A A A A A

God: [Unconditional Love]

1 Johana 4:16-18
[16] Wang’eyo hera ma Nyasaye oherowago, kendo wageno kuom herano. Nyasaye en hera kendo ng’at mosiko ei hera, osiko ei Nyasaye, kendo Nyasaye osiko e iye.[17] Ka hera malong’o opong’o chunywa, to wanyalo bedo gi chir Chieng’ Bura, nikech ngimawa e pinyni chalo gi mar Kristo.[18] Luoro onge ei hera, kendo hera maradier riembo luoro. Luoro en kum, omiyo ka ng’ato nigi luoro, to pok ochopo e hera maradier.

1 Petro 4:8
To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang’eny.

Kolosai 3:14
To ewi mago duto, to beduru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth.

Efeso 2:8
Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye!

Efeso 5:25
Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

1 Korintho 13:7
Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.

1 Korintho 13:13
To gik moko adek ema osiko. Gin yie, gi geno, kod hera; to gima duong’ moloyo kuomgi en hera.

1 Johana 3:1
Mano hera maduong’ manadi ma Wuoro osenyisowa kuom luongowa ni nyithind Nyasaye! Adier, wan nyithinde! Gimomiyo piny ok ong’eyowa en ni, piny kia Nyasaye.

1 Johana 3:16
Koro waseng’eyo ni hera en ang’o, nikech Kristo nochiwo ngimane nikech wan. Kuom mano, wan bende onego wachiw ngimawa nikech owetewa.

1 Johana 4:8
To ng’at maonge gi hera ok ong’eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

Johana 14:21
Ng’at mong’eyo chikena, kendo orito, ema ohera. Ng’at mohera, ema Wuora bende noher. An bende anahere, mi afwenyrane.”

Johana 15:12-13
[12] Chik ma amiyou e ma: herreuru mana kaka aherou.[13] Onge hera maduong’ ma ng’ato nyalo herogo osiepne, moloyo chiwonigi ngimane.

Luka 6:27
“To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uher wasiku, kendo utim maber ni joma mon kodu.

Rumi 3:23
Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.

Rumi 5:5-8
[5] To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiyowa osepong’o chunywa gi hera mar Nyasaye.[6] Kane pod ok wanyal gimoro, wan joma ok oluoro Nyasaye, to Kristo nothonwa e ndalo mane Nyasaye oketo.[7] Tek mondo ng’ato oyie tho kar ng’at makare, to kamoro inyalo yudo ng’ato ma diyie chiwore kar ng’at maber.[8] To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong’ en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho.

Rumi 8:35
Ang’o ma dipogwa gi hera ma Kristo oherowago? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho?

Rumi 12:9-10
[9] Herau mondo obed maonge miganga. Beduru mosin gi gik maricho, to sikuru kuom gik mabeyo.[10] Herreuru kaka owete onego herre, ka ng’ato ka ng’ato miyo owadgi duong’ moloyo en owuon.

Tito 3:4-5
[4] Kane ng’wono mar Nyasaye Jawarwa kod hera ma oherogo dhano ofwenyore,[5] nowarowa. Ne ok owarowa nikech tim makare moro amora ma wan wawegi ne wasetimo, to nowarowa mana nikech ng’wonone owuon. Nowarowa gi lwok mane Roho Maler okelonwago nywol manyien kod ngima manyien.

1 Johana 4:9-10
[9] Nyasaye nyisowa hera moherowago kuom oro Wuode ma miderma e piny ni mondo wayud ngima kuome.[10] To hera maradier ok en hera mane waherogo Nyasaye, to en hera mane Nyasaye oherowago kuom oro Wuode ma miderma mondo odok misango mar golo richowa.

Johana 13:34-35
[34] Amiyou chik manyien ni mondo uherru. Kaka aseherou e kaka ng’ato ka ng’ato mondo oher wadgi.[35] Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng’eyo ni un jopuonjrena adier.”

1 Korintho 13:4-7
[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.

Mathayo 5:43-48
[43] “Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uher joweteu, to ubed mamon gi wasiku.[44] An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,[45] mondo ubed nyithind Wuonu mae polo, mamiyo chieng’e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chue ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo.[46] Ka uhero mana joma oherou kende, to ere pok ma uparo ni duyudi? Donge kata josol osuru bende timo mana kamano?[47] Bende ka oweteu kende ema umoso, to koro ere gima ber muloyogo ji ma maoko? Donge joma kia Nyasaye bende timo mana kamano?[48] Emomiyo nyaka ubed malong’o chuth, mana kaka Wuonu mae polo long’o.

1 Korintho 1:1-13
[1] An Paulo, mane Nyasaye oyiero kendo oluongo mondo obed jaote Kristo Yesu, ema andiko baruani kaachiel gi owadwa Sosthene.[2] Wa dikonu un kanayakla mar joma oyie kuom Nyasaye man Korintho, ma un joma osewal ni Kristo Yesu, mi oluong mondo obed jo-Nyasaye kaachiel gi ji duto kuonde duto maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma Ruodhgi kendo Ruodhwa.[3] Ng’wono gi kue moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.[4] Pile agoyo ni Nyasacha erokamano nikech ng’wono mane omiyou kuom Kristo Yesu.[5] Bende agoyone erokamano nikech usedoko momew e yore duto kuom Kristo. Ung’eyo wuoyo maber, kendo un gi rieko duto,[6] nikech usenwang’o e ngimau ni weche mane wanyisou kuom Kristo gin adier.[7] Omiyo onge mich moro mar chuny ma oremou kapod urito mondo Ruodhwa Yesu Kristo ofwenyore.[8] Bende enomi ubed motegno nyaka giko, mondo kik ubed gi bura chieng’ ma Ruodhwa Yesu Kristo biroe.[9] Nyasaye mane oluongou mondo ubed e achiel gi wuode Yesu Kristo Ruodhwa en jaadiera.[10] Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.[11] Akwayou kamano owetena, nikech jood Kloe moko osenyisa wachu,[12] tiende ni ng’ato ka ng’ato kuomu wacho mana wachne owuon. Achiel wacho ni, “An ng’at Paulo,” moro to wacho ni, “An ng’at Apolo,” kendo machielo wacho ni, “An ng’at Petro,” to moro bende wacho ni, “An ng’at Kristo.”[13] To Kristo dipogre tienge tienge adier? Koso uparo ni Paulo ema ne othonu e msalaba? Koso ne obatisu e nying Paulo?

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania