A A A A A

God: [Offerings]

2 Korintho 9:7
Ng’ato ka ng’ato mondo ochiw kaka oseparo e chunye, ma ok ochune, kendo ma ok oywago ang’e, nikech jachiwo mamor ema Nyasaye ohero.

Tich Joote 20:35
Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, ‘Chiwo kelo gueth moloyo kawo.’ ”

Hibrania 13:15-16
[15] Emomiyo, kuom Yesu, pile watimuru ni Nyasaye misango mar pak. Adier, dhowa mohulo nyinge mondo opake pile.[16] Kik uwe mak utimo timbe ng’wono, kendo poguru giu ni joma chandore, nikech mago e misengni ma Nyasaye morgo.

Luka 6:38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”

Luka 16:10
Ng’at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong’ bende. Kamano bende, ng’at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong’.

Mathayo 23:23
Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.

Rumi 12:1
Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.

Luka 12:33-34
[33] Lokuru giu duto pesa mondo upog ni joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethie gik moko,[34] nikech kama mwanduni nitie, e kama chunyi bende nitie.

Mathayo 6:19-21
[19] “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.[20] To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,[21] nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.

Mathayo 6:31-33
[31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Mariko 12:41-44
[41] Chieng’ moro Yesu nobet kama omanyore gi sandug sadaka mar Hekalu, ka rango kaka ji golo chiwo. Ji mang’eny momew nochiwo pesa mathoth,[42] to eka bang’e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo.[43] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,[44] nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en-go, kendo ma dokonyrego!”

Luka 21:1-4
[1] Yesu noting’o wang’e, moneno ka jomwandu bolo chiwogi e sandug sadaka mar Hekalu,[2] to bende noneno chi liel moro modhier ka golo ndururu ariyo.[3] Eka nowacho niya, “adier awachonu ni chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo ji mamoko duto,[4] nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma dokonyrego.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania