A A A A A

Good Character: [Compassion]

Kolosai 3:12
Emomiyo, kaka Nyasaye oseyierou mondo ubed joge owuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng’wono, gi bolruok, gi muolo kod horuok.

Jakobo 5:11
nimar wakwano joma ohore mos nyaka giko ni gin johawi. Usewinjo bende kaka ne Ayubu ohore mos, kendo ung’eyo gik mane Ruoth omiye e giko, nimar Ruoth ng’won gi lala, kendo okecho ji.

Rumi 9:15
nikech Nyasaye nowacho ni Musa niya, “Anakech jogo ma adwaro kecho, kendo anabed mang’won ni joma adwaro bedonigi mang’won.”

2 Korintho 1:3-4
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.

Filipi 2:1-3
[1] Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch, kata hera maduogo chuny, kata bedo e achiel kuom Roho, kata ng’wono kod miwafu,[2] to kara beduru gi paro achiel, gi chuny achiel mondo umi chunya opong’ gi mor.[3] Kik ubed gi piem kata sunga, to beduru mobolore, ka ukwanoru ka joma tindoe moloyo jomoko,

Mathayo 9:35-38
[35] Bang’ mano, Yesu nowuotho e mier madongo gi matindo duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo nochango tuoche duto mopogore opogore.[36] Kane oneno ji kaka ng’eny, nokechogi, nikech ne gichandore, kendo gidiwo mana ka rombe ma onge jakwath.[37] Omiyo nowacho ni jopuonjrene niya, “Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok.[38] Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.”

Mathayo 20:29-34
[29] Kane giwuok Jeriko, oganda maduong’ noluwo Yesu.[30] Muofni ariyo mane obet piny e dir yo nowinjo ni Yesu kadho, omiyo ne gikok niya, “Wuod Daudi, kechwa”[31] Ji nokwerogi ni mondo giling’, to ne gimedo mana kok matek niya, “Ruoth, kechwa! Wuod Dhano, kechwa!”[32] Yesu nochung’, mi oluongogi, kendo openjogi niya, “Ere gima udwaro ni mondo atimnu?”[33] Ne gidwoke ni, “Ruoth, wadwaro mondo iyawnwa wengewa”[34] Yesu nokechogi, omiyo nomulo wengegi, mi wengegi oyepo mana gikanyono. Eka ne giluwe.

Mathayo 14:13-21
[13] Kane Yesu owinjo wachno, noidho yie, modhi kaamoro e bath nam kar kende. To ji nowinjo kamano, mi owuok e miechgi, molworo oko gi tiendgi, kadhi ire.[14] Omiyo kane Yesu owuok e yie, noneno ji mathoth, kendo nokechogi, mochango joma tuo kuomgi.[15] Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi ire, mowachone ni, “Piny koro yuso, kendo kaeri en thim, omiyo we ni ji thuolo mondo odhi e mier, ong’iew chiemo ma gibiro chamo.”[16] To Yesu nodwokogi ni, “Ok onego gia. Un ema mondo umigi chiemo.”[17] Ne gidwoke ni, “To waonge gi gimoro ka, mak mana makati abich gi rech ariyo kende.”[18] Yesu nowachonigi ni, “Kelnagiuru ka.”[19] Bang’ mano, nonyiso ji mondo obed piny e lum. Eka nokawo makati abich gi rech ariyogo, mong’iyo malo, kendo ogwedhogi. Ne ong’ingo makatigo, momiyo jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo ji,[20] mi ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e nokwany ng’injo modong’, mopong’o aditni apar gariyo.[21] Kar romb chwo mane ochiemo ne alufu abich, ka ok okwan mon gi nyithindo.

Mathayo 15:29-39
[29] Yesu noa kanyo mowuotho koluwo dho nam Galili. Eka nodhi ewi got moro, mobet piny kuno.[30] Ji mathoth nokelone rang’onde gi muofni gi pudhe gi momni kod jomoko duto matuo. Ne giketogi e nyime, mi ochangogi.[31] Ji nowuoro kane gineno momni ka wuoyo, kendo rang’onde kochango, gi pudhe kawuotho, kod muofni kaneno, mine gipako Nyasach Israel.[32] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Akecho jogi, nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge chiemo. To ok adwar weyogi gidog ka gidenyo kamano, nimar dipo ka nong’no oterogi e yo.”[33] To jopuonjrene nopenje ni, “Ere kama dwayudie chiemo e thim ka, ma dirom oganda maduong’ni?”[34] Yesu nopenjogi ni, “Un gi makati adi?” Ne gidwoke ni, “Wan gi makati abiriyo, kod rech moko manok matindo tindo.”[35] Yesu nowacho ni ji duto mondo obed piny.[36] Eka nokawo makati abiriyo kod rechgo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong’ingogi, momiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene nopogo ni ji.[37] Kamano ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge abiriyo.[38] Kar romb joma chwo mane ochiemo ne alufu ang’wen, ka ok okwan mon gi nyithindo.[39] Eka Yesu nogonyo ji, moa. En to nodonjo e yie, modhi e gweng’ Magadan.

Mathayo 6:30-44
[30] To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi![31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.[34] Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.[35] “Kik ung’ad ni ji bura, mondo un bbende kik ng’adnu bura,[36] nikech yo ma ung’adoe ni ji bura, e yo ma un bende nong’adnue bura, kendo rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.[37] Marang’o ineno mana pilni yath manie wang wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon to otami neno?[38] Ere kaka diwach ni wadu ni, ‘We agolni pilni yath manie wang’i,’ ka into yath maduong’ ngolni e wang’i?[39] In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka ininen maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu![40] “Kik umi guogi gik maler, nimar dipo ka gilokore, gikayou. Bende kik ubol kiteu ma nengogi tek ni nguruwe, nono to ginyonogi gi tiendgi.[41] “Kwauru, eka nomiu, kendo dwaruru, eka unuyudi, bende dwong’uru eka noyawnu;[42] nikech ng’at mokwayo ema yudo, kendo ng’at modwaro ema nwang’o, bende ng’at modwong’o ema iyawone.[43] “Bende nitie ng’ato kwomu, ma, ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi?[44] Kata kokwaye rech, to omiye thuol?

Luka 15:11-32
[11] Yesu nomedo wacho niya, “Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo.[12] Wuowi machogo nowacho ni wuon mare ni, ‘Wuora, yie ipogna mwandu monego ayudi.’ Kuom mano ng’atno nopogo yawuote ariyogo mwandune.[13] Bang’ ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa, mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonjo e ngima mar anjawo kuno, motieko pesane duto.[14] Kane osetieko pesane duto kamano, kech maduong’ nowuok e pinyno, mi nodoko jachan machandore.[15] Kuom mano, nodhi mondo oti ni japinyno moro, mi jalo nokete jakwa ngurue.[16] Nogombo mondo ocham opokla mane ngurue chamo, to bende onge ng’ama nomiye gimoro.[17] Eka parone nodwogo kare, mi owacho e chunye niya, ‘Jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi, to an kech nega ka![18] Abiro dhi kawuora, mi awachne ni, “Wuora, aseketho e nyim Nyasaye kendo e nyimi,[19] ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to keta abed achiel kuom jotichni.” ’[20] “Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche, mi oringo okwake, monyodhe.[21] Eka wuowino nowacho ni wuon niya, ‘Aseketho e nyim Nyasaye, kendo e nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi.’[22] To wuon mare nowacho ni jotichne ni, ‘Goluru law maberie moloyo piyopiyo mondo urwakne, kendo uketne tere e lith lwete. Wuoche bende mondo urwakne e tiende.[23] Bang’ mano, keluru nyarwath machwe uyang’ mondo wacham wabeduru mamor,[24] nikech wuodani ne osetho, to koro ongima kendo ne olal, to koro onwang’e.’ Kamano ne gichako timo nyasi ka gimor.[25] “E kindeno noyudo ka wuowi maduong’ ni oko e puodho, to kane odwogo mochopo machiegni gi dala, nowinjo ka thum ywak, kendo ji miel.[26] Omiyo ne oluongo achiel kuom jotich, mopenjo gima timore.[27] Jatich nodwoke niya, ‘Owadu odwogo, kendo wuoru oseyang’one nyarwath machwe, nikech odwogo kongima maber.’[28] To mirima nomako wuowi maduong’, mi otamore donjo e ot, omiyo wuon mare nowuok, mohombe mondo odonji.[29] To nodwoko wuon niya, ‘Parie kaka asetiyoni mana ka misumba kuom higni mathothgi duto, kendo pok aketho chikni kata dichiel, to pod ok imiya kata mana nyadiel mondo ayang’ acham gi osiepena![30] To koro ka wuodi mosechamo mwanduni duto gi jochode obiro, to iyang’one nyarwath machwe!’[31] Wuon mare to nokone niya, ‘Nyathina, ndalo duto in koda, kendo giga duto gin magi.[32] To owinjore wachiem kendo wabed mamor, nikech owaduni yandi otho, to koro ongima, kendo yande olal, to koro onwang’e.’ ”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania