A A A A A

God: [Viruses / Diseases]

Fweny 6:3-8
[3] Kane Nyarombo oketho kido mar ariyo, ne awinjo gima ngima mar ariyo kawacho niya, “Bi!”[4] Eka faras machielo ma silwal nowuok. To ng’at moidhe nomi teko mar kelo lweny e piny, mondo ji onegre, kendo ne omiye ligangla maduong’![5] Bang’ mano Nyarombo noketho kido mar adek, kendo ne awinjo gima ngima mar adek kawacho ni, “Bi!” Ne ang’icho mi aneno faras marateng’. Ng’at moidhe noting’o rapim mar ratil e lwete.[6] Eka ne awinjo gimoro machalo gi dwol kawuok e dier gik mangima ang’wen-go kawacho niya, “Ogudu mar bel koro nengone romo pok jatich kuom odiechieng’ achiel, kendo ogute adek mag oduma bende nengone mana kamano! To nengo mor zeituni gi divai to kik imedi.”[7] To kane Nyarombo oketho kido mar ang’wen, ne awinjo dwond gima ngima mar ang’wen kawacho niya, “Bi!”[8] Eka ne ang’icho mi aneno faras marabuor. Nying ng’at moidhe ne Tho, to Piny Joma Otho ne luwo machiegni. Ne omigi teko kuom bath piny moromo achiel kuom ang’wen, mondo gimi lweny kata kech kata tuoche kata ondiegi maricho mae piny oneg ji.

2 Korintho 4:7
To wan ma wan gi mwandu mar chuny, wachalo mana agulini mag lowo, mondo onenre ni teko maduong’ ahinyano oa kuom Nyasaye, to ok oa kuomwa wawegi.

Jakobo 4:10
Bolreuru e nyim Nyasaye, eka enoting’u malo.

Mathayo 6:24
“Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.

Filipi 4:6
omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.

Jakobo 1:2-6
[2] Owetena, ka uyudo tem mayoreyore, to kwanreuru ka johawi,[3] nimar ung’eyo ni tem mitemogo yieu ema miyo ubedo gi kinda.[4] To nyaka utim kinda nyaka giko mondo ubed joma olony kendo makare chutho, ma ok urem e yo moro amora.[5] To ka ng’ato kuomu riekone orem, to ber mondo okwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng’wono mak ochayo ng’ato.[6] To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie, ma ok uriwo gi kiawa kata matin, nikech ng’ama riwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo tugo kendo tagore.

Fweny 9:15-19
[15] Omiyo ne ogony malaika ang’wen mane oseiki ni sano gi odiechieng’no gi dueno kod higano, mondo oneg achiel kuom adek mar ji duto.[16] Ne onyisa ni kar romb jolweny mane oidho farese ne oromo tara mia ariyo.[17] To farese mane aneno e fwenyno ne chalo kama: Joma ne oidhogi ne orwakore gi gilweny mag akor mag nyinyo makwar ka mach, kendo mambulu, kod ma onuria. Wi faresego to ne chalo gi wi sibuoche, kendo mach gi iro kod pilni mach ne wuok e dhogi.[18] Masiche adekgo, ma gin mach gi iro kod pilni mach mane wuok e dho faresego nonego achiel kuom adek mar ji duto,[19] nimar teko mane faresergo nigo ne nie dhogi kendo e wigi. Iwgi, mane nigi wigi, ne chalo gi thuonde, kendo iwgigo ema ne gihinyogo ji.

Mariko 13:32-37
[32] “To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo, to Wuoro kende ema ong’eyo.[33] Beduru motang’, ma ok unindi, nikech ok ung’eyo chieng’ ma gigo notimree.[34] Gik ma notimre chalo gi gik matimore ka ng’ato odhi wuoth kuma bor, to oweyo ni jotichne tich ma ng’ato ka ng’ato onego oti, kendo onyiso jarit rangach mondo onen.[35] Kamano, un bende nenuru, nikech ok ung’eyo sa ma wuon ot biroe. Onyalo biro godhiambo, kata dier otieno, kata kogwen, kata gokinyi.[36] To sa asaya ma obiroe to kik oyudu ka unindo.[37] To gima awachonu ema awacho ni ji duto bende ni ‘Nenuru!’ ”

Luka 21:5-38
[5] Jomoko ne wuoyo kuom Hekalu, kawuoro kaka olose gi kite mabeyo kendo kaka mich michiwoe ni Nyasaye long’o. To Yesu nowachonigi niya,[6] “Ndalo biro ma onge kata mana kidi achiel kuom gik munenogi duto ma nodong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”[7] To ne gipenjo niya, “Japuonj, gigo notimre karang’o? Koso ang’o ma notimre manyisowa ni kindeno chiegni?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Beduru motang’, mondo kik wuondu, nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Ndalo chiegni.’ To kik uluwgi![9] Bende kik ubed maluor kuwinjo humb lwenje gi koko, nikech gik ma kamago nyaka kwong timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny chiegni.”[10] Nodhi nyime kowacho ni, “Ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi bende nomonj ruodhi wetegi.[11] Piny noyiengni matek, kendo kech gi tuoche nobedie kuonde mopogore opogore. Gik malich mabwogo ji, kod honni madongodongo bende notimre e polo mondo obed ranyisi.[12] “To kapok gigo duto otimore, to nomaku, mi sandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, mi ketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an.[13] Mano e thuolo ma unuyudi mar hulo gik museneno.[14] Emomiyo keturu chunyu mondo ung’e ni ka kindeno ochopo, to ok unuchandru kuom paro gima dudwoki,[15] nikech an ema namiu weche kod rieko ma onge wasiku kata achiel ma nosir kata nokwer.[16] Kata mana jonywolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu, kendo ginichiw jomoko kuomu mondo onegi.[17] Bende ji duto nobed mamon kodu nikech an.[18] To kata kamano, onge kata yie wiu achiel ma nolal.[19] Omiyo timuru kinda, nimar mano e kaka unuyud ngima maradier.[20] “Ka uneno ka ogend lweny olworo Jerusalem, to ng’euru ni kinde mikethee osechopo![21] Kuom mano, joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode, kendo joma ni Jerusalem nyaka wuog oko, bende jogo man oko kik duog Jerusalem,[22] nimar mago nobed ndalo ma Nyasaye kumoe joge, mondo weche duto mondiki e Muma otimre.[23] Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach kod mon man gi nyithindo mapod dhoth, nikech chandruok maduong’ nobed e piny, kendo jo-Israel noyud kum malit.[24] Moko kuomgi noneg e lweny, to moko nomaki mi ter e pinje mamoko duto, kendo ogendini ma ok jo-Yahudi nonyon Jerusalem nyaka chop ndalo lochgi rum.[25] “Ranyisi nobedi e wang’chieng’ gi due kod sulue, kendo ogendini mae piny nobed kodhier nono, kendo ka luor, nikech nam nowuo, kendo apaka nogore madongodongo.[26] Luoro nomi chuny ji ling’re nikech gik mabiro timore e piny, kendo teko momako sulue e polo bende noyiengni.[27] Eka Wuod Dhano nothinyre, kabiro e bor polo gi teko malich kod duong’ maler.[28] Ka gigo ochako timore, to chung’uru tir, kendo ting’uru wiu, nikech warruok maru okayo machiegni.”[29] Bang’ mano, Yesu nogoyonigi ngero niya, “Par ane uru yadh ng’owo kod yien mamoko.[30] Ka uneno ka bedegi chako loth, to ung’eyo mak ng’ato onyisou, ni ndalo chwiri chiegni.[31] Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to unung’e ni Loch Nyasaye ochopo machiegni.[32] To nyako ung’e ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi otho duto.[33] Polo gi piny norum. Wechena to ok norum.[34] “Ritreuru mondo kik utim anjawo, kata kik ubed jomer kata joma parore kuom gik manie pinyni, nono to chieng’no biro poyou mana ka obadho,[35] nimar enopo ji duto modak e piny.[36] Omiyo beduru motang’ kulemo pile mondo uyud teko mar tony e gik mabiro timore duto, kendo uchung’ e nyim Wuod Dhano.”[37] Pile Yesu ne puonjo e Hekalu godiechieng’, to gotieno ne odhi onindo e got miluongo ni got Zeituni.[38] Ji duto ne mondo e Hekalu gokinyi mang’ich mondo owinj puonjne.

Mathayo 24:1-35
[1] Kane oyudo Yesu wuok e Hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise Hekalu kaka oger.[2] To nodwokogi ni, “Donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”[3] Kane Yesu obet piny e got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire kar kende, mowachone niya, “Nyiswa ane kinde ma gigi duto notimree, kod gima notimre ma nyiso ni kinde mibiro duogoe, kod kinde mar giko piny, osechopo.”[4] Yesu nodwokogi ni, “Beduru motang’ mondo kik ng’ato wuondu,[5] nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e Mesia,’ mi ginimi ji mathoth lal.[6] Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kod wach lwenje man kuonde maboyo, to kik chunyu parre. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo,[7] nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengini kuonde mopogore opogore.[8] To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien.[9] “E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.[10] Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.[11] Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang’eny lal.[12] Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.[13] To nga’ma otimo kinda nyaka giko ema nokwo.[14] Wach maber mar Loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong’e eka bang’e giko nobi.[15] “Ka uneno Gima Kuero Makelo Kethruok, mane janabi Daniel owuoyo kuome, kochung’ e Hekalu,[16] to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode! (Ng’ama somo wachni mondo ong’e tiende.)[17] Ka ng’ato nie wi tat ode, to kik olor mondo okaw gik manie ot odhigo.[18] Bende kata ka ng’ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe.[19] Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon man gi nyithindo mapod dhoth![20] To kwauru Nyasaye mondo kik chunu ni nyaka uringi e ndalo koyo, kata chieng’ Sabato,[21] nimar masira maduong’ ma nomak ji e ndalono nobed malich mapok oneye nyaka a chakruok piny, nyaka chil kawuono. To bende, masira maduong’ ma kamano ok nochak otimre kendo.[22] Ka dine Nyasaye ok osechano mondo ong’ad kar romb ndalogo, to onge ng’ama dotony. To Nyasaye nong’ad ndalogo nikech joma oyiero.[23] “Ka ng’ato owachonu e ndalogo ni, ‘Neuru, ma en Mesia,’ kata ni, ‘Macha e en’, to kik uyie,[24] nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.[25] Ero, koro asenyisou wachno chon.[26] Kuom mano, kowachnu ni, ‘Winjuru, en e thim’, to kik uwuog udhi kuno. Kata ka owachnu ni, ‘En gul ei ot’, to kik uyie,[27] nikech kaka mil polo piatore koa yo wuokchieng nyaka yo podho chieng’, e kaka biro mar Wuod dhano bende nochal.[28] Kama gimoro othoe, ema achudhe chokoree.[29] “To gikanyono, ma masiche mag ndalogo orumoe, ‘Wang’chieng’ noimre, kendo due ok norieny. Sulue bende nopudhre, mi lwar koa e polo nikech teko momakogi noyiengni.’[30] “Bang’ mano ranyisi ma nyiso ni Wuod Dhano chiegni duogo nonenre e kor polo, mi ogendini duto manie piny noywagre, kendo ginine Wuod Dhano kabiro e boche polo gi teko kod duong’ maler.[31] Enoor malaikane e tung’ piny gi tung’ piny, ka tung’ ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.[32] “Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.[33] Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.[34] Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi orumo.[35] Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania