A A A A A

God: [Free Will]

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

2 Petro 3:9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

Galatia 5:13
To un owetena, noluongu mondo ubed thuolo, to kik uwe mondo thuolo ma un-gono mi utim gimoro amora mudwaro, to ng’ato ka ng’ato kuomu mondo okony wadgi kuom hera,

Johana 7:17
Ng’at moyie timo gima Nyasaye dwaro, to biro ng’eyo kata ka weche ma apuonjo oa ka Nyasaye, kata ka apuonjo mana wechena awuon.

Mariko 8:34
Eka Yesu noluongo oganda mane oyudo ochokore, kaachiel gi jopuonjrene, mi owachonigi niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape kendo oluwa,

Fweny 3:20
Winji! Achung’ e dhoot kendo adwong’o. Ka ng’ato owinjo dwonda, mi oyawo dhoot, to anadonj ire, kendo anachiem kode, to en bende nochiem koda.

Rumi 6:23
Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Rumi 13:2
Omiyo ng’ama tamore winjo wach joma nie loch to tamore winjo mana gima Nyasaye ema oketo. Ng’ato ang’ata matimo kamano nokel kum kuome owuon,

Rumi 10:9-10
[9] Ka iwacho gi dhogi e lela ni Yesu e Ruoth, kendo iyie e chunyi ni Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho, to noresi.[10] En kamano nikech ng’ato nyaka yie gi chunye mondo obed e winjruok gi Nyasaye, kendo nyaka owuo e lela gi dhoge mondo orese.

Galatia 5:16-17
[16] To gima awachonu e ma: Wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik ma ngima mar dhano gombo,[17] nikech gombo mar ngima dhano kedo gi dwaro mar Roho, kendo dwaro mar Roho kedo gi gombo mar ngima dhano. Gik moko ariyogo monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo.

Johana 1:12-13
[12] To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye.[13] Ne onywolgi kuom Nyasaye, to ok kuom anywola, kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania