A A A A A

God: [Come As You Are]


Mathayo 11:27-30
[27] “Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng’ama ong’eyo Wuoro to mak mana Wuowi, kod joma Wuowi omiyo ong’eye.[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.[29] Rwakuru lodi ma amiyou e ng’utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore.[30] Kamano unuyud yueyo e chunyu, nnimar lodi ma amiyou yom, kendo misika yot.”

Johana 6:63-65
[63] Roho ema kelo ngima; dhano to ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin roho kod ngima,[64] to ji moko kuomu pod ok oyie.” Yesu nowacho kamano nikech nyaka a chakruok noseng’eyo joma oyie, kod ng’at mane biro ndhoge.[65] Eka nomedo wacho niya, “Mano ema omiyo ne awachonu ni ng’ato ok nyal biro ira ka ok Wuora ema omiyo obiro.”

Mathayo 11:28
“Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.

Mathayo 15:7-9
[7] Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu ni,[8] ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.[9] Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”

Mariko 10:13-16
[13] Ji moko nokelo nyithindo ir Yesu mondo oket lwete kuomgi, to jopuonjrene nokwerogi.[14] Kane Yesu oneno ka jopuonjrene kwero jogo kamano, nosin, mi owacho ni jopuonjrene niya, “Weuru nyithindo obi ira! Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar Loch Nyasaye![15] Awachonu adier ni, ng’at ma ok oyie Loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gueth mar Lochne ngang’!”[16] Eka nokwako nyithindogo, mi oguedho moro ka moro, koketo lwete kuome.

Jakobo 4:6-8
[6] To ng’wono ma Nyasaye ochiwo ni dhano duong’ moloyo nyiego. En mana kaka Muma owacho niya, “Nyasaye miyo joma muol ng’wono, to odagi josunga.”[7] Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.[8] Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.

2 Korintho 5:17
Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.

Johana 5:24
Adier awachonu ni ng’ama owinjo wachna, mi oyie kuom Jal mane oora, nigi ngimaa ma nyaka chieng’, ng’at ma kamano ok ter e bura, to osea e tho, odonjo e ngima.

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.[2] Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.

Johana 5:40
to kata kamano udagi biro ira mondo uyud ngima.

Johana 6:44-45
[44] Onge ng’ama nyalo biro ira mak mana ka Wuoro mane oora ema okele; kendo anachiere chieng’ giko piny.[45] Ondik e Kitap jonabi ni, ‘Nyasaye nopuonj ji duto.’ Omiyo ng’ato ka ng’ato ma owinjo dwond Wuoro mi opuonjore kuome, to biro mana ira.

Johana 7:37-39
[37] Chieng’ mogik mar sawo, mane en odiechieng’ maduong’ ahinya, Yesu nochung’ mowacho gi dwol maduong’ niya, “Ng’at ma riyo oloyo mondo obi ira, omodhi.[38] En mana kaka Muma wacho ni, ‘Aore mag pi mangima nomol kawuok kuome.’ ”[39] To Yesu ne oloso kuom Roho, ma ji duto moyie kuome ne biro yudo. To e kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok oyudo duong’ne.

Hibrania 4:14-16
[14] Emomiyo koro wamakuru yie ma wahulo matek, nikech wan gi Jadolo Maduong’ nosedhi nyaka e nyim Nyasaye. En Yesu Wuod Nyasaye.[15] Wan gi Jadolo Maduong’ manyalo kecho nyawowa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo.[16] Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang’won, mondo okechwa, kendo okonywa kuom ng’wonone e kinde ma wadwaroe kony.

Fweny 22:16-17
[16] “An Yesu aseoro malaikana mondo ohulnu wechegi ukonygo kanyakla mag jo-Kristo. An Nyakwar Daudi, kendo an sulue mar okinyi.”[17] Roho gi Miaha wacho ni, “Bi!” Ng’ama owinjo, bende mondo owach ni, “Bi!” To ng’ama riyo oloyo, mondo obi oyud pi mar ngima nono, mak ochulo gimoro.

Johana 6:37
Ji duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng’ato ang’ata mobiro ira ok nariemb ngang’,

Fweny 22:17
Roho gi Miaha wacho ni, “Bi!” Ng’ama owinjo, bende mondo owach ni, “Bi!” To ng’ama riyo oloyo, mondo obi oyud pi mar ngima nono, mak ochulo gimoro.

Fweny 12:9
Thuol maduong’no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaikane duto. En e thuol mang’ongo machon miluongo ni Jachien kata Satan, mane owuondo piny ngima.

Filipi 1:6
Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.

Fweny 21:4
Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Hibrania 10:19-22
[19] Emomiyo owetena, koro wanyalo donjo Kama Ler Moloyo gi chir, nikech Yesu osethonwa,[20] mi oyawonwa yo manyien kendo mangima kuom ringre owuon, mondo wakadh nanga mar rageng’ wadonj e nyim Nyasaye.[21] Kaka koro wan gi jadolo maduong’ e od Nyasaye,[22] wasuduru ir Nyasaye gi chuny maradier, kendo ka wan gi yie motegno, bende ka chunywa manyisowa ni wan joketho opwodhi, kendo ka ringrewa olwoki gi pi maliw.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania