A A A A A

Good Character: [Acceptance]

1 Korintho 5:11-13
[11] Ooyo, nakwerou mana ni kik uriwru kod ng’at muluongo ni owadu ka en ng’at ma terore, kata jagombo, kata ng’ama lamo nyiseche manono, kata mayanyo ji, kata jamer, kata jamecho. Ng’at ma kamano, kata mana chiemo kik uchiemgo.[12] Ok en tichna mondo ang’ad bura ni joma oko, to Nyasaye ema nong’adnigi bura. Donge un onego ung’ad bura mana ni joma nie kanyaklau?[13] Kamano nyaka ugol ng’at marachno oko kuomu.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

1 Petro 3:8-9
[8] Mogik to uduto nyaka ubed gi chuny achiel, kendo gi paro achiel. Herreuru kaka owete, bende beduru mamuol kendo mang’won.[9] Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany. Kar timo kamano, to guedhuru aguedha, kung’eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gueth,

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Rumi 2:11
Nyasaye ok dew wang’ ng’ato!

Rumi 5:8
To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong’ en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho.

Rumi 8:31
To koro dwawach ang’o kuom wechego duto? Ka Nyasaye ni kodwa, to ere gima dwaluor, kata ka ng’ato obedo jasikwa?

Rumi 14:1-2
[1] Kata ka ng’ato nigi yie mayomyom, to rwakeuru arwaka ma ok uchande gi weche ma pod en-go kiawa.[2] Jomoko nigi yie motegno mamiyogi thuolo mar chamo gimoro amora ma gihero, to joma onge gi yie motegno to chamo mana alot kende.

Hibrania 10:24-25
[24] Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.

Johana 6:35-37
[35] To Yesu nodwokogi ni, “An e kuon mar ngima, kendo ng’ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng’, bende ng’at moyie kuoma riyo ok nochak olo ngang’.[36] To asewachonu ni, kata obedo ni usenena, to ok uyie kuoma.[37] Ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng’ato ang’ata mobiro ira ok nariemb ngang’,

Kolosai 3:12-14
[12] Emomiyo, kaka Nyasaye oseyierou mondo ubed joge owuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng’wono, gi bolruok, gi muolo kod horuok.[13] Beduru jogo ma ng’wono ni joma timonigi marach, to kik ubed joma mako sadha gi jowadgi. Ruoth oseweyonu richou, omiyo un bende nyaka uwe ni joma timonu marach.[14] To ewi mago duto, to beduru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth.

Mathayo 5:38-42
[38] “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.[39] An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.[40] Kata ka ng’ato dwaro donjoni mondo okaw sadi, to miye koda ka kotini bende.[41] Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting’ne misike mael achiel, to ting’nego moromo mael ariyo.[42] Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to miye; kata ka ng’ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri.

Mathayo 25:34-40
[34] Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,[35] nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,[36] kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’[37] Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?[38] Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?[39] Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’[40] Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’

Rumi 15:1-7
[1] Wan joma nigi yie motegno onego wakony jogo man gi yie mayomyom, ma ok watimo mana gima wan wawegi ema wahero.[2] Ng’ato ka ng’ato kuomwa mondo otim gima ber kendo malong’o ni owadgi mondo okonye bet gi yie motegno.[3] Nyaka watim kamano nikech Kristo bende ne ok otimo mana gima en owuon ema ohero, to en mana kaka Muma wacho niya, “Ayany mane ji yanyigo ema koro iyanyago.”[4] Adier, weche mane ondiki chon e Muma nondiki mondo opuonjwa, kendo mondo Muma omiwa kinda kendo ohowa, mi wabed gi geno.[5] To Nyasaye ma wuon kinda gi hoch mondo omi ubed gi winjruok achiel kaka Yesu Kristo dwaro,[6] mondo umi Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, duong’, gi chuny achiel kod dwol achiel.[7] Rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende oserakou, mondo Nyasaye oyud duong’.

Rumi 14:10-19
[10] Koro in to, ere gima omiyo ing’ado ni owadu bura? Koso in, ere gima omiyo ichayo owadu? Donge ung’eyo ni wan duto wabiro chung’ e nyim kom bura mar Nyasaye?[11] Mana kaka ondiki e Muma niya, “An Ruoth Nyasaye mangima, akuong’ora niya, ‘Ji duto nogona chonggi piny, kendo ng’ato ka ng’ato nohul ni an e Nyasaye.’ ”[12] Omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye.[13] Kuom mano mondo waweuru ng’ado ni jowadwa bura. To keturu chunyu mondo une ni ok utimo gimoro manyalo miyo owadu podhi, kata ma dimi otim richo.[14] Ang’eyo maber chutho kaka ja-Kristo, ni onge chiemo moro ma inyalo luongo ni kuero. To ka ng’ato paro ni gimoro en gima kuero, to gino bedone mana kuero.[15] Ka gimoro ma in ichamo chwanyo owadu, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Omiyo kik iwe chiemo ma ichamo keth ng’at ma Kristo nothone![16] Bed kitang’ mondo gima ineno ni ber kik mi jomoko kinde mar wuoyo marach,[17] nikech Loch Nyasaye ok en wach mar chiemo kata mar madho gimoro, to en mana wach tim makare gi kue kod mor ma Roho Maler kelo.[18] Omiyo ng’at matiyo ni Kristo e yo ma kamano ema bedo malong’o ni Nyasaye, kendo ema ji bende oyiego.[19] Emomiyo wadwaruru matek weche makelo kue kod weche ma ng’ato ka ng’ato dikonygo owadgi.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania