A A A A A

God: [Miracles]

Tich Joote 3:16
Nying Yesu ma jal muneno kendo ung’eyoni oyie, ema omiye teko. Adier, yie moyiego kuom Yesu ema osemiyo odoko mangima, mana kaka uneno udutoni.”

Johana 2:11
Yesu notimo hono Kana e piny Galili. En e ranyisi mane okwongo timo. Kamano nonyiso duong’ne maler, mi jopuonjrene noyie kuome.

Luka 18:27
To Yesu nodwokogi niya, “Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo.”

Mariko 9:23
Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo iwacho ni, ‘Kinyalo’? Gik moko duto nyalore ni ng’ama oyie!”

Mathayo 17:20
Yesu nodwokogi ni, “Nende ok unyal gole nikech un gi yie matin. Awachonu adier niya, Da bed ni un gi yie kata matin marom mana gi koth karadali, to duwachi ni godni ni, ‘Aye ka, dhi kucha’, mi dodhi. Bende onge gima ditamu timo. [

Mathayo 19:26
Yesu nong’iyo wang’gi tir, mowachonigi niya, “Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto.”

Mathayo 21:21
To Yesu nodwokogi ni, “Awachonu adier ni, ka un gi yie, ma ok uriwo gi kiawa to un bende unutim gima otim ni ng’owoni. To ok mano kende ema nubed gi teko mar timo, to kata mana godni, kuwachone ni, ‘Mukri, inyumri e nam,’ to notimre mana kamano.

Rumi 15:18-19
[18] An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok jo-Yahudi oluor Nyasaye.[19] Notimonigi gi weche kod timbe, kendo gi teko manenore kuom ranyisi gi honni, ma en teko mar Roho. Kamano asetieko lando Wach Maber mar Kristo koni gi koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko.

Tich Joote 19:11-12
[11] Nyasaye nomiyo Paulo otimo honni madongo miwuoro![12] Kata mana kitembni mag wich kod lep tich mane osegere kuome ne itero ni joma tuo mi changi, kendo jochiende maricho wuog kuomgi.

Efeso 3:20-21
[20] Duong’ obed ni Nyasaye, manyalo timonwa gik moko duto moloyo kaka wakwayo kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa.[21] Ee, duong’ obedne e kanyakla mar jo-Kristo, kendo kuom Kristo Yesu e tienge duto nyaka chieng’. Amin.

Tich Joote 4:29-31
[29] To koro Ruoth, yie iwinj siem ma gisiemowago, mondo imi jotichni oland wachni gi chir duto.[30] Rie badi mondo ichang ji, kendo imi ranyisi gi honni otimre e nying Yesu Jatichni Maler.”[31] Kane gisetieko lemo, ot mane oyudo gichokoree noyiengni, kendo Roho Maler nopong’ogi giduto, mi gichako lando Wach Nyasaye gi chir.

Mariko 16:17-20
[17] Ranyisi ma joma oyie nobedgo e magi: Ginigol jochiende e nyinga, kendo ginidhum gi dhok mawendo,[18] bende ka gimako thuonde, kata kapo ni gimadho kwiri moro marach, to ok ginihinyre ngang’! Giniket lwetgi kuom joma tuo, mi changi.”[19] Kane Ruoth Yesu osewuoyo kodgi kamano, ne otere e polo, mi obet e bat korachwich mar Nyasaye.[20] Bang’ mano, jopuonjrene nodhi molando Wach maber kuonde duto, ka Ruoth tiyo kodgi, kendo siro wachno gi ranyisi.]

Luka 9:13-17
[13] To Yesu nowachonigi ni, “Un ema mondo umigi chiemo gicham.” Ne gidwoke niya, “Wan mana gi makati abich kod rech ariyo kende. Koso idwaro ni mondo wadhi wang’iew chiemo ni jogi duto?”[14] (Ne giwacho kamano nikech joma chwo mane ni kanyo ne dirom alufu abich.) Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Nyisuru ji obed piny, kopogore piero abich abich.”[15] Jopuonjre notimo kamano, momiyo ji obet piny.[16] Yesu nokawo makati abich kod rech ariyogo, eka nong’iyo malo, moguedhogi. Nong’ingogi, momiyo jopuonjrene mondo opogni ji,[17] kendo giduto ne gichiemo, mi giyieng’ Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge apar gariyo.

Luka 8:43-48
[43] To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechuer kuom higni apar gariyo. Kata obedo ni nosetieko mwandune duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe.[44] Nosudo gi yoka ng’e Yesu, momulo riak lawe, kendo gi kanyono rembe nochok.[45] To Yesu nopenjo niya, “En ng’a momula?” To kane ji duto okwer, Petro nowachone ni, “Ruoth! Ok ineye kaka jogi oluori koni, gi koni, kendo othung’i?”[46] To Yesu nowachone niya, “Kata kamano, ang’eyo ni ng’ato osemula, nikech awinjo ka teko owuok kuoma.”[47] Kane dhakono oneno ni osefwenye, nobiro kokirni, mi opodho piny e tiend Yesu. Eka ne onyise, mana e nyim ji duto kanyo, gima ne omiyo omule, kendo kaka ne ochango mana gi kanyono.[48] Yesu nowachone niya, “Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kue.”

Johana 4:46-54
[46] Yesu ne ochako odok Kana e piny Galili, kuma ne olokoe pi divai. To jaduong’ moro ne ni kuno mane wuode tuo Kapernaum.[47] Kane ng’atno owinjo ni Yesu osea Judea mi obiro Galili, nodhi ire mokwaye mondo odhi ochangne wuode mane chiegni tho.[48] Yesu nowachone niya, “Un, ka ok uneno ranyisi gi honni, to ok unyal bedo gi yie.”[49] To jaduong’no nowachone niya, “Jaduong’, yie ibi kapok nyathina otho.”[50] To Yesu nodwoke ni, “Dhiyo, wuodi ngima!” Ng’atno noyie wach Yesu, modhi.[51] Kane pod en e yo odhi, jotichne noromone gi wach ni wuode osekwo.[52] Nopenjogi sa mane ochako bedoe mangima, mi gidwoke ni, “Midhusu nyoro oweye sa abiriyo mar odiechieng’.”[53] Eka wuon nyathi nong’eyo ni mano e sa onogo ma nyoro Yesu owachone ni, “Wuodi ngima.” Kuom mano, en owuon kaachiel gi joode, ne giyie kuom Yesu.[54] Mano e hono mar ariyo mane Yesu otimo kosea Judea odhi Galili.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania