A A A A A

Church: [Holy Spirit]

Mathayo 12:31-33
[31] Mano emomiyo awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye, to ayany ma ng’ato oyanyogo Roho to ok nowene.[32] Ng’at mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano, to owene, to ng’at mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro.[33] “Ka ng’ato dwaro olemo mabeyo, to nyaka obed gi yath maber. To ka en gi yath marach to oyudo mana olemo maricho, nikech yath ing’eyo mana gi olemo monyago.

Luka 24:45-49
[45] Eka nomiyogi rieko mar winjo tiend weche mondiki e Muma,[46] kendo nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni Mesia nyaka sandi, mi chier kuom joma otho chieng’ mar adek,[47] mondo wach loko chuny olandi ni ogendini duto, chakre Jerusalem, mondo owenigi richogi e nyinge.[48] Un muneno wechegi ema nyaka unyis ji mamoko.[49] To bende ng’euru ni abiro oronu mich mane Wuora osingore ni nomiu, to beduru abeda Jerusalem nyaka chop uyud teko moa malo.”

Johana 3:6-8
[6] Gima ringruok onywolo en mar ringruok, kendo gima Roho onyuolo en mar Roho.[7] Omiyo kik ibwogi ka awachoni ni nyaka nywolu nywol manyien.[8] Yamo kudho kuma ohero, kendo iwinjo dwonde, to ikia kuma oaye, kata kuma odhiye. Gima kamano bende ema timore ni ji duto ma Roho onywolo.”

Rumi 8:2-6
[2] nikech ka ng’ato ni kuom Kristo, to chik mar Roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho.[3] Gima Chik Musa ne ok nyal timo nikech nyawo mar dhano e gima Nyasaye notimo kane ooro Wuode e kido mar ringruok machal mana gi ringrewa matimo richo, mondo obed misango magolo richo. Kamano, kane en e ringruokno, nomiyo bura oloyo richo,[4] mondo tim makare ma Chik dwaro ochop kare kuomwa, wan ma koro wawuotho kaka Roho dwaro, to ok kaka ngima mar dhano dwaro.[5] Joma timo gik ma ngima mar dhano dwaro, paro mana weche mag dhano, kendo mano kelo tho,[6] to joma timo gik ma Roho dwaro, paro mana weche mag Roho, kendo mano kelo ngima kod kue.

2 Korintho 5:16-18
[16] Omiyo koro ok wanon tim ng’ato e yo ma dhano nonoe. Kata obedo ni ne wang’eyo Kristo e yorno, to koro ok wang’eye kamano.[17] Ka ng’ato obedo kuom Kristo to ochueye ng’ama nyien. Gik moko duto machon osekadho, kendo gik manyien osechopo.[18] Mago duto a kuom Nyasaye. En owuon ema ne omiyo wawinjore kode kuom Kristo, kendo nomiyowa tich mar kelo winjruok e kinde gi ji mamoko bende,

Tich Joote 2:1-5
[1] Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.[2] Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.[3] Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.[4] Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.[5] To ne nitie jo-Yahudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny.

Luka 24:45-47
[45] Eka nomiyogi rieko mar winjo tiend weche mondiki e Muma,[46] kendo nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni Mesia nyaka sandi, mi chier kuom joma otho chieng’ mar adek,[47] mondo wach loko chuny olandi ni ogendini duto, chakre Jerusalem, mondo owenigi richogi e nyinge.

1 Johana 2:19-27
[19] Ne giweyowa nikech ne ok gin jowa, to ka dine gibed jowa, to dine gisiko kodwa. To ne giweyowa mondo ong’ere malong’o ni giduto ok gin jowa.[20] Un ema Ng’ama Ler osewirou, omiyo un duto ung’eyo adiera.[21] Andikonu, nikech ung’eye, bende ung’eyo ni onge miriambo mawuok kuom adiera kata matin.[22] Jamriambo en ng’a? Donge en mana ng’at makwer ni Yesu ok en Kristo? En e Jasik Kristo, nikech odagi Wuoro kaachiel gi Wuowi.[23] Ng’at modagi Wuowi ok nigi Wuoro bende, to ng’at moyie Wuowi ema nigi Wuoro bende.[24] Un to neuru ni wach musewinjo nyaka a chakruok osiko e chunyu. Ka gima nuwinjo nyaka a chakruokno osiko e chunyu, to pile unusik ka unie achiel gi Wuowi kod Wuoro.[25] Ma e singruok mar ngima ma nyaka chieng’ mane osingore ni nomiwa.[26] Asendikonu wechegi kuom jogo madwaro wuondou.[27] Un to, Roho mane Kristo omiyou osiko kuomu, omiyo ok uchando ng’at mapuonjou gik moko duto, kendo puonj mare en adier, ma ok miriambo. Kuom mano, sikuru kuom Kristo mana kaka Roho osepuonjou.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania