A A A A A

Good Character: [Hospitality]

Hibrania 3:2
Ne obedo jaadiera ni Nyasaye mane okete e tich mana kaka Musa bende nobedo jaadiera e od Nyasaye.

1 Timotheo 5:10
kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mohero rwako welo kendo moyie konyo jo-Nyasaye kadwokore piny e tich moro amora kaka lwoko tiend jo-Nyasaye, kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto.

Tito 1:8
To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.

1 Petro 4:8-9
[8] To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang’eny.[9] Rwakuru joweteu ma ok ung’ur.

Tich Joote 16:33-34
[33] E sanogo gotienono noterogi, mi odhi oluokonigi dendgi kuonde mane oridhore, eka ne obatise kaachiel gi joode duto.[34] Nokawo Paulo gi Sila, motero e ode, kendo nomiyogi chiemo mondo gicham. Nodoko mamor ahinya kaachiel gi joode nikech koro ne oyie kuom Nyasaye.

Luka 14:7-14
[7] Yesu noneno ka welo yiero kombe moyiedhi, omiyo nowachonigi niya,[8] “Ka oluongi e nyasi moro mar kisera, to kik ibed e kom moyiedhi, nikech dipo ka ng’at moluongi oluongo koda ng’at moloyi gi duong’ bende.[9] Eka kamoro dipo ka ng’at mane oluongouno obiro, mowachoni ni, ‘Weni jali komino.’ Kamano wiyi dikuodi, kidhi bet e kom man chien moloyo.[10] Kuom mano, ka oluongi kamoro, to dhi ibed mana e kom man chien moloyo, mondo ka ng’ama oluongino obiro, to owachni ni, ‘Osiepna, sudi ibi nyime ku.’ Kamano iniyud duong’ e nyim welo mamoko duto,[11] nikech ng’at mating’ore malo nodwok piny, to ng’at madwokore piny noting’ malo.”[12] Eka Yesu nowacho bende ni ng’at mane oluongeno ni, “Ka iluongo ji e chiemb odiechieng’, kata chiemb otieno, to kik iluong mana osiepeni kata oweteni kata wedeni kata jogweng’u momew, nimar dipo ka gin bende chieng’ moro giluongi, mi gichuli kar luong mane iluongogigono.[13] To kiloso nyasi, to luong mana joma odhier gi rang’onde gi pudhe kod muofni,[14] eka inibed ng’ama oguedhi, nikech gin gionge gima digichulgo. To Nyasaye nochuli chieng’ ma joma kare ochiere.”

Mathayo 25:34-46
[34] Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,[35] nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,[36] kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’[37] Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?[38] Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?[39] Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’[40] Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’[41] “Bang’ mano enowach ni joma nie bade koracham ni, ‘Un joma okuong’! Ayeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseiki ni Satan kod malaikane,[42] nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho,[43] bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena.’[44] To gin bende ginidwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?’[45] Eka enodwokgi niya, ‘Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ni achiel matinie moloyo kuom joma tindogi, to an ema ne ok utimona.’[46] Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”

Rumi 12:13-20
[13] Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo.[14] Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.[15] Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.[16] Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek.[17] Ka ng’ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto oyiego ni beyo.[18] Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.[19] Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”[20] Muma wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania