A A A A A

God: [God's Will]

1 Timotheo 2:3-4
[3] Lemo ma kamago en gima ber kendo malong’o ni Nyasaye Jawarwa,[4] ma dwaro mondo ji duto okwo, kendo ong’e adiera.

1 Thesalonika 5:18
kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nade ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo-Kristo.

1 Thesalonika 4:3
Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.

Hibrania 13:20-21
[20] Nyasach kue mane ochiero Ruodhwa Yesu oa kuom joma otho gi teko mar remb muma mochwere, mi okete Jakwath Maduong’ mar rombe,[21] mondo omiu gik moko duto mabeyo mondo utim dwarone. En ema mondo otim gima long’one e chunywa kuom Yesu Kristo. Duong’ obedne nyaka chieng’. Amin.

Luka 9:23
Eka Yesu nowacho ni ji duto niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi oting’ msalape pilepile, kendo oluwa,

Jakobo 1:5
To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.

1 Petro 2:15
Nyasaye dwaro mondo timbeu mabeyo omak dho joma ofuwo makia.

Mathayo 6:10
Lochni mondo obi, kendo dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.

Efeso 5:15-20
[15] Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.[16] Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.[17] Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.[18] Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.[19] Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.[20] Kamano gouru erokamano pile ni Nyasaye Wuoro kuom gik moko duto, e nying Ruodhwa Yesu Kristo.

2 Petro 3:9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

1 Timotheo 2:4
ma dwaro mondo ji duto okwo, kendo ong’e adiera.

Hibrania 10:36
To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu,

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania