A A A A A

Good Character: [Kindness]

1 Korintho 13:4-7
[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.

Efeso 4:29
Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.

Kolosai 3:12
Emomiyo, kaka Nyasaye oseyierou mondo ubed joge owuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng’wono, gi bolruok, gi muolo kod horuok.

Efeso 2:7
Notimo kamano mondo onyisgo tienge duto mabiro mwandu mogundho mar ng’wonone mane omiyowa kuom hera maduong’ mane oherowago kuom Kristo Yesu.

Mathayo 5:24
to nyaka iwe michno e nyim kendo-mar-misango kanyo, mi idhi ir waduno piyopiyo mondo ikwong ilos kindi kode. Eka idwogi, ichiw michno.

Rumi 2:4
Koso itimo kamano nikech ichayo Nyasaye nimar ong’won ahinya kendo ohore mos, mak okumi piyo? Donge ing’eyo ni Nyasaye ng’won kamano mana nikech odwaro ni mondo ilokri?

Galatia 5:22
To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,

1 Petro 4:8
To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang’eny.

2 Petro 1:5-7
[5] Omiyo temuru matek mondo ujiw yieu gi timbe mabeyo, to timbeu mabeyo ujiw gi rieko.[6] Rieko to jiwuru gi ritruok, to ritruok to ujiw gi kinda, to kinda ujiw gi luoro Nyasaye.[7] Luoro Nyasaye to jiwuru gi hero owete, hero owete to jiwuru gi hera maradier.

Efeso 4:32
To beduru mang’won, ka ng’ato ka ng’ato kecho wadgi, kendo weyone richone, mana kaka Nyasaye oseweyonu kuom Kristo.

Galatia 6:10
Emomiyo, kinde moro amora mwayudoe thuolo, to ber mondo watim ni ji duto maber, to moloyo ni jogo ma owetewa kuom yie.

Luka 6:35
To un nyaka uher wasiku, kendo utimnigi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni didwoknugi. Eka unuyud pod maduong’ kendo unubed nyithind Ngama Duong’ Moloyo. En ong’won ni joma ok gone erokamano, bende ong’won ni joricho.

1 Petro 3:9
Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany. Kar timo kamano, to guedhuru aguedha, kung’eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gueth,

Tich Joote 28:2
kendo joma odak kuno notimonwa ng’wono mokadho. Koth ne osechako chue, kendo koyo ne ng’ich, omiyo ne gimoko mach mi girwakowa maber waduto.

2 Korintho 6:6
Wanyisore kuom timbewa makare, kendo kuom rieko, gi timo kinda, gi ng’wono, gi Roho Maler, gi hera maradier,

Tito 3:4
Kane ng’wono mar Nyasaye Jawarwa kod hera ma oherogo dhano ofwenyore,

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania