A A A A A

Church: [Messiah In The Bible]


Tich Joote 2:38
And Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.

Johana 1:41
Gikanyono Andrea nodhi oyudo Simon owadgi, mowachone niya, “Wasenwang’o Mesia!” (Tiende ni Kristo.)

Johana 4:25
To dhakono nowachone niya, “Ang’eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro, kendo ka obiro to obiro nyisowa gik moko duto.”

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.

Johana 4:25-26
[25] To dhakono nowachone niya, “Ang’eyo ni Mesia, miluongo ni Kristo, biro biro, kendo ka obiro to obiro nyisowa gik moko duto.”[26] To Yesu nodwoke ni, “An mawuoyo kodini e En!”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania