjo Kama Ler Moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa,

Hibrania 4:16
Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang’won, mondo okechwa, kendo okonywa kuom ng’wonone e kinde ma wadwaroe kony.

Hibrania 13:6
Mano emomiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Ruoth e jakonyna, emomiyo ok nabed maluor. Ere gima dhano ditimna?”

Efeso 6:19-20
[19] An bende lemnauru mondo ka awuoyo, to Nyasaye omiya wach ma onego awachi, mondo awuo gi chir, ka ahulo Wach Maber mosebedo wach mopondo,[20] ma an jaotene, kata an ng’at ma otue kamano. Adier, lemnauru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore awuo.

Tich Joote 4:13
Kane jobura oneno chir ma Petro gi Johana nigo, to gin mana ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya. Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu.

1 Timotheo 3:13
Jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo matiyo maber yudo nying’ maber, kendo gin gi ratiro mar lando wach yie ma wan-go kuom Kristo Yesu.

1 Thesalonika 2:2
Ung’eyo kaka nosandwa kendo oyanywa malit e dala mar Filipi, kane pok wabiro iru Thesalonika. To kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mondo walandnu Injili, kata obedo ni ji mathoth ne mon kodwa kamano.

Filipi 1:20
Kamano ageno ahinya ni ok anatim gimoro ma dikuod wiya e yo moro amora, to koro abiro wuoyo gi chir, kaka asetimo kinde duto, mondo gik moko duto ma atimo omi Kristo duong’, kata angima kata atho.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

1 Korintho 16:13
Beduru motang’, kendo chung’uru motegno kuom yieu. Beduru gi chir kendo gi jing’o.

Rumi 1:16
Aonge gi wich kuot moro amora kuom Wach Maber, nimar en e teko mar Nyasaye, mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni jo-Yahudi, to bang’e nobiro ni joma ok jo-Yahudi bende.

1 Korintho 15:58
Emomiyo owetena mahero, chung’uru motegno ma ok ung’ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung’eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.

Efeso 6:10
To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.

Johana 14:27
Kue ema koro aweyonu. Adier, kue mara awuon ema amiyou. En kue ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor.

Mariko 5:36
Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya, “Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno.”

Filipi 1:28
Kik uluor wasiku, to pile beduru gi chir, nikech mano biro nyisogi ni gin ginilal, to un noresu, nikech Nyasaye owuon ema biro nyisogi kamano!

Johana 7:26
To winjuru kaka opuonjo ji mana e lela, to onge ng’ama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa ong’eyo ni en Mesia?

Tich Joote 5:29
Petro kod joote mamoko nodwokogi ni, “Nyasaye ema nyaka waluor, to ok dhano.

Tich Joote 9:29
Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to ne gitemo mondo ginege.

Filipi 1:1
Wan Paulo gi Timotheo ma wasumb Kristo Yesu, wandikonu un jo Nyasaye duto man Filipi man kuom Kristo Yesu, kaachiel gi jodongu kod jokonygi.

1 Timotheo 3:1
En wach madieri ni ka ng’ato dwaro mondo obed jatend kanyaka mar jo-Kristo, to odwaro tich mogen.

1 Korintho 3:12
Ng’ato nyalo gedo kuom miseno gi dhahabu, kata gi fedha, kata gi kite ma nengogi tek, kata gi yien, kata gi lum, kata gi odundu,

Hibrania 10:1
To Chik Musa oting’o mana kido mar gik mabeyo mabiro, to ok giting’o gigo hie. Misengni ma jodolo timo ka luwore gi Chik gitimo higa ka higa. To mano nyiso ni Chik ok nyal miyo jolemo bed kare chutho,

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania