A A A A A

Church: [Pastors]

2 Timotheo 4:2
land Wach Nyasaye, kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok ni kare. Kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto.

Tich Joote 20:28
To tang’uru, kendo rituru kueth duto ma Roho Maler osemiyou mondo uriti. Beduru jokwath mag kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong’iewo gi remb Wuode owuon.

Hibrania 13:17
Winjuru wach jotendu, kendo timuru gik ma giwacho. Giritou odiechieng’ gotieno ma ok giyue, nikech nyaka ginyis Nyasaye wach kaka gisetiyo. Ka uluorogi, to gibiro tiyo gi mor to ka uchayogi to ginyalo tiyo ka gijur, to mano ok nyal konyou.

Jakobo 3:1
Owetena, kik ji mang’eny kuomu bed jopuonj, nimar nyaka ung’e ni wan jopuonj nong’adnwa bura malit moloyo ji moko.

Efeso 4:11-12
[11] En ema nopogo mich ni ji, koyiero ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland Wach Maber, to moko jotend jo-Kristo, to moko jopuonj.[12] Ne otimo kamano mondo omi jo-Nyasaye duto obed joma ong’eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo,

1 Petro 5:1-4
[1] Koro an gi wach moro ma adwaro kwayou, un jodongo. Awuoyo kodu kaka jaduong’ wadu, mane oneno kaka Kristo sandore, kendo mageno yudo pok kuom duong’ mabiro fwenyore.[2] Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.[3] Kik utimru ruodhi ni jogo moketi e lwetu ka kueth mondo uriti, to nyaka udok nigi ranyisi maber.[4] Eka ka jakwath maduong’ obiro, to unuyud osimbo mar duong’ ma ok kethre, manyiso ni uselocho.

Tito 1:5-9
[5] Ne aweyo idong’ e chula mar Krete mondo ilos gik mane pod orem, kendo iyier jodong kanyakla mag jo-Kristo e mier duto, kaka ne achiki.[6] Ka itimo kamano, to nyaka iyier mana joma onge ketho, man gi mon achiel achiel, ma nyithindgi gin joma oyie, kendo ma ji ok chichgo ni ngimagi achach, kata ni wang’gi tek.[7] Jatend kanyakla mar jo-Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng’at maonge ketho. Kik obed ng’ama jasunga, kata ma jamrima, kata ma jamer, kata ma ohero goruok, kata ng’ama ohero pesa.[8] To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.[9] Nyaka oyie chuth ni wach mwapuonjo en adier, kendo nyaka omake matek, eka onyalo jiwo ji gi puonj maradier, kong’eng’o joma tamore yie puonjno.

1 Timotheo 3:1-13
[1] En wach madieri ni ka ng’ato dwaro mondo obed jatend kanyaka mar jo-Kristo, to odwaro tich mogen.[2] Kuom mano jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ng’at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende, bende nyaka obed ng’at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony.[3] Kik obed jakong’o, kata ng’at mohero goruok, to nyaka obed ng’at mamuol ma ok ohero dhaw, bende ma ok ohero pesa.[4] Nyaka obed ng’at morito dalane adimba, kendo mochiko nyithinde kaka owinjore mondo gimiye luor,[5] nikech ka ng’ato kia rito dalane owuon, to ere kaka dorit kanyakla mar jo-Nyasaye?[6] Kik obed ng’at mowar machiegni, dipo ka sunga omake, mi bura mane oloyo Satan oloye en bende.[7] Bende nyaka obed ng’at ma joma ok jo-Kristo ogeno, mondo kik ji yud thuolo mar chaye, ma dimi opodhi e obadho mar Satan.[8] Kamano jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo bende nyaka bed joma odimbore, to ok joma dhogi ariyo, kata jokong’o, kata joma oowore ni yudo ohala.[9] Nyaka gibed joma onge ketho moro ma gipando e chunygi, kendo nyaka gibed joma omako adiera mar yie marwa matek.[10] To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro.[11] Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto.[12] Jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed joma nigi mon achiel achiel, kendo gibed joma rito nyithindgi gi miegi maber.[13] Jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo matiyo maber yudo nying’ maber, kendo gin gi ratiro mar lando wach yie ma wan-go kuom Kristo Yesu.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania