A A A A A

God: [Being Saved]

Tich Joote 16:31
Ne gidwoke ni, “Yie kuom Ruoth Yesu, eka inikwo, kaachiel gi joodi.”

Efeso 2:8-9
[8] Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye![9] Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.

Rumi 10:9-10
[9] Ka iwacho gi dhogi e lela ni Yesu e Ruoth, kendo iyie e chunyi ni Nyasaye ne ochiere oa kuom joma otho, to noresi.[10] En kamano nikech ng’ato nyaka yie gi chunye mondo obed e winjruok gi Nyasaye, kendo nyaka owuo e lela gi dhoge mondo orese.

Mariko 16:16
Ng’ama oyie kendo obatisi, nokwo, to ng’ama ok oyie, bura nolo.

Efeso 2:8-10
[8] Ne uyie kuome mi oresou mana kuom ng’wonone, to ok kuom gik mane utimo un uwegi. En mana mich mar Nyasaye![9] Ne ok owaru nikech gimoro amora ma usetimo, omiyo kik ng’ato pakre.[10] Wan chuech manyien mar Nyasaye. Nochueyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo timbe mabeyo, mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim.

Rumi 10:13
Muma wacho ni, “Ng’ato ka ng’ato malamo Ruoth noresi.”

Mathayo 10:22
Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng’ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo.

Tich Joote 2:38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Mathayo 25:31-46
[31] Bang’ mano Yesu nowacho niya, “Ka Wuod Dhano obiro e duong’ne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong’,[32] kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek,[33] koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.[34] Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,[35] nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,[36] kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’[37] Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?[38] Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?[39] Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’[40] Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’[41] “Bang’ mano enowach ni joma nie bade koracham ni, ‘Un joma okuong’! Ayeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseiki ni Satan kod malaikane,[42] nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho,[43] bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena.’[44] To gin bende ginidwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?’[45] Eka enodwokgi niya, ‘Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ni achiel matinie moloyo kuom joma tindogi, to an ema ne ok utimona.’[46] Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”

Mathayo 7:21-23
[21] “Kik upar ni ji duto ma luonga ni,’ Ruoth, Ruoth,’ ema nodonji e Piny Ruodh Polo. Ooyo, joma timo gik ma Wuora manie polo dwaro kende ema nodonji.[22] Ka chieng’ giko ochopo, to ji mathoth nowachna niya, ‘Ruoth! Ruoth! Donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi? Koso donge e nyingi ema ne watimoe honni?’[23] Eka anawachnigi niya, ‘Ne ok ang’eyou ngang’! Ayeuru kuoma un jorichogi!’

Johana 3:3
To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”

Rumi 3:23
Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.

Jakobo 2:24
Kamano uneno ni gik ma ng’ato timo ema miyo obet e winjruok gi Nyasaye, to ok yie kende.

Tich Joote 22:16
To koro ere gima pod irito? A malo obatisi, mondo olwokni richoni, kiluongo nying Ruoth.’

Rumi 6:23
Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

Galatia 3:27
Un uduto osebatisu kuom Kristo, mi urwako Kristo owuon ka nanga.

Luka 10:25-28
[25] Japuonj Chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung’ mopenje niya, “Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?”[26] Yesu nodwoke ka penje ni, “Ang’o mondiki e Muma? Ere gima isomo kanyo?”[27] Ng’atno nodwoko ni, “Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”[28] Yesu nowacho ne ni, “Idwoko kare! Tim kamano, eka inibed mangima.”

Johana 3:16-18
[16] Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.[17] Nyasaye ne ok ooro Wuowi ni obi e piny mondo ong’ad ni piny bura, to noore ni mondo piny onwang’ warruok kuome.[18] Ng’ama oyie kuom Wuowi onge gi bura, to ng’ama ok oyie kuome to bura oseloyo nikech ok oyie kuom Wuowi ma miderma mar Nyasaye.

Efeso 2:10
Wan chuech manyien mar Nyasaye. Nochueyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo timbe mabeyo, mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim.

1 Korintho 12:13
Kamano bende e kaka wan duto, bed ni wan jo-Yahudi kata joma ok jo-Yahudi, kata wasumbini kata joma ni thuolo, to osebatiswa e ringruok achiel kuom Roho achiel, kendo wan duto osemiwa Roho achielno mondo wamadhi.

2 Petro 3:9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

Tich Joote 17:30
Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osebedo ka timo e ndalo mane ok ging’eyo dwarone. To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto, mondo olokre owe richogi,

Jakobo 2:18
To ng’ato nyalo wacho niya, “Ng’at moro nigi yie, to ng’ama chielo nigi tim.” Ng’at ma kamano to adwoko ni, “Nyisae kaka ng’ato nyalo bedo gi yie, to onge gi tim. An to gik ma atimo ema nyiso ni angi yie.”

Johana 8:24
Mano emomiyo awachonu ni unutho e richou, nikech ka udagi yie ni an e En, to adier unutho mana e richou.”

Luka 13:3
Ooyo, awachonu ni ka ok ulokoru uweyo richou, to uduto ubiro tho mana kaka ne githono!

Jakobo 2:14-17
[14] Owetena, ere ohala ka ng’ato owacho ni, “An gi yie,” to ok otim gik manyiso ni en gi yie? Bende yieneno direse?[15] Ka owadwa kata nyaminwa moro onge lewni, kendo onge kata mana chiemb odiechieng’ achiel,[16] to eka achiel kuomu wachone ni, “Dhi gi kue, kendo rwakri gi lewni, bende bed gi chiemo moromi”, to ok omiye gimoro ma ochando, koro ere ohala ma wachone kamano?[17] Yie bende chalo mana kamano. Ka en kende, ma onge tim, to en mana gima otho.

Johana 6:47
Awachonu adier ni, ng’at moyie ema nigi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 11:25-26
[25] Yesu nowachone niya, “An e chier, kendo an e ngima. Ng’ato ang’ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho,[26] kendo ng’at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng’. Bende iyie wachni koso?”

Hibrania 6:4-6
[4] Joma yande ler oserieny e chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opognigi Roho Maler,[5] kendo obilo Wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong’eyo teko mar piny mabiro,[6] to bang’e odok chien, ok nyal dwoki mi chak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye e msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro.

1 Johana 5:13
Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 3:17
Nyasaye ne ok ooro Wuowi ni obi e piny mondo ong’ad ni piny bura, to noore ni mondo piny onwang’ warruok kuome.

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.

2 Timotheo 2:10
Mano emomiyo adhil e weche duto nikech joma Nyasaye oseyiero, mondo gin bende giyud warruok man kuom Kristo Yesu, kod duong’ne mochwere.

Rumi 8:29-30
[29] Gin e joma noyiero chon, mi oketo obedo gi kido machal gi kit Wuode, mondo Wuode obed wuowi maduong’ e kind owetene mang’eny.[30] Joma ne Nyasaye oyierogo ema noluongo, kendo joma noluongogo nomiyo obet e winjruok kode, bende joma osemiyo obet e winjruok kodego ema opogonigi duong’ne maler.

Mathayo 3:11
An abatisou gi pi, mondo obed ranyisi ni useloko chunyu, to ng’at ma biro bang’a nigi teko moloya, ma kata mana wuochene ok awinjora ting’o. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania