A A A A A

God: [Financial Blessing]

2 Korintho 8:9
Ung’eyo ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo, ni kata ne en gi mwandu mogundho kamano, to nodoko jachan nikech un, mondo un ubed jomwandu kuom chan mare.

3 Johana 1:2
Osiepna, akwayo Nyasaye ni mondo idhi maber e yore duto, kendo ibed mangima e ringri mana kaka ang’eyo ni ingima e chunyi bende.

Galatia 6:9
Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake, ka ndalo, ka ndalo ogik.

Jakobo 5:12
To owetena, gima duong’ie moloyo gik moko duto en ni, ka usingoru e wach moro, to kik ukuongru, bed ni ukuong’oru gi polo, kata gi piny, kata gi gimoro amora. Kudwaro wacho ni, “Ee,” to wachuru mana ni, “Ee” kende. Kata kudwaro wacho ni, “Ooyo,” to wachuru mana ni, “Ooyo,” mondo kik buch Nyasaye lou.

Johana 6:12
Ka ne giseyieng’ giduto, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Chokuru ng’injo modong’ mondo kik gimoro lal.”

Luka 6:38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”

Luka 12:34
nikech kama mwanduni nitie, e kama chunyi bende nitie.

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Mathayo 23:23
Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.

Mathayo 25:21
Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’

Rumi 13:8
Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.

Mariko 11:22-23
[22] Yesu nodwoko, kawachonigi niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng’ato oyie kuom Nyasaye adier,[23] to onyalo wacho ni godni ni, ‘Mukri, inyumri e nam’, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owachono biro timore.

2 Korintho 9:6-8
[6] Ng’euru ni, ng’ama chwoyo manok, kayo manok, to ng’ama chwoyo mang’eny, kayo mang’eny.[7] Ng’ato ka ng’ato mondo ochiw kaka oseparo e chunye, ma ok ochune, kendo ma ok oywago ang’e, nikech jachiwo mamor ema Nyasaye ohero.[8] Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto,

Luka 14:28-30
[28] “En ng’a kuomu, ma kadwaro gero ot, to ok kwong bed piny, mi pim nengo, mondo one ane kaa en gi pesa moromo tieko tijno?[29] Ka ok otimo kamano, to ok dotiek gero odno bang’ keto mise, kendo ji duto moneno gima otimore dinyiere,[30] kawacho ni, ‘Jali nochako gedo, to otame tieko!’

Luka 6:34-36
[34] Koso ka uholo mana joma uparo ni biro dwokonu gik ma uhologi, to koro ere gima ber mutimo? Kata mana joricho bende holo joricho wetegi, ka gigeno ni biro dwokonigi![35] To un nyaka uher wasiku, kendo utimnigi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni didwoknugi. Eka unuyud pod maduong’ kendo unubed nyithind Ngama Duong’ Moloyo. En ong’won ni joma ok gone erokamano, bende ong’won ni joricho.[36] Omiyo beduru mang’won mana kaka Wuonu ng’won.

Jakobo 5:1-3
[1] Koro un jomwandu, winjuru wachna! Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mabiro makou.[2] Mwandu osetop, kendo lepu olwenda ochamo.[3] Dhahapu gi fethu bende nyal osechamo, kendo nyal nogo nodok ranyisi ni useketho, mi nowang’ ringreu ka mach. Usekano mwandu e ndalo ma piny chiegni rumoeni!

Mathayo 6:1-34
[1] “Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.[2] Omiyo kuchiwo gimoro, to kik ihul gima itimo, nikech mano e gima joma wuondore ni ohero Nyasaye timo e ut lemo, kendo oko e lela, ni mondo ji opakgi. Adier awachonu niya, gin giseyudo pokgi.[3] To in, ka ichiwo gimoro, to kik iwe kata mana lueti ma koracham ng’e gima lueti ma korachwich chiwo,[4] mondo tim maber mitimono kik ng’ere, to obed maling’ling’. Eka Wuonu maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.[5] “Ka ulemo, to kik ubed ka joma wuondore ni ohero Nyasaye, nikech gin gihero lemo ka gichung’ e ut lemo, kendo e akek yore, mondo ji onegi. Adier awachonu ni giseyudo pokgi.[6] To in, kilemo, to donj e odi kar kendi, ilor dhoot. Eka ilam Wuonu ma ok ne mi Wuonu nogo, maneno gik motim ling’ling’, nomiyi pokni.[7] “To bende ka ulemo, to kik uthor weche manono, kaka joma kia Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi biro winjogi nikech wechegi mang’enygo.[8] Ooyo, kik ubed machal gi jogo, nikech Wuonu ong’eyo gik muchando kapok ukwaye.[9] “To un onego ulem kama: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor.[10] Lochni mondo obi, kendo dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.[11] Miwa chiemo moromowa kawuono,[12] bende wenwae richowa, kaka waweyo ni joma timonwa marach.[13] Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, [ nimar loch gi teko kod duong’ gin magi nyaka chieng’. Amin.][14] “Ka uweyo ni ji richogi, to un bende Wuonu mae polo nowenu richou.[15] To ka ok uwe ni ji richogi, to Wuonu mae polo ok nowenu richo musetimo.[16] “Ka utueyo chiemo, to kik ujuond wang’u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo, nikech gin gijuondo wang’gi mondo ji one maonge kiawa ni gitueyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi.[17] To in, kitueyo chiemo, to los alosa wiyi kendo ilwok wang’i kaka pile,[18] mondo ji kik ng’e ni itueyo chiemo, to mak mana Wuonu ma ok ne ema mondo ong’e, eka Wuonu nogo maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.[19] “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.[20] To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,[21] nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.[22] “Wang’ ng’ato e taya mar ringre, kendo ka wang’e ngima, to dende duto nigi ler.[23] To ka wang’e ok ngima, to dende duto otimo mudho. Omiyo ka ler ma in go en mana mudho, to koro mano en mudho molil manadi![24] “Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.[25] “Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?[26] Ok uneye winy ma huyo e kor polo? Ok gichwo kodhi, bende ok gika cham, kendo dere bende giongego, to Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang’eny?[27] Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?[28] Ere gima omiyo uparoru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo mae thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako,[29] to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.[30] To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi![31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.[34] Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania