A A A A A

Good Character: [Sanctification]

2 Thesalonika 2:13
Un owetewa ma Ruoth ohero, nyaka wago ni Nyasaye erokamano pile nikech un, nimar un ema Nyasaye noyierou nyaka a chakruok mondo uyud warruok, ka opuodhou gi Roho, kendo kuom yie ma un-go kuom adiera.

2 Timotheo 2:21
Omiyo ka ng’ato opuodhore oa e yore ma ok ler, to enobed kaka agulu mitiyogo tich mogen, nikech en ng’at mochiwore ni Nyasaye, ma Ruoth nyalo konyorego kuom tiyo tich moro amora maber.

Tich Joote 26:18
Iniyaw wang’gi, mi igolgi gia e mudho gidhi e ler, kendo gia e teko Satan, gidhi ir Nyasaye, mondo ka giyie kuoma to owenigi richogi, kendo gibed kaachiel gi joma Nyasaye oseyiero obed joge.’

Kolosai 2:11
Kane uyie kuom Kristo to noteru nyangu, to ok nyangu mar ringruok, to nyangu mar Kristo, ma en lonyo kit dhano machon matimo richo,

Kolosai 3:1-5
[1] Osechieru kaachiel gi Kristo ua kuom joma otho, omiyo nyaka uket chunyu kuom gik man malo, kuma Kristo obetie e bat korachwich mar Nyasaye.[2] Chomuru parou kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny,[3] nikech usetho, kendo ngimau koro osepand gi Kristo kuom Nyasaye.[4] Kristo e ngimau maradier, kendo ka ochako oduogo, to un bende unubi kode e duong’ne maler.[5] Emomiyo neguru dhano machon gi timbene duto mag piny ka, kaka terruok, gi dwanyruok, gi hera marach, gi gombo marach, kod ich lach ma en mana lamo nyiseche manono,

Efeso 1:13
Kamano e kaka un joma ok jo-Yahudi bende ne uwinjo wach mar adiera, ma en Wach Maber mane okelonu warruok, mi uyie kuom Kristo, kendo Nyasaye nomiyou Roho Maler mane osingore ni nomiu, kaka ranyisi ni un joge.

Galatia 2:20
mi koro ok an ema angima, to Kristo ema ngima e iya, kendo ngima ma koro an-goni, an-go mana nikech yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera, mi ochiwo ngimane nikech an.

Hibrania 2:11
Jal mapwodho ji, kaachiel gi jogo mipwodho, giduto gin nyithind ng’at achiel. Mano emomiyo oluongogi ni owetene, ma ok wiye okuot,

Hibrania 9:14
to koro remb Kristo dipwodh chunywa maler marom nadi! Kuom Roho mochwere, Kristo nochiwore owuon ni Nyasaye ka misango maonge songa, mi ogolowa e timbe materowa e tho, mondo walam Nyasaye mangima.

Hibrania 10:10-14
[10] Wan to opwodhowa nikech Yesu Kristo nochiwo ringre owuon nyadichiel kende, kotimo mana gima ne Nyasaye dwaro.[11] Jodolo duto mag jo-Yahudi chung’ katiyo tich lemo odiechieng’, kendo ginwoyo mana misengni ma gitimo pile, ma ok nyal golo richo kata matin.[12] Kristo to notimo misango achiel kende mar golo richo, moromo nyaka chieng’, mi obet e bad Nyasaye korachwich, mana kaka Muma wacho.[13] Chakre kindeno orito nyaka Nyasaye ket wasike bed raten tiende.[14] Osemiyo joma opwodhi kamano odoko joma long’o chuth nyaka chieng’ kuom misango achiel mane otimono.

Hibrania 12:10-14
[10] Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.[11] E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.[12] Emomiyo jing’uru bedeu mobengore kod chongeu monyosore.[13] Losuru yore muluwo ochikre tir, eka tiendeu malit ok nowil, to nochangi.[14] Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Hibrania 13:12
Mano emomiyo Yesu bende ne onegi oko mar dala Jerusalem mondo opuodh ji gi rembe owuon.

1 Korintho 1:2
Wa dikonu un kanayakla mar joma oyie kuom Nyasaye man Korintho, ma un joma osewal ni Kristo Yesu, mi oluong mondo obed jo-Nyasaye kaachiel gi ji duto kuonde duto maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma Ruodhgi kendo Ruodhwa.

1 Korintho 6:11
To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

1 Johana 3:9
Ng’at ma Nyasaye onywolo ok tim richo, nikech koth Nyasaye nie iye. Ok onyal timo richo nikech en ng’at ma Nyasaye onywolo.

1 Petro 1:2
Nyasaye Wuoro noyierou chon kaka dwarone obet, mondo opwodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo, kendo mondo rembe okir kuomu. Ng’wono gi kue mogundho obed kodu.

1 Thesalonika 4:3
Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.

1 Thesalonika 5:23
Nyasaye owuon ma wuon kue mondo omi ubed maler chutho, kendo orit chunyu gi ngimau kod ringreu, mondo ka Ruodhwa Yesu Kristo obiro, to ubed joma onge bura chuth.

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

1 Thesalonika 4:3
Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.

1 Thesalonika 5:23
Nyasaye owuon ma wuon kue mondo omi ubed maler chutho, kendo orit chunyu gi ngimau kod ringreu, mondo ka Ruodhwa Yesu Kristo obiro, to ubed joma onge bura chuth.

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

2 Korintho 12:21
Bende aluor ni ka abiro to Nyasacha dipo ka omiya bedo gi wichkuot e nyimu, mi dabed gi kuyo nikech joma thoth mane oketho, to otamore lokore kuom tim ma ok ler mane gisebedo ka gitimo, kaka terruok kod anjawo.

Johana 17:17-19
[17] Walgi gichiwreni kuom adiera. Wachni en adiera.[18] Aseorogi e piny mana kaka in bende ne iora e piny.[19] Achiworani nikech gin, mondo gin bende gibed joma owalni kuom adiera.

Filipi 1:6
Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.

Filipi 2:13
nikech Nyasaye owuon ema tiyo e chunyu, komiyou dwaro kendo timo gima long’one.

Rumi 6:6
Wang’eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo,

Rumi 15:16
mondo abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok jo-Yahudi. Tijano en lando Wach Maber mar Nyasaye mondo joma ok jo-Yahudi obed misango malong’o ni Nyasaye, ma Roho Maler osepwodho.

2 Petro 1:2-4
[2] Ng’wono kod yie mogundho miyudo kuom ng’eyo Nyasaye kod Yesu Ruodhwa obed kodu.[3] Teko mar Nyasaye osemiyowa gik moko duto mamiyo wabedo mangima, kwaluoro Nyasaye. Ngimano wanwang’o kuom ng’eyo Jal mane oluongowa mondo wayud pok kuom duong’ne kod berne.[4] Kamano osemiyowa singruok madongo kendo ma nengogi tek, mondo kuom singruokgo utony e kethruok ma gombo osekethogo piny, mondo ukaw kit Nyasaye owuon.

1 Thesalonika 4:3-5
[3] Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.[4] Ng’ato ka ng’ato kuomu mondo ong’e rito ringre owuon e yo maler kendo mipako.[5] Kik umi gombou thuolo kaka joma ok oyie Nyasaye timo.

Johana 15:1-4
[1] “An e mzabibu maradier, kendo Wuora e japur mzabibuno.[2] Bedena duto ma ok nyag olemo, ong’ado oko, to bede duto ma nyago olemo olwero maler mondo omed nyak.[3] Un koro osedoko maler nikech wach ma asewachonu.[4] Beduru e iya kaka an bende abet e iu. Kaka bad mzabibu ok nyal nyago olemo kende, ka ok en kuom yath mzabibu, e kaka un bende ok unyal nyago gimoro, kapok ubet e iya.

Rumi 6:1-23
[1] To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng’wono mar Nyasaye omedre koso?[2] Ngang’! Ok kamano! Korka wach richo to wan mana joma otho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo?[3] Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone?[4] Mano onyiso ni kane obatiswa mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oyikwa kode bende, mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom joma otho kuom teko maduong’ mar Wuoro, e kaka wan bende wabed gi ngima manyien.[5] Ka waseriwore kode e thone, to wanariwre kode e chierne bende.[6] Wang’eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo,[7] nikech ka ng’ato osetho to osegonye oa e richo.[8] Ka wasetho gi Kristo to wayie ni wanabed mangima kode bende,[9] nikech wang’eyo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, kendo ok nochak otho nimar tho koro onge gi teko kuome.[10] Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende, to koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye.[11] Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ungima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo.[12] Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok.[13] Kik ng’ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo, to chiwreuru ni Nyasaye ka joma otho mochako ochier. Adier, chiwneuru ringreu duto mondo obed gik ma itimogo gik makare,[14] nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo Chik, to un e bwo ng’wono mar Nyasaye.[15] To koro nadi? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo Chik to wan e bwo ng’wono koso? Ngang! Ok kamano![16] Donge ung’eyo malong’o ni ka uchiworu ni ng’ato ka wasumbe, mi urito chikene, to chutho un wasumb ng’atno? Kamano bende ka un wasumb richo to tho ema ochomou, to ka un wasumb winjo wach to Nyasaye biro miyo ubed e winjruok kode.[17] To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiu gi chunyu duto.[18] Ne ogonyu e tuech richo, mi udoko wasumb tim makare.[19] Awuoyonu gi weche mayot winjo nikech parou mar dhano thanythany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok joma ler.[20] Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego uluw tim makare.[21] To ere ohala mane uyudo kuom timo gik ma koro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en mana tho.[22] To koro osegonyu e tuech richo, mi udoko wasumb Nyasaye, omiyo ohala muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima ma nyaka chieng’.[23] Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania