A A A A A

God: [God's Grace]

Efeso 2:8-9
[8] Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye![9] Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.

Tito 2:11
Nyaka watim kamano nikech ng’wono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore.

Rumi 11:6
Oseyierogi kuom ng’wono to ok kuom gik ma gisetimo, nimar ka da bed ni oseyierogi kuom gik ma gisetimo, to ng’wono ok dobedo ng’wono adier.

Tich Joote 15:11
Ooyo, wayie ni kaka iwarowa kuom ng’wono mar Ruoth Yesu, e kaka gin bende iwarogi.”

Hibrania 4:16
Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang’won, mondo okechwa, kendo okonywa kuom ng’wonone e kinde ma wadwaroe kony.

Tich Joote 20:32
“To koro aketou e lwet Nyasaye, kendo akwayo mondo wach ng’wonone oritu. En ema onyalo dongou, mi omiu mwandu mokan ni jo-Nyasaye duto.

Jakobo 4:6
To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”

Efeso 1:7
Nyasaye oseweyonwa richowa, kendo osewarowa nikech tho mar Kristo. Mano kaka mich

Rumi 5:1-2
[1] Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie, koro wan gi kue kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa.[2] Yesu ma wayie kuomeni ema oseyawonwa yo ma wayudogo gueth mar Nyasaye ma wan-goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong’ mar Nyasaye.

Tito 3:7
ni mondo ka osemiyo wabedo e winjruok kode kuom ng’wonone, to wadok joma geno chamo gikeni mag ngima mochwere.

Rumi 3:20-24
[20] Onge ng’ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye nikech osemako Chik, nimar tich Chik en mana miyo dhano ng’eyo ni oseketho.[21] To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok otenore kuom Chik kata matin. To kata kamano Chik Musa gi Jonabi wuoyo kuome.[22] En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima gipogorego.[23] Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.[24] To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng’wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi.

Johana 1:17
nikech kata obedo ni Musa ema nokelonwa Chik, to Yesu Kristo ema nokelonwa ng’wono gi adiera.

2 Timotheo 2:1
Omiyo in nyathina, bed motegno kuom ng’wono ma wan-go kodi, ka wan kuom Kristo Yesu.

2 Timotheo 1:9
Nyasaye nowarowa kendo oluongowa mondo wabed joge owuon, ok nikech gimoro maber ma wasetimo, to mana nikech mano ema nodwaro kuom ng’wonone. Nyaka nene ne omiyowa ng’wononeno kuom Kristo Yesu.

2 Korintho 12:9
to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.

Rumi 3:24
To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng’wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi.

Tich Joote 20:24
To an ok akwan ngimana ka gimoro kata matin, to adwaro mana ni mondo achop wuodha, kendo atiek tich mane Ruoth Yesu omiya mondo ati, ma en hulo Wach Maber mar ng’wono mar Nyasaye.

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Efeso 2:4-9
[4] To Nyasaye noherowa ahinya, omiyo nonyisowa kaka ng’wonone ogundho,[5] nimar kata obedo ni ne wan joma otho kamano nikech richowa, to nomiyo wadoko mangima kaachiel gi Kristo. Ng’wonone ema omiyo oseresou![6] Adier, nochierowa kaachiel gi Kristo Yesu, kendo nomiyo wabedo kaachiel kode e polo.[7] Notimo kamano mondo onyisgo tienge duto mabiro mwandu mogundho mar ng’wonone mane omiyowa kuom hera maduong’ mane oherowago kuom Kristo Yesu.[8] Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye![9] Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.

Rumi 2:8-10
[8] To joma dwaro mana gigi giwegi, kendo ok dwar gima kare, to dwaro mana luwo gima ok kare noyud kum gi mirima mager.[9] Masira kod chandruok noyud ng’ato ka ng’ato matimo richo. Jo-Yahudi ema nokwong yudo masichego, eka joma ok jo-Yahudi bende noyudgi.[10] To ng’ato ka ng’ato matimo maber noyud duong’ gi pak kod kue. Jo-Yahudi ema nokwong yudogi, eka joma ok jo-Yahudi bende.

1 Korintho 15:10
To ng’wono mar Nyasaye ema osemiyo abedo kaka achaloni, kendo ng’wono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok gi tekra awuon, to ng’wono mar Nyasaye ema notiyo kuoma.

Efeso 2:5
nimar kata obedo ni ne wan joma otho kamano nikech richowa, to nomiyo wadoko mangima kaachiel gi Kristo. Ng’wonone ema omiyo oseresou!

Tito 2:11-12
[11] Nyaka watim kamano nikech ng’wono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore.[12] Ng’wonono puonjowa mondo wawe richo gi gombo mag piny, mi wabed joma oritore kendo makare, ka waluoro Nyasaye e pinyni,

2 Korintho 12:8-9
[8] Ne asayo Ruoth didek mondo ogol wachni kuoma,[9] to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.

Johana 1:14
Wach nodoko dhano, mi odak kodwa, kende ne waneno duong’ne maler. En duong’ machalo gi duong’ mar Wuowi ma miderma, mopong’ gi ng’wono kod adiera.

Efeso 4:7
To kata kamano, ng’ato ka ng’ato kuomwa osemi mich mar ng’wono mowinjorego, kaka Kristo nosechano.

2 Petro 1:2
Ng’wono kod yie mogundho miyudo kuom ng’eyo Nyasaye kod Yesu Ruodhwa obed kodu.

Rumi 1:7
Kuom mano andikonu un ji duto man Rumi, ma Nyasaye ohero, kendo oseluongo mondo obed joge. Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo mondo obed kodu.

Rumi 5:17
Ka ketho mar ng’ato achiel ema nomiyo tho olocho, to mano kaka joma yudo ng’wono mogundho mar Nyasaye gi michne ma miyo gibedo e winjruok kode nobed gi ngima kendo nolochi nikech ng’at achiel ma en Yesu Kristo!

Johana 1:16
Waduto waseyudo gueth mathoth moa kuom ng’wonone mogundho,

Tito 2:11-14
[11] Nyaka watim kamano nikech ng’wono mar Nyasaye makelo warruok ni ji duto osefwenyore.[12] Ng’wonono puonjowa mondo wawe richo gi gombo mag piny, mi wabed joma oritore kendo makare, ka waluoro Nyasaye e pinyni,[13] kendo warito gueth ma wageno yudo, ma en fwenyruok mar duong’ maler mar Kristo Yesu, Nyasachwa maduong’ kendo Jawar.[14] En ema ne ochiwore owuon nikech wan, mondo oreswa e richo duto, kendo opuodhwa wabed joge moyiero, mondo watim timbe mabeyo.

Rumi 5:2
Yesu ma wayie kuomeni ema oseyawonwa yo ma wayudogo gueth mar Nyasaye ma wan-goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong’ mar Nyasaye.

2 Korintho 6:1
Kaka joma tiyo kaachiel gi Nyasaye, wamedo sayou ni kik uwe ng’wono mar Nyasaye museyudo bed kayiem nono,

2 Thesalonika 1:12
Walemo ni mondo nying Ruodhwa Yesu oyud duong’ kuomu, kendo ni mondo un bende uyud duong’ nikech un joge. Nyasachwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo omi gima kamano otimre kuom ng’wonone.

1 Timotheo 1:13-16
[13] Kata obedo ni ne an ng’at mayanyo nyinge, kendo ma jasand ji, kendo ma jakwinyo, to ne okecha nikech ne atimo gigo kane pok ayie, kendo ka akia gima atimo.[14] Bende Ruodhwa Yesu Kristo ne onyisa ng’wono mogundho ahinya, kaachiel gi yie kod hera ma wayudo ka wan kuome.[15] Wach maradier kendo mowinjore ji oyiego chuth en ni, “Yesu Kristo nobiro e piny mondo owar joricho,” To an e jaricho marachie moloyo joricho duto,[16] to Yesu Kristo ne okecha mana ni mondo kuoma ema okwong onyisie ji kaka ojahore mos ahinya. Nodwaro bende mondo obed ranyisi ni joma biro yie kuome mondo oyud ngima mochwere.

Rumi 6:23
Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Rumi 3:23
Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.

2 Korintho 9:8
Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto,

Jakobo 2:8
Ka umako chik Ruoth ma ondiki e Muma ni, “Her wadu kaka iherori iwuon,” to utimo gima kare.

1 Johana 5:3
nikech hero Nyasaye en mako chikene. Chike Nyasaye ok tek rito,

2 Petro 3:9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

Tich Joote 2:38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.

Rumi 3:27
Koro ere gima odong’ ma ng’ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga osegol oko chuth. To ere gima omiyo ogole? Ogole nikech warito Chik koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie.

Jakobo 2:12
Omiyo, wecheu gi timbeu mondo obed machal gi weche kod timbe mag joma ibiro ng’adonigi bura kaluore gi Chik ma miyo ji bedo thuolo.

Rumi 7:12
Kuom mano, Chik Musa en gima ler, kendo chike moting’o bende ler, kendo kare, kendo beyo.

Rumi 1:16
Aonge gi wich kuot moro amora kuom Wach Maber, nimar en e teko mar Nyasaye, mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni jo-Yahudi, to bang’e nobiro ni joma ok jo-Yahudi bende.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania