A A A A A

God: [Curse]

Galatia 3:13
To Kristo nowarowa kuom kuong’ ma Chik kelo, kane odoko ng’ama okuong’ nikech wan, nimar Muma wacho niya, “Okuong’ ng’ato ang’ata ma olier e yath.”

Luka 6:28
Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.

Galatia 5:1
Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung’uru motegno, mondo kik uyie chak rwak ng’utu e jok mar bedo misumba kendo.

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

1 Johana 4:4
Nyithinda, un nyithind Nyasaye, kendo useloyo johul wach mag miriambogo, nikech Jal manie iu duong’ moloyo jal manie piny.

Rumi 8:37-39
[37] To kata kamano, waloyo gigo duto chutho, nikech teko mar Jal mane oherowa,[38] nimar ang’eyo malong’o ni onge gima nyalo pogowa gi hera ma oherowago, bed ni en tho kata ngima, kata malaika kata joloch mag polo,[39] kata gik manie wiwa malo kata gik manie bwowa piny, kata gimoro amora manadi mochue. Adier, onge gima nyalo pogowa gi hera mar Nyasaye, moherowago kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

1 Petro 5:8-9
[8] Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam![9] Chung’uru motegno kuom yie ma un-go, mondo utame, ka ung’eyo ni oweteu moyie manie piny duto, bende yudo chandaruok ma kamago.

Efeso 6:10-17
[10] To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.[11] Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,[12] nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.[13] Omiyo, manreuru gi gilweny mag Nyasaye sani, mondo usir wasigu chieng’ ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nonwang’ kapod uchung’ motegno.[14] Kuom mano, nyonuru piny motegno, kutueyo adiera ka okanda e nungou, kendo kurwako tim makare ka gilweny mag akor,[15] kendo rwakuru ikruok mar lando Wach Maber mar kue ka wuocheu.[16] Ting’uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag Ng’ama Rach.[17] Rwakuru warruok ka ogut lweny, kendo makuru wach Nyasaye ka ligangla ma Roho miyou.

Mathayo 5:22
An to awachonu ni ng’at ma okecho gi wadgi noter e bura, kendo ng’at monyanyo wadgi, to noyal e Bura Maduong’, to ng’ato mowacho ni wadgi ni ofuwo, nong’adne buch mach mak tho!

Rumi 3:23
Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.

Rumi 6:23
Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Rumi 12:14
Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania