A A A A A

Good Character: [Patience]

1 Korintho 13:4
Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.

Filipi 4:6
omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.

Rumi 12:12
Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo.

Efeso 4:2
Pile kik ubed joma sungore, to beduru mamuol, kendo horeuru mos, bende nyisuru hera ma uherorugo kuom weyo ni joweteu kethogi.

Galatia 6:9
Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake, ka ndalo, ka ndalo ogik.

Luka 15:11-24
[11] Yesu nomedo wacho niya, “Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo.[12] Wuowi machogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, yie ipogna mwandu monego ayudi.’ Kuom mano ng’atno nopogo yawuote ariyogo mwandune.[13] Bang’ ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa, mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjawo kuno, motieko pesane duto.[14] Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong’ nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore.[15] Kuom mano, nodhi mondo oti ni japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue.[16] Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng’ama nomiye gimoro.[17] Eka parone nodwogo kare, mi owacho e chunye niya, ‘Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka![18] Abiro dhi kawuora, mi awachne ni, “Wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi,[19] ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.” ’[20] “Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche, mi oringo okwake, monyodhe.[21] Eka wuowino nowacho ni wuon niya, ‘Aseketho e nyim Nyasaye, kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi.’[22] To wuon mare nowacho ni jotichne ni, ‘Goluru law maberie moloyo piyopiyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Wuoche bende mondo urwakne e tiende.[23] Bang’ mano, keluru nyarwath machwe uyang’ mondo wacham wabeduru mamor,[24] nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo ne olal, to koro onwang’e.’ Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor.

Rumi 8:24-30
[24] Adier genono ema ne oreswago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng’ato nyalo geno yudo gima oseyudo?[25] To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritegono nyiso ni wan jokinda.[26] Mano e kaka Roho bende konyowa e nyawowa, nikech ok wang’eyo kaka owinjore walem. To Roho owuon kwayonwa Nyasaye, kachur gi chur ma weche dhano ok nyal wacho,[27] kendo Nyasaye ma nono chuny dhano ong’eyo gima Roho kwayo, nikech okwayo ni jo-Nyasaye e yo ma Nyasaye oyiego.[28] Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.[29] Gin e joma noyiero chon, mi oketo obedo gi kido machal gi kit Wuode, mondo Wuode obed wuowi maduong’ e kind owetene mang’eny.[30] Joma ne Nyasaye oyierogo ema noluongo, kendo joma noluongogo nomiyo obet e winjruok kode, bende joma osemiyo obet e winjruok kodego ema opogonigi duong’ne maler.

2 Thesalonika 1:4-5
[4] Mano emomiyo wan wawegi wapuoyou ni kanyakla mag jo-Nyasaye, nikech udhil gi sand kod chandruok muneno, to pod uyie ayiea motegno.[5] Mano en gima nyiso ratiro ni bura mar Nyasaye ni kare, nimar kuseneno sand kod chandruok nikech Loch Nyasaye kamano, to e giko, mano nomi kwanu ka joma owinjore yudo gueth mar Lojno.

Hibrania 11:13-16
[13] Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok ginwang’o gik mane Nyasaye osingorenigi ni nomigi, to ne ginenogi gi kuma bor, mi giyie ni gin gik mantie adier. Ne gihulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka.[14] Ka ji wuoyo kamano, to mano nyiso malong’o ni gigeno yudo piny ma margi giwegi.[15] Ka dine pod giparo ber mar piny mane giaye, to dine giseyudo kinde mar dok kuno.[16] To koro ne gigombo piny maber moloyo, tiende ni piny polo. Mano emomiyo wi Nyasaye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonigi dala.

Rumi 5:2-4
[2] Yesu ma wayie kuomeni ema oseyawonwa yo ma wayudogo gueth mar Nyasaye ma wan-goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong’ mar Nyasaye.[3] To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,[4] to kinda miyo ng’ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng’ato bedo gi geno.

Fweny 6:9-11
[9] Kane Nyarombo oketho kido mar abich, ne aneno chuny jomoko e bwo kendo-mar-misango. Ne gin joma ne osenegi nikech Wach Nyasaye, kendo nikech ne gisiko ka gihulo ni giyie kuome.[10] Ne gikok matek niya, “Yaye, Ruoth Maler kendo Maradiera! Nyaka karang’o mapod ibiro bet ka ok ing’adoe bura ni joma odak e piny, kichulo kuor kuom rembwa?”[11] Eka ne omigi law marachar ng’ato ka ng’ato, kendo ne owachnigi ni mondo gimed yueyo mondi matin nyaka chop kar romb jotich wetegi kod owetegi mane ibiro nego kaka gin, rom.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania