A A A A A

Good Character: [Discipline]

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Efeso 6:4
Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.

Fweny ٣:١٩
Joma ahero ema akwero kendo akumo. Emomiyo ket chunyi mondo ilokri iwe richoni.

Tito 1:8
To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.

Hibrania 12:10-11
[10] Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.[11] E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

1 Korintho 9:25-27
[25] Bende ji duto madwaro piem e tugo, ritore kuom chike duto. Gin gitimo kamano mondo giyud osimbo makethore. Wan to waritore mondo wayud osimbo ma ok kethre.[26] Mano emomiyo aringo ka ang’eyo kuma achomo. Achalo jangum ma ok dir ngum adira kayiem.[27] Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

2 Korintho 7:9-11
[9] To koro amor, to ok nikech ne amiyou kuyo, to mana nikech kuyono nomiyo uloko chunyu. Ne ubedo mokuyo e yo ma Nyasaye dwaro, omiyo onge yo moro mane wahinyougo kata matin.[10] Kuyo ma ng’ato bedogo e yo ma Nyasaye dwaro, miyo olokore, kendo kelone warruok maonge ywago ang’e. Kuyo mar piny to kelo tho.[11] Neyeuru gik ma kuyo e yo ma Nyasaye dwaro osetimonu. Mano kaka osemiyo ubedo joma paro matut, kuketo chunyu kuom nyiso ni ne ok uketho, bende osemiyo ubedo gi mirima kod luor, kendo ugombo nena. Unyiso ni utimo kinda, kendo udwaro ng’ado bura kare. Adier, usenyiso e yore duto ni uonge gi ketho e wachno.

Hibrania 12:5-9
[5] Koso wiu osewil gi weche Muma ma Nyasaye jiwougi, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri,[6] nikech ng’ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.”[7] Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruoku nyiso ni Nyasaye okawou mana ka yawuote. Koso bende nitie wuowi moro ma wuon ok kum?[8] Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa.[9] To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro Wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima!

Efeso 6:1-9
[1] Un nyithindo, winjuru wach jonywolu, nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth.[2] Chik mokwongo man gi singruok kuom Chik Apar e ma: “Luor wuoru gi meru,[3] eka mondo ine maber, kendo idag aming’a e piny.”[4] Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.[5] Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.[6] Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.[7] Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,[8] nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.[9] Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania