A A A A A

God: [I Will Never Leave You]

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Hibrania 4:16
Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang’won, mondo okechwa, kendo okonywa kuom ng’wonone e kinde ma wadwaroe kony.

Hibrania 13:4-6
[4] Ji duto mondo okwan kend ka gima duong’, kendo singruok ma joma okendore osingorego nyaka rit matek, nikech Nyasaye nokum joma terore, bed ni gin yawuowi gi nyiri, kata chwo gi mon.[5] Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya, “Ok anaweyi, kata jwang’i ok anajwang’i ngang’.”[6] Mano emomiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Ruoth e jakonyna, emomiyo ok nabed maluor. Ere gima dhano ditimna?”

Mathayo 28:20
kendo kupuonjogi rito weche duto masenyisou. To winjuru! An kodu ndalo duto nyaka giko piny.”

Fweny 3:10
Ne amiyi chik ni mondo itim kinda, kendo iserito chiknano, omiyo an bende abiro riti e ndalo mar masira mabiro kwako piny ngima, mondo otemgo ji duto modak e piny.

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania