A A A A A

Good Character: [Grateful]

Kolosai 4:2
Timuru kinda kuom lemo, kendo kulemo kamano, to parou obed moyawore, kendo ugo ni Nyasaye erokamano.

2 Korintho 2:14-15
[14] To wagouru ni Nyasaye erokamano nikech wan ma wan kuom Kristo, otelonwa pile koselocho, kendo komiyo walando wach man kuom Kristo kuonde duto, mana ka tik mang’ue ng’ar.[15] Wachalo gi ubani mang’ue ng’ar mar misango ma Kristo ochiwo ni Nyasaye, malandore e kind joma ireso kod joma lal.

1 Thesalonika 5:18
kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nade ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo-Kristo.

Kolosai 3:15-17
[15] Kue ma Kristo chiwo ema mondo obed jang’ad bura e chunyu, nikech kue nogo ema ne Nyasaye oseluongoue kaachiel e ringruok achiel. Omiyo gouru erokamano mogundho.[16] Wach Kristo, gi gueth duto mokelo, mondo odag e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyone erokamano gi wende Zaburi gi wende pak kod wende mag chuny.[17] Gimoro amora ma uwacho kata utimo onego obedi e nying Ruoth Yesu, kugoyoni Nyasaye Wuoro erokamano e nyinge.

1 Korintho 15:57
Wagouru erokamano ni Nyasaye, mamiyo walocho kuom Ruodhwa Yesu Kristo.

Rumi 1:21
Kata obedo ni ji nong’eyo Nyasaye, to ne ok gidwar mana miye duong’, kata goyone erokamano moromogo. Kar timo kamano, to parogi nokethore, kendo chunygi maonge rieko, mudho opong’o.

Filipi 4:6
omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.

2 Korintho 9:15
Wago ni Nyasaye erokamano kuom mich mare modhiero ji wacho!

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Beduru mamor pile.[17] Lemuru ma ok uwe,[18] kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nade ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo-Kristo.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Kolosai 1:12
Gouru erokamano gi mor ni Wuoro, ma osemiyo ubedo joma owinjore yudo gueth kaachiel gi joge owuon e piny ler.

Jakobo 1:17
Mich mabeyo duto, kod chiwo malong’o duto, a e polo malo. Gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochueyo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho.

Efeso 5:4
kendo tim ma kuodo wich, kata twak mofuwo, kata oyuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye,

Efeso 5:20
Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Kolosai 3:2
Chomuru parou kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny,

Kolosai 3:16
Wach Kristo, gi gueth duto mokelo, mondo odag e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyone erokamano gi wende Zaburi gi wende pak kod wende mag chuny.

Fweny 11:17
kawacho niya, “A Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto! In Ruoth mantie kendo mane nitie! Wagoyoni erokamano nikech isekawo tekoni maduong’, kendo isechako locho.

Kolosai 3:15-17
[15] Kue ma Kristo chiwo ema mondo obed jang’ad bura e chunyu, nikech kue nogo ema ne Nyasaye oseluongoue kaachiel e ringruok achiel. Omiyo gouru erokamano mogundho.[16] Wach Kristo, gi gueth duto mokelo, mondo odag e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyone erokamano gi wende Zaburi gi wende pak kod wende mag chuny.[17] Gimoro amora ma uwacho kata utimo onego obedi e nying Ruoth Yesu, kugoyoni Nyasaye Wuoro erokamano e nyinge.

Hibrania 12:28
Emomiyo wagouru erokamano ni Nyasaye, nikech wanwang’o piny manyien ma ok nyal yiengni, walameuru kaka owinjore, ka wamiye duong’ kod luor,

1 Thesalonika 1:2
Wagoyo ni Nyasaye erokamano ndalo duto nikech un, kendo waluongo nyingu pile e lemowa.

1 Timotheo 2:1-2
[1] Koro wach mokwongo ma akwayo en ni mondo ji oter ywakgi ir Nyasaye ka gilemo kendo ka gisayo ni ji duto, kendo gigoyo erokamano.[2] Nyaka gilem ni ruodhi gi jotelo duto, mondo wadag e ngima mokue kendo moboch, kwaluoro Nyasaye, kendo ka wan joma odimbore chuth.

Johana 11:41
Kuom mano ne ging’ielo kidi oko. Yesu nong’iyo malo, mowacho niya, “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja.

2 Korintho 9:11
Enomi udok jomwandu ahinya e gik moko duto, mondo ubed jong’wono ndalo duto, kendo mano nomi ji mang’eny goni Nyasaye erokamano nikech chiwou ma wamiyogi.

2 Korintho 2:14
To wagouru ni Nyasaye erokamano nikech wan ma wan kuom Kristo, otelonwa pile koselocho, kendo komiyo walando wach man kuom Kristo kuonde duto, mana ka tik mang’ue ng’ar.

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Rumi 11:36
En ema ne ochueyo gik moko duto, kendo ema omiyo gisiko gintie, bende en ema omiyogi gima omiyo gintie. Duong’ obedne nyaka chieng’! Amin.

Tich Joote 16:40
To Paulo gi Sila ne jowuok e jela, mi jodhi e od Ludia, kendo kane gisechokore gi owete kuno mi gitego chunygi, ne giwuok gia.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania