A A A A A

Good Character: [Humble / Humility]

Kolosai 3:12
Emomiyo, kaka Nyasaye oseyierou mondo ubed joge owuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng’wono, gi bolruok, gi muolo kod horuok.

Efeso 4:2
Pile kik ubed joma sungore, to beduru mamuol, kendo horeuru mos, bende nyisuru hera ma uherorugo kuom weyo ni joweteu kethogi.

Jakobo 4:6-10
[6] To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”[7] Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.[8] Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.[9] Koro ma e kinde ma onego ubedie gi kuyo, kuywak kendo ugoyo nduru. Ber mondo nyiero munyierogo olokre ywak, kendo mor ma un-go olokre kuyo.[10] Bolreuru e nyim Nyasaye, eka enoting’u malo.

1 Petro 5:5
Kamano bende un joma tindo, nyaka uwinj jodongu, kendo un duto nyaka urwak muolo ka law, kukonyoru e kindu uwegi, nimar Muma wacho niya, “Nyasaye dagi josunga, to joma muol ema omiyo ng’wono.”

Luka 14:11
nikech ng’at mating’ore malo nodwok piny, to ng’at madwokore piny noting’ malo.”

Rumi 12:3
Kaka Nyasaye osemiya mich kuom ng’wonone, anyisou ni ng’ato ka ng’ato kuomu kik ketre e duong’ moongego, to mondo opar maber maromre gi yie ma Nyasaye osepogone.

Rumi 12:16
Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek.

2 Korintho 12:9-10
[9] to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.[10] Mano omiyo ayie nyawo, kata achaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek.

Filipi 2:3-4
[3] Kik ubed gi piem kata sunga, to beduru mobolore, ka ukwanoru ka joma tindoe moloyo jomoko,[4] kendo kik upar mana gima konyou uwegi, to nyaka upar gima konyo jomoko bende.

Mathayo 23:10-12
[10] Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng’at achiel kende, ma en Kristo, e jatendu.[11] “Ng’ama duong’ moloyo kuomu ema nyaka bed jatichu.[12] Ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny ema noting’ malo.

Jakobo 4:14-16
[14] Ukia gima kiny notimre kiny! Uparo ni ngimau en ang’o? Donge un mana ong’ueng’o mineno kuom kinde matin, to bang’e lal nono?[15] Kuom mano, gima onego uwachi en ma: “Ka Ruoth oyie, to wanabed mangima, kendo wanatim gik ma wasechano.”[16] To kar timo kamano, to upakoru kusungoru! Pakruok duto ma kamago gin richo.

Filipi 2:5-8
[5] Paro mae chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo:[6] Kite ne kit Nyasaye nyaka a chakruok, to ne ok otuere ni nyaka osik marom gi Nyasaye,[7] to notimore gima nono. Nokawo kit misumba, mi odoko dhano mana ka wan, kendo konenore ka dhano kamano,[8] to nobolore, kendo nowinjo wach nyaka tho, mana tho mar msalaba!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania