English
A A A A A

Good Character: [Accountability]

Rumi 14:12
Omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye.

Rumi 1:20
Chakre chwech piny, dhano osebedo kong’eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing’eyogi kuom gik ma osechueyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi

Jakobo 5:16
Emomiyo, ng’ato ka ng’ato mondo ohul richone ni wadgi, kendo ng’ato ka ng’ato olem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng’at makare nigi teko kendo timo gik madongo.

Rumi 2:12
Joma timo richo, to ok ong’eyo Chik Musa, nolal nono, kata obedo ni gikia Chik kamano. Joma timo richo, to ong’eyo Chik, nong’adnigi bura kaluwore gi Chik.

Luka 12:47-48
[47] “Jatich mong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano nochwad malit,[48] to jatich ma ok ong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng’at momi gik mang’eny, nodwar kuome gik mang’eny. Adier ng’at mogen gi gik mang’eny nodwar kuome gik mang’eny moloyo!

1 Thesalonika 5:11
Kuom mano, jiwreuru kendo konyreuru, mana kaka koro utimoni.

Jakobo 4:17
Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.

Rumi 4:15
Chik kelo mirimb Nyasaye, to kama chik ongee, ketho chik bende ongee.

1 Timotheo 1:10
Okete bende ni joma terore, kendo ni chwo materore gi chwo wetegi, kendo ni joma kwalo ji, gi jomriambo, gi joma kuong’ore gi miriasia. Chutho Chik oketi ni ng’ato ang’ata matimo gimoro amora makedo gi puonj maradier.

Mathayo 12:36
“Awachonu ni, Chieng’ Bura, ng’ato ka ng’ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho.

Luka 12:48
to jatich ma ok ong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng’at momi gik mang’eny, nodwar kuome gik mang’eny. Adier ng’at mogen gi gik mang’eny nodwar kuome gik mang’eny moloyo!

Efeso 5:21
Beduru gi winjruok e kindu, kumiyog Kristo duong’.

Hibrania 10:25
Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.

Mathayo 12:36-37
[36] “Awachonu ni, Chieng’ Bura, ng’ato ka ng’ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho.[37] Weche mawuok e dhogi ema nomi ilo bura, kata ema nomi bura loyi.”

Galatia 6:1-2
[1] Owetena, kata ka oyud ng’ato rando katimo gimoro marach, to un ma uwuotho kuom Roho nyaka utem mondo urieye gi chuny mamuol, kuritoru mondo un bende kik udonj e tem ma kamano.[2] Kawuru ting’ mag jowadu, nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo.

Hibrania 10:24
Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.

1 Johana 2:2
En e misango magolo richowa, to ok richowa kende ema ogolo, to ogolo koda ka richo mar piny duto bende.

2 Korintho 5:10
nikech waduto nyaka wachung’ e nyim kom bura mar Kristo, mondo ng’ato ka ng’ato oyud pok moromo gi gik mabeyo kata maricho mane otimo kapod en e ringruok.

2 Korintho 4:17-18
[17] nimar thagruok matin mwayudoni rumo piyo, to obiro kelonwa duong’ miwuoro kendo mosiko,[18] nikech ok waketo parowa e gik mineno, to mana e gik ma ok ne. Gik mineno rumo, to gik ma ok ne osiko mochwere.

Efeso 4:25
Emomiyo koro weuru miriambo! Ng’ato ka ng’ato mondo owach ni wadgi mana adiera, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel.

Galatia 6:2
Kawuru ting’ mag jowadu, nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo.

Tich Joote 14:17
To kata kamano timbe mabeyo mane osebedo kotimo ema nyisou kite kaka chal, nikech okelonu koth moa e polo kendo omiyo chambu chiek e kinde mowinjore. Kamano omiyou chiemo, kendo opong’o chunyu gi mor.”

2 Korintho 2:6
To kum ma jou mathoth osemiyo ng’atno oseromo,

1 Korintho 1:10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania