A A A A A

God: [Time]

2 Korintho 6:2
nikech Nyasaye wacho niya, “Ne awinji e kinde mowinjore. Adier, ne akonyi e ndalo warruok.” Koro neuru, ma e kinde mowinjore ahinya! Winjuru, ma e ndalo mar warruok.

1 Johana 2:17
Piny kadho kaachiel gi gombone, to ng’ama timo gima Nyasaye dwaro to osiko nyaka chieng’.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 9:4
Nyaka wati tije mag Jal mane oora kapod piny odiechieng’, nikech otieno biro chopo ma ng’ato ok nyal tiyoe.

Rumi 13:11
To timuru kamano nikech ung’eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewie ua e nindo, nikech chieng’ mibiro resowae koro chiegni moloyo ndalo mane wachakoe yie kuom Yesu.

Mariko 13:32-33
[32] “To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo, to Wuoro kende ema ong’eyo.[33] Beduru motang’, ma ok unindi, nikech ok ung’eyo chieng’ ma gigo notimree.

2 Petro 3:8-9
[8] To osiepena, kik wiu wil gi wach achiel ni, kuom Ruoth, ndalo achiel romre gi higni alufu achiel, bende higni alufu achiel romre gi ndalo achiel.[9] To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

Kolosai 4:5-6
[5] Ng’euru kaka utiyo gi rieko gi joma ok oyie kuom Kristo, ma ok uketho kinde ma un go kata matin.[6] Wecheu onego bed mang’won pile kendo man gi ndhadhu, kendo nyaka ung’e kaka udwoko ng’ato ka ng’ato.

Efeso 5:15-17
[15] Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.[16] Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.[17] Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.

1 Thesalonika 5:1-3
[1] Owetewa, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimree,[2] nikech ung’eyo maber ni Chieng’ Ruoth nobi mana kaka jakuo biro gotieno,[3] ji nobed kawacho ni kue nitie, kendo weche ni kare, to ka diemo wang’ nono masira nopogi, mana kaka muoch poyo dhako man gi ich, kendo ok ginitony kata matin.

Jakobo 4:13-17
[13] Jomoko kuomu nyalo wacho ni, “Kawuono kata kiny wabiro dhi dala moro mondo wadag kuno kuom higa achiel, walokie ohala, mi wayud pesa.” To winjuru![14] Ukia gima kiny notimre kiny! Uparo ni ngimau en ang’o? Donge un mana ong’ueng’o mineno kuom kinde matin, to bang’e lal nono?[15] Kuom mano, gima onego uwachi en ma: “Ka Ruoth oyie, to wanabed mangima, kendo wanatim gik ma wasechano.”[16] To kar timo kamano, to upakoru kusungoru! Pakruok duto ma kamago gin richo.[17] Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania