A A A A A

Good Character: [Faith]

Mathayo 21:22
Ka un gi yie, to unuyud gimoro amora mukwayo kulemo.”

Rumi 10:17
Kuom mano yie a kuom winjo. To gima iwinjo en Wach Maber mawuoyo kuom Kristo.

Hibrania 11:1-6
[1] To yie en ang’o? Yie en bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno, nitie.[2] Yie mane kwerewa nigo nomiyo Nyasaye oyie kodgi.[3] Yie ema omiyo wang’eyo ni Wach Nyasaye ema nochueyo gik moko duto manie polo gi piny. Ne omiyo gik mantie owuok kuom gik maonge.[4] Yie ema nomiyo Habil otimo ni Nyasaye misango malong’o, moloyo misango mane Kain otimo. Kuom yie mare Nyasaye noyie kode ni en ng’at makare, nikech Nyasaye noyie gi gik mane ochiwo, kendo kuom yieneno pod owuoyo, kata obedo ni osetho.[5] Yie ema nomiyo okaw Enoka, oter e ngima, mak okadho e tho. Muma wacho niya, “Ne obedo maonge, nikech Nyasaye nosegole.” Wang’eyo ni yie mane en-go ema ne omiyo ogole, nimar Muma bende wacho ni, “Kane pok ogole ne en ng’at malong’o ni Nyasaye.”[6] To ng’at maonge gi yie ok nyal bet malong’o ni Nyasaye, nimar ng’ama dwaro biro ir Nyasaye nyaka yie ni Nyasaye nitie, kendo ni en gi mich momiyo joma dware.

Mariko 11:22-24
[22] Yesu nodwoko, kawachonigi niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng’ato oyie kuom Nyasaye adier,[23] to onyalo wacho ni godni ni, ‘Mukri, inyumri e nam’, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owachono biro timore.[24] Kuom mano awachonu ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang’e.

Jakobo 2:19
Donge iyie ni Nyasaye en achiel? Mano ber! To kata mana jochiende bende nigi yie ma kamano, to yiegino miyo gikirni!

Efeso 2:8-9
[8] Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye![9] Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.

Luka 1:37
nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

2 Korintho 5:7
Yie ema telonwa, to wengewa ok telnwa.

Efeso 2:8
Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye!

1 Korintho 2:5
mondo yie maru kik tenre kuom rieko mar dhano to otenre mana kuom teko mar Nyasaye.

Jakobo 1:5-8
[5] To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.[6] To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie, ma ok uriwo gi kiawa kata matin, nikech ng’ama riwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo tugo kendo tagore.[7] Ng’at ma kamano kik par ni doyud gimoro kuom Ruoth,[8] nikech en jahubagabaga, kendo ok oket chunye e gimoro achiel.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Jakobo 1:5-8
[5] To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.[6] To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie, ma ok uriwo gi kiawa kata matin, nikech ng’ama riwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo tugo kendo tagore.[7] Ng’at ma kamano kik par ni doyud gimoro kuom Ruoth,[8] nikech en jahubagabaga, kendo ok oket chunye e gimoro achiel.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Jakobo 2:24
Kamano uneno ni gik ma ng’ato timo ema miyo obet e winjruok gi Nyasaye, to ok yie kende.

Luka 17:5
Joote nowacho ni Ruoth Yesu niya, “Medwa yie.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania