A A A A A

God: [Plans]

Luka 14:28
“En ng’a kuomu, ma kadwaro gero ot, to ok kwong bed piny, mi pim nengo, mondo one ane kaa en gi pesa moromo tieko tijno?

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Filipi 1:6
Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.

Johana 6:44
Onge ng’ama nyalo biro ira mak mana ka Wuoro mane oora ema okele; kendo anachiere chieng’ giko piny.

Johana 1:12-13
[12] To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye.[13] Ne onywolgi kuom Nyasaye, to ok kuom anywola, kata kuom gombo mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano.

Fweny 17:8
Ondiek mane inenono, yande nitie, to tinde oonge. To obiro wuok e Bur Matut Maonge Gikone mi tieke. Ji duto modak e piny, ma nyinggi ok ondiki e kitap ngima chakre chuech piny, nowuor ka gineno ondiegno, nimar yande entie, to tinde oonge, to nochak oduog kendo.

Jakobo 4:1-17
[1] Ang’o makelo lweny kod dhaw duto manie kindu? Donge giwuok kuom gombou makedo e dendu pile mondo utim dwarogi?[2] Ugombo, to ok uyudi, omiyo uneko! Nyiego makou nikech gima ok unyal nwang’o? Omiyo upiem kendo ukedo. To gimomiyo ok unyal yuda gima udwaro en nikech ok ukwa Nyasaye.[3] To kata ka ukwayo, to ok dwoku, nikech ukwayo gi paro marach, kudwaro timo mana gima un uwegi ema udwaro.[4] Un joma ok rit singruok mana ka mon moweyo chwogi! Donge ung’eyo ni ka uhero piny, to un wasik Nyasaye?[5] Koso uparo ni Muma wacho kayiem ni, “Chuny ma Nyasaye oketo ei dhano en chuny ma janyiego”?[6] To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”[7] Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.[8] Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.[9] Koro ma e kinde ma onego ubedie gi kuyo, kuywak kendo ugoyo nduru. Ber mondo nyiero munyierogo olokre ywak, kendo mor ma un-go olokre kuyo.[10] Bolreuru e nyim Nyasaye, eka enoting’u malo.[11] Owetena, ng’ato ka ng’ato kik wuo marach kuom wadgi. Ng’at mawuoyo marach kuom wadgi, kata mang’adone bura, to wuoyo marach mana kuom Chik, kendo ng’ado ni Chik bura. Ka ing’ado ni Chik bura, to itimori ng’at ma ng’ado bura, kar bedo ng’at ma rito Chik.[12] Ng’at achiel kende e wuon Chik, kendo en jang’ad bura. En ema onyalo reso ng’ato, kata onyalo nego. In to in ng’a ma ing’ado ni wadu bura?[13] Jomoko kuomu nyalo wacho ni, “Kawuono kata kiny wabiro dhi dala moro mondo wadag kuno kuom higa achiel, walokie ohala, mi wayud pesa.” To winjuru![14] Ukia gima kiny notimre kiny! Uparo ni ngimau en ang’o? Donge un mana ong’ueng’o mineno kuom kinde matin, to bang’e lal nono?[15] Kuom mano, gima onego uwachi en ma: “Ka Ruoth oyie, to wanabed mangima, kendo wanatim gik ma wasechano.”[16] To kar timo kamano, to upakoru kusungoru! Pakruok duto ma kamago gin richo.[17] Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.

2 Petro 3:9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.

1 Timotheo 2:4
ma dwaro mondo ji duto okwo, kendo ong’e adiera.

Mathayo 28:18-20
[18] Yesu nosudo irgi, mowachonigi niya, “Osemiya teko duto e polo kendo e piny,[19] omiyo dhiuru ulok ogendini duto jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler,[20] kendo kupuonjogi rito weche duto masenyisou. To winjuru! An kodu ndalo duto nyaka giko piny.”

Efeso 1:4
Kuom herane, noyierowa kuom Kristo kapok ochue piny, mondo wabed maler kendo maonge mbala e nyime.

Hibrania 4:3
To wan mwaseyie koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo wayue kode. Nyasaye wacho e Muma niya “Mirima ne omaka, mi akuong’ora ni, ok ginidonji kama antie mondo giyue koda.” Owacho kamano, kata obedo ni tije noserumo, chakre ndalo mane otieko chueyo piny,

Rumi 3:10-18
[10] mana kaka Muma wacho niya, “Onge ng’ama kare Ooyo, onge kata mana ng’at achiel[11] Onge ng’ama wach donjone, kata mana ng’ama dwaro Nyasaye.[12] Ji duto osebayo yo, mi gidoko joma nono. Onge ng’ato kuomgi matimo maber. Ooyo, onge kata mana ng’at achiel.”[13] “Dhogi chalo gi bur mong’amo dhoge, kendo giwacho mana miriambo lilo.” “Wechegi chalo gi kwich thuond rai.”[14] “Dhogi opong’ gi kuong’ kod weche makech.”[15] “Tiendgi wer, ka gidhi chuero remo,[16] kendo kamoro amora ma gidhiye to chandruok gi masira ema wuokie.[17] Ok ging’eyo yo makelo kue.”[18] “Ok giluoro Nyasaye kata matin.”

Rumi 9:22-24
[22] To mano bende e gima Nyasaye osetimo. Kata obedo ni ne odwaro nyiso ji mirimbe, mondo ging’e tekone, to ne ohore mos gi ng’wono maduong’, mi ok otieko joma okechogo mane owinjore otieki.[23] To bende notimo kamano mondo omigo ji ong’e duong’ne kaka lich. En duong’ ma omiyo joma otimonigi ng’wono, ma gin joma ne oseloso chon mondo oyud duong’ kamano.[24] Jogo e wan, ma moko Nyasaye oluongo kuom jo-Yahudi, to moko oseluongo kuom joma ok jo-Yahudi bende.

1 Petro 2:9-10
[9] To un e dhoot moyier, kendo kanyakla mar jodolo mag Ruoth, kod oganda maler ma Nyasaye okawo ka joge, mondo oland timbe madongo mag Jal mane oluongou ua e mudho, mi okelou e lerne miwuoro![10] “Chon ne ok un oganda kata matin, to tinde un oganda Nyasaye. Chon ne un mabor gi ng’wono mar Nyasaye, to koro useyudo ng’wonone.”

Rumi 8:18-25
[18] To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong’ mapok oel mwabiro yudo.[19] Gik moko duto mochue rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre.[20] Nyasaye nomiyo gik moko duto mochue obedo kayiem nono, ok nikech dwarogi giwegi, to nikech dwarone owuon. To ne nitie geno ni[21] chieng’ moro nogony gik moko duto mochue, mondo kik gibed gik matow, to giyud thuolo maduong’ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wang’eyo ni nyaka chil kawuono gik mochue duto chur, kendo neno rem mana ka dhako ma muoch kayo.[23] Ok mago kende, to wan bende wachur e iwa wawegi, ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde, komiyowa thuolo chutho. Wachur kamano kata obedo ni Nyasaye osemiyowa Roho kaka mich mokwongo mar gueth ma wabiro yudo achien.[24] Adier genono ema ne oreswago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng’ato nyalo geno yudo gima oseyudo?[25] To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritegono nyiso ni wan jokinda.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania