A A A A A

Good Character: [Trust]

Johana 10:10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.

Johana 14:1
Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Rumi 15:13
Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.

1 Johana 5:14-15
[14] Wageno kuome chuth nikech wang’eyo ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwarone, to owinjowa.[15] To ka wang’eyo ni pile owinjo kwayowa kamano, to wang’eyo bende ni ose mana miyowa gik ma wakwayo.

Mathayo 6:25-26
[25] “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?[26] Ok uneye winy ma huyo e kor polo? Ok gichwo kodhi, bende ok gika cham, kendo dere bende giongego, to Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang’eny?

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania