A A A A A

God: [Commandments]

Mariko 10:19
Donge ing’eyo chike mawacho ni, ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi e yor wuond, kendo ni, luor wuoru gi meru’?”

Luka 18:20
Donge ing’eyo chike, mawacho ni, ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach,’ kendo ni ‘Luor wuoru gi meru’?”

Mathayo 22:34-40
[34] To kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osemako dho jo-Sadukai gi wach, ne gichokore kanyakla,[35] mi ng’at achiel kuomgi, ma japuonj Chik, nopenje, kateme, niya,[36] “Japuonj, ere chik Musa maduong’ie moloyo chikene mamoko duto?”[37] Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.[38] Mano e chik mokwongo kendo maduong’ie moloyo.[39] To chik mar ariyo ma bende chalo kode e ma: Her wadu kaka iherori iwuon.[40] Chike Musa duto, kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.”

Rumi 13:9
Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”

Mathayo 19:16-19
[16] Wuowi moro nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Japuonj, ere gima ber monego atim mondo ayud ngima mochwere?”[17] To Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo ipenja gima ber? Ng’at achiel kende ema ber. To ka idwaro donjo e ngima, to nyaka irit chike.”[18] To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,[19] luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon.”

Mathayo 22:36-40
[36] “Japuonj, ere chik Musa maduong’ie moloyo chikene mamoko duto?”[37] Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.[38] Mano e chik mokwongo kendo maduong’ie moloyo.[39] To chik mar ariyo ma bende chalo kode e ma: Her wadu kaka iherori iwuon.[40] Chike Musa duto, kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.”

Mathayo 10:17-22
[17] To beduru motang’ ni ji, nimar ginimaku mi yalu e bura, kendo ginichwadu e utgi mag lemo.[18] Noteru e nyim jotelo, kendo e nyim ruodhi nikech an, mi unuland Wach Maber ni jogo, kendo ni joma ok jo-Yahudi.[19] To ka gimakou to kik uparru gi weche ma duwachi, nikech ka kinde ma kamano ochopo, to nomiu gima onego uwachi,[20] Nimar weche mubiro wacho ok nobed mau, to ginibed mag Roho mar Wuonu.[21] “Ng’ato nondhog owadgi mondo onegi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonywolgi mi chiwgi mondo oneggi.[22] Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng’ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo.

Rumi 13:8-14
[8] Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.[9] Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.[11] To timuru kamano nikech ung’eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewie ua e nindo, nikech chieng’ mibiro resowae koro chiegni moloyo ndalo mane wachakoe yie kuom Yesu.[12] Otieno chiegni rumo, kendo dwaro ru. Emomiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gilweny mag ler.[13] Ngimawa mondo obed mobidhore, kaka joma wuotho e ler odiechieng’. Waweuru dwanyruok gi mer gi terruok gi anjawo gi dhaw kod nyiego.[14] To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik ma ringruok gombo.

Mariko 12:28-34
[28] Achiel kuom jopuonj Chik nowinjo kaka gigoyo mbaka, mi oneno ka Yesu odwoko jo-Sadukai kare, omiyo nopenje niya, “Ere chik maduong’ie moloyo chike mamoko duto?”[29] Yesu nodwoke ni, “Chik maduong’ie moloyo e ma: ‘Winjuru un jo-Israel! Ruoth Nyasachwa e Ruoth kende.[30] Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi parou duto, kendo gi riekou duto, kendo gi tekou duto.’[31] To chik mar ariyo e ma: ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ Onge chik moro machielo maloyo mago.”[32] Eka japuonj chikno nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, iwacho kare. En adier ni Nyasaye en achiel kende, kendo onge Nyasaye moro machielo mak mana en.[33] Ka ng’ato ohero Nyasaye gi chunye duto kendo gi parone duto kod tekone duto, bende ka ohero wadgi kaka oherore owuon, to gima otimo duong’ moloyo chiwo ni Nyasaye misengni miwang’o pep, kata misengni mamoko.”[34] Kane Yesu oneno kaka ng’atno odwoke gi rieko, nowachone niya, “Ok ibor gi Loch Nyasaye.” Bang’ mano, onge ng’ama nohedhore penjo Yesu wach moro kendo.

Johana 14:15
“Ka uhera to unumak chikena.

Mathayo 19:18
To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,

Johana 15:10
Ka urito chikna, to eka usiko e herana, mana kaka an bende aserito chik Wuora, kendo asiko e herane.

Mathayo 5:17
“Kik upar ni asebiro ni mondo aketh Chik Musa kata ni mondo aketh weche jonabi, to asebiro mana ni mondo achopgi.

Johana 15:12-17
[12] Chik ma amiyou e ma: herreuru mana kaka aherou.[13] Onge hera maduong’ ma ng’ato nyalo herogo osiepne, moloyo chiwonigi ngimane.[14] Ka utimo gik ma achikou, to eka un osiepena.[15] Chakre kawuono ok nachak aluongu kendo ni wasumbini, nikech misumba ok ong’eyo gima ruodhe timo. To aluongou ni osiepena, asenyisou gik moko duto ma Wuora osenyisa.[16] Un ne ok uyiera, to an ema ne ayierou, mi awalou mondo udhi unyag olemo, kendo mondo olemo munyagono osiki, mondo Wuora omiu gimoro amora mukwaye e nyinga.[17] To chik ma amiyou en ni, herreuru e kindu uwegi.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania