A A A A A

Good Character: [Self-Control]

1 Korintho 9:25
Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

1 Thesalonika ૫:૬
Omiyo kik wanindi kata ji mamoko duto nindo, to wanenuru ka waritore maber.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Tito 1:8
To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.

Rumi ૧૨:૧-૨
[૧] Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.[૨] Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

Filipi 4:8-9
[8] To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.[9] Timuru gik moko duto mane apuonjou, kendo uyudo kuoma, bende ma usewinjo ka awacho kata ka atimo. Eka Nyasach kue nobed kodu.

Jakobo 1:19-21
[19] Owetena mahero, mago duto ung’eyo. To ng’ato ka ng’ato nyaka bed ng’at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo.[20] Nikech mirimb dhano ok kel tim makare ma Nyasaye dwaro.[21] Emomiyo wituru gik mochido, gi timbe maricho mogundho. Bolreuru e nyim Nyasaye, kendo yieuru wach mane opidhi e chunyu, nikech en gi teko mar warou.

1 Petro 5:6-8
[6] Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye man gi teko, mondo obi oting’u malo e ndalo mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.[8] Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam!

1 Korintho 9:24-27
[24] Donge ung’eyo ni jong’uech duto ringo e pap, to achiel kende ema yudo pok? Un bende ringuru mondo uyombi.[25] Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.[26] Mano emomiyo aringo ka ang’eyo kuma achomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem.[27] Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

1 Korintho 6:12-20
[12] Ng’ato nyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora ma ahero.” Ee, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora mahero”, to ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane.[13] Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.[14] Nyasaye nochiero Ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone.[15] Donge ung’eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakaw fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre![16] Koso ok ung’eyo ni ng’ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya, “Ji ariyogo doko ringruok achiel.”[17] To ng’ama oriwore gi Ruoth to doko chuny achiel kode.[18] Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

2 Petro ૧:૩-૧૧
[૩] Teko mar Nyasaye osemiyowa gik moko duto mamiyo wabedo mangima, kwaluoro Nyasaye. Ngimano wanwang’o kuom ng’eyo Jal mane oluongowa mondo wayud pok kuom duong’ne kod berne.[૪] Kamano osemiyowa singruok madongo kendo ma nengogi tek, mondo kuom singruokgo utony e kethruok ma gombo osekethogo piny, mondo ukaw kit Nyasaye owuon.[૫] Omiyo temuru matek mondo ujiw yieu gi timbe mabeyo, to timbeu mabeyo ujiw gi rieko.[૬] Rieko to jiwuru gi ritruok, to ritruok to ujiw gi kinda, to kinda ujiw gi luoro Nyasaye.[૭] Luoro Nyasaye to jiwuru gi hero owete, hero owete to jiwuru gi hera maradier.[૮] Ka un gi michgo, kendo umedo bedo kodgi mogundho, to gibiro miyou teko, kendo gibiro miyo unyag olemo mabeyo, kumedo ng’eyo Ruodhwa Yesu Kristo.[૯] Ng’ama onge kodgi to en muofu maneno mana matiptip, kendo wiye owil ni richone machon ne osepwodhi.[૧૦] Emomiyo owetena, temuru matek moloyo mondo unyis ni oseluongu kendo oseyieru adier. Ka utimo kamano, to ok unuchwanyru.[૧૧] Kamano nomiu thuolo maduong’ mar donjo e piny mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo.

Efeso 6:10-20
[10] To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.[11] Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,[12] nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.[13] Omiyo, manreuru gi gilweny mag Nyasaye sani, mondo usir wasigu chieng’ ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nonwang’ kapod uchung’ motegno.[14] Kuom mano, nyonuru piny motegno, kutueyo adiera ka okanda e nungou, kendo kurwako tim makare ka gilweny mag akor,[15] kendo rwakuru ikruok mar lando Wach Maber mar kue ka wuocheu.[16] Ting’uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag Ng’ama Rach.[17] Rwakuru warruok ka ogut lweny, kendo makuru wach Nyasaye ka ligangla ma Roho miyou.[18] Keturu chunyu pile kuom lemo, kukwayo Nyasaye mondo okonyu, kulemo kuom Roho kinde duto. Ritreuru kuom wachni odiechieng’ gotieno, kendo timuru kinda kukwayo ni jo-Nyasaye duto.[19] An bende lemnauru mondo ka awuoyo, to Nyasaye omiya wach ma onego awachi, mondo awuo gi chir, ka ahulo Wach Maber mosebedo wach mopondo,[20] ma an jaotene, kata an ng’at ma otue kamano. Adier, lemnauru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore awuo.

Galatia 5:13-26
[13] To un owetena, noluongu mondo ubed thuolo, to kik uwe mondo thuolo ma un-gono mi utim gimoro amora mudwaro, to ng’ato ka ng’ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera,[14] nikech chik duto ichopo e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[15] To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to nyaka utang’, nono to utiekoru pep![16] To gima awachonu e ma: Wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik ma ngima mar dhano gombo,[17] nikech gombo mar ngima dhano kedo gi dwaro mar Roho, kendo dwaro mar Roho kedo gi gombo mar ngima dhano. Gik moko ariyogo monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo.[18] To ka Roho otelonu, to ok un e bwo Chik.[19] Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero, pogruok e kanyakla,[21] gombo, mer, dwanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[22] To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,[23] muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik ma kamago.[24] Joma oyie kuom Kristo Yesu oseguro gombo mag ngima mar dhano kod herane marach e msalaba.[25] Ka wabedo mangima kuom Roho, to ber mondo wawuothuru bende kuom Roho.[26] Waweuru wuorruok, kendo kik wakwinyre, bende kik ng’ato tim nyiego gi wadgi.

Tito 2:1-15
[1] To in Tito, nyaka iwach mana weche mowinjore gi puonj maradier.[2] Nyak inyis joma dongo mondo obed joma oritore, kendo ma ok ohero oyuma, kendo joma bidhore. Bende gibed joma nigi yie motegno, kendo man gi hera kod kinda.[3] Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.[6] Kamano e kaka onego jiw yawuowi bende mondo gibed joma oritore e yore duto.[7] In iwuon nyaka ibednigi ranyisi maber, kendo kipuonjo, to nyis ni in ng’at moriere, ma ok dwar oyuma.[8] To ka iwuoyo, to wach mana weche maradier ma ji ok nyal chayo ni ofuwo, mondo okuod wi jasigu, maonge gima rach mowacho kuomwa.[9] Nyis wasumbini mondo owinj ruodhigi e gik moko duto, kendo gitinigi maber ma ok gidwok wach.[10] Kik gikwel, to ginyis malong’o ni gin joma inyalo geno adier e weche duto, mondo gimi ji one kaka puonj mar Nyasaye Jawarwa ber e gik moko duto ma gitimo.[11] Nyaka watim kamano nikech ng’wono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore.[12] Ng’wonono puonjowa mondo wawe richo gi gombo mag piny, mi wabed joma oritore kendo makare, ka waluoro Nyasaye e pinyni,[13] kendo warito gueth ma wageno yudo, ma en fwenyruok mar duong’ maler mar Kristo Yesu, Nyasachwa maduong’ kendo Jawar.[14] En ema ne ochiwore owuon nikech wan, mondo oreswa e richo duto, kendo opuodhwa wabed joge moyiero, mondo watim timbe mabeyo.[15] Mago e gik ma nyaka ipuonj ji, kijiwogi kendo ikwerogi gi teko duto momiyi, to kik iyie mondo ng’ato o chai.

Jakobo 3:1-18
[1] Owetena, kik ji mang’eny kuomu bed jopuonj, nimar nyaka ung’e ni wan jopuonj nong’adnwa bura malit moloyo ji moko.[2] Waduto wachwanyore pile, to ng’at ma ok chwanyre e gima owacho e ng’at malong’o chutho. Ng’at ma kamano nyalo ritore e yore duto.[3] Ka waketo chuma matin e dho faras ni mondo owinjwa, to wamiyo odhi kamoro amora mwahero.[4] Parieuru yiedhi bende. Kata obedo ni gidongo ahinya kamano, kendo kata obedo ni yembe matek ema riembogi, to pod jakwang’ chikogi achika kamoro amora modwaro gi ngai matin nono.[5] Lep bende chalo kamano. En fuoni matinie moloyo, to onyalo wuorore ngang! Parieuru bende kaka pilni mach matin nono nyalo moko mach mawang’ bungu maduong’.[6] Kamano lep bende en mach. En piny mopong’ gi timbe maricho. Kuom fuondewa, lep ema ketho ringrewa duto, kendo omoko mach e ngima dhano duto. En owuon to imoke e mach mak tho.[7] Onge le moro amora, kata winyo, kata gik mamol, kata rech, ma dhano ok nyal boyo, kata ma pok oboyo.[8] To onge ng’at ma nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ling, kendo mopong’ gi kwich tho.[9] En ema wapako kode Nyasaye, ma Ruodhwa kendo Wuonwa, to kendo en ema wayanyo kode ji mochwe e kido machalo gi Nyasaye.[10] Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego obed kamano.[11] Pi maber gi pi makech ok nyal wuok e soko achiel.[12] Owetena, ng’owo ok nyal nyago zeituni, kendo mzabibu bende ok nyal nyago ng’owo. Kamano pi makech ok nyal lokore pi maber.[13] Ka ng’ato kuomu paro ni oriek kata ong’eyo gimoro, to ber mondo timne makare kendo mamuol onyis ni en ng’ama riek adier.[14] To ka chunyu opong’ gi nyiego marach kod piem to kik upakru, kendo kik uriambi ka uumo adiera.[15] Rieko ma kamano ok oa e polo malo, to en rieko mar piny gi mar dhano kod mar jochiende,[16] nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto nitie.[17] To rieko moa e polo malo, opogore gi mano. Mokwongo oler, kendo okelo kue. Omuol, bende oikore winjo wach. Opong’ gi ng’wono, kendo onyago timbe mabeyo. Ok odew wang’ ji to bende ok ogang wach.[18] Kodhi mopidhi gi kue nyago timbe mabeyo ni joma kelo kue mopidhogi.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania