A A A A A

Church: [Going To Heaven]

Johana 14:2-3
[2] E dala Wuora nitie udi mang’eny, to ka da ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak.[3] Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie.

Filipi 3:20-21
[20] Wan to polo e thurwa, kendo warito Ruoth Yesu Kristo mondo oa e polo obi oreswa.[21] Obiro kawo ringrewa manyap kendo matho, mi olok obed machal gi ringre owuon man gi duong’, kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.

Tich Joote 1:11
Jogo nowachonigi niya, “Un jo-Galili, ang’o momiyo uchung’ kurango polo? Yesu mosegol kuomu, kitero malo e poloni, noduogi mana kaka useneno kodhino.”

Hibrania 11:16
To koro ne gigombo piny maber moloyo, tiende ni piny polo. Mano emomiyo wi Nyasaye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonigi dala.

Johana 14:1-3
[1] Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.[2] E dala Wuora nitie udi mang’eny, to ka da ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak.[3] Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie.

Mathayo 18:15-18
[15] “Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.[16] To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.[17] To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.[18] “Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende.

Johana 14:28
Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Ka da bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir Wuoro, nikech Wuoro nigi duong’ moloya.

Tich Joote 4:12
En kende ema ji yudo warruok kuome, nimar onge ng’at moro machielo e piny ngima ma Nyasaye osechiwo nyinge ni ji mondo oyudie warruok.”

Johana 3:13
Onge ng’at mosedhi e polo, mak mana Wuod Dhano, mane olor oa e polo.

Fweny 21:1-4
[1] Bang’ mano, naneno polo manyien gi piny manyien. Polo mokwongo gi piny mokwongo noserumo, kendo nam bende noselal nono.[2] Eka ne aneno Dala Maler, ma en Jerusalem manyien, kalor piny a e polo kuom Nyasaye, koikore ka miaha moikore ni chwore.[3] Ne awinjo dwol maduong’ moa e kom maduong’ kawacho niya, “Koro Nyasaye osebiro dak gi ji! Obiro dak kodgi kendo ginibed joge. Nyasaye owuon biro bet kodgi, mi obed Nyasachgi.[4] Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

1 Timotheo 3:15
to kapo ni adeko, to baruani biro nyisi kaka jood Nyasaye onego owuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye Mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengoree.

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.

Mariko 6:3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.

Filipi 3:21
Obiro kawo ringrewa manyap kendo matho, mi olok obed machal gi ringre owuon man gi duong’, kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.

Johana 1:12
To ji duto mane orwake, mi oyie kuome, nomiyo teko mar doko nyithind Nyasaye.

1 Korintho 13:12
Koro waneno mana kido matiptip ka joma neno e rang’i marachrach, to chieng’no wananen malong’o. Rieko ma an-go sani en rieko morem, to chieng’no anang’e Nyasaye chuth, mana kaka Nyasaye ong’eya.

Johana 3:3-5
[3] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”[4] Nikodemo nopenje ni, “Ere kaka dichak nywol ng’ato kosedoko ng’ama duong’? Dodog ei min, kendo chak nywole?”[5] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.

Hibrania 12:14
Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Fweny 21:1-2
[1] Bang’ mano, naneno polo manyien gi piny manyien. Polo mokwongo gi piny mokwongo noserumo, kendo nam bende noselal nono.[2] Eka ne aneno Dala Maler, ma en Jerusalem manyien, kalor piny a e polo kuom Nyasaye, koikore ka miaha moikore ni chwore.

1 Korintho 15:40-49
[40] Nitie gik polo, kod mag piny. To gik polo nigi duong’ moro, kendo mag piny bende nigi duong’ machielo.[41] Nitie duong’ mar wang’chieng’, kod duong’ mar due, kod duong’ mar sulue. To chutho sulue achiel rieny matek moloyo machielo.[42] Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok miyiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow.[43] Ka oyike, to oonge gi duong’, to ka ochiere to en gi duong’. Iyike ka onyap, to ichiere ka en gi teko.[44] Bende iyike ka en gi ringruok mar pinyni, to ichiere ka en gi ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo.[45] Mano emomiyo Muma wacho niya, “Adam, dhano mokwongo, nodoko ng’at man gi ngima, to Adam ma achien nodoko Roho machiwo ngima.”[46] To ringruok mar polo ok ema ne okwongo betie, to ringruok mar piny ema ne okwongo, eka bang’e mano mar polo nobetie.[47] Dhano mokwongo nochue gi lowo mar piny, to dhano mar ariyo noa e polo.[48] Jogo mochue gi lowo chalo gi jal mane ochue gi lowo cha, to jogo mag polo chalo gi Jal mane oa e polo.[49] Kaka wasebedo gi kido mar dhano mar lowo, e kaka wanabed gi kido mar Jal mane oa e polo cha.

Luka 24:39
Neuru luetena gi tiendena, mondo ung’e ni en mana an! Mulauru, mondo une, nikech jachien onge gi ringruok kaka uneno an-goni!”

Hibrania 9:27
Ng’ato ka ng’ato nyaka tho mana dichiel kende, to bang’ mano Nyasaye yale.

Filipi 1:21-23
[21] An ka angima, to ngimana en Kristo, to ka atho, to tho kelona ohala.[22] To ka bet mangima e ringruok nyalo miyo ati tich moro maber, to kara ok ang’eyo gima dayier,[23] nikech gik moko ariyogo beyona duto. To agombo ahinya ni aa, mondo adhi abed gi Kristo, nikech mano ema dibedna maber moloyo.

Efeso 1:22-23
[22] Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo.[23] Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to Jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon!

1 Korintho 1:10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.

Johana 8:12
Yesu nomedo puonjo ji, kowacho ni, “An e ler mar piny. Ng’at moluwa ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mar ngima.”

1 Petro 3:15
Miuru Ruoth Kristo duong’ e chunyu, kendo pile beduru kuikoru dwoko ng’ato ang’ata mapenjou tiend geno ma un-go.

Luka 5:10
Jakobo gi Johana ma yawuot Zebedi mane jotiyo gi Simon bende nowuoro. To Yesu nowacho ni Simon niya, “Kik ibed maluor, nikech chakre kawuono, kar ywayo rech, to ji ema ibiro bedo kiywayo!”

Jakobo 5:16
Emomiyo, ng’ato ka ng’ato mondo ohul richone ni wadgi, kendo ng’ato ka ng’ato olem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng’at makare nigi teko kendo timo gik madongo.

2 Timotheo 2:2
Weche duto mane iwinjo ka apuonjo e nyim joneno mang’eny, to in bende nyaka inyis joma igeno, ma bende nyalo puonjo jomoko.

Fweny 12:1
Bang’ mano, ranyisi malich ne onenore e kor polo. Ne en dhako morwakore gi wang’chieng’. Due ne nie bwo tiende, to wiye nosidh e osimb sulue apar gariyo.

Johana 6:51
An e kuon mangima mane olor oa e polo. Ng’at mochamo kuonni nobed mangima nyaka chieng’. To bende kuon ma abiro chiwo mondo piny oyud ngima en ringra.”

2 Korintho 5:8
Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth.

Luka 10:16
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ng’ama owinjou, owinjo mana an, to ng’ama odagiu, to odagi mana Jal mane oora.”

Johana 16:13
To ka Roho mar adiera osebiro, to enopuonju adiera duto. Ok enowach mana wachne owuon, to enowach mana gima owinjo, kendo enonyisu tiend gik mabiro timore.

1 Johana 4:6
Wan to wan mag Nyasaye, omiyo ng’at mong’eyo Nyasaye ema winjowa, to ng’at ma ok ja-Nyasaye ok winjwa. Mano e yo ma wang’eyogo pogruok manie kind Roho mar adiera, gi roho mar miriambo.

Johana 21:15-19
[15] Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya, “Simon Wuod Johana, ihera moloyo joma mokogi koso?” Nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba.”[16] Eka nochako openje kendo niya, “Simon wuod Johana, bende ihera?” Nodwoke ni, “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba”[17] Bang’e nopenje kendo mar adek niya, “Simon wuod Johana, ihera adier?” Petro noparore nikech mano koro ne penjo mar adek ni, “Ihera?” Omiyo nodwoke ni, “Ruoth in ing’eyo gik moko duto. Ing’eyo ni aheri.” Yesu nowachone ni, “Kwa romba.[18] Adier, adier, awachoni ni, kane in rawera, to ne irwakori kendi iwuon, kendo ne idhi kamoro amora mihero. To ka chieng’ moro idoko ng’ama oti, to nirie lueti, mi ng’at machielo ema norwakni lepi, kendo teri kama idwaro dhiye.”[19] Nowacho kamano mondo kit tho mane Petro biro miyogo Nyasaye duong’ ong’ere. To kane Yesu osewacho wechego, noko ni Petro ni “Luwa!”

Mathayo 6:14
“Ka uweyo ni ji richogi, to un bende Wuonu mae polo nowenu richou.

Mathayo 24:37-41
[37] Biro mar Wuod Dhano nobed mana kaka ndalo mag Nowa nobet,[38] nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo kendo metho, bende chuo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo, nyaka chieng’ mane Nowa odonjo e yie.[39] To ne ok ging’eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimogi duto. Kamano e kaka biro mar Wuod Dhano bende nobedi.[40] E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho: achiel nokaw, to machielo nowe.[41] Mon ariyo bende noyud ka rego: achiel nokaw, to machielo nowe.

1 Timotheo 2:4
ma dwaro mondo ji duto okwo, kendo ong’e adiera.

1 Thesalonika 4:17
Bang’e, wan mapod wangima noyudhwa, mi terwa malo e boche polo kaachiel gi jogo, mondo warom ni Ruoth e kor polo. Mano e kaka Ruoth noterwa mondo wabed kode nyaka chieng’.

1 Johana 5:13
Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’.

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Johana 5:24
Adier awachonu ni ng’ama owinjo wachna, mi oyie kuom Jal mane oora, nigi ngimaa ma nyaka chieng’, ng’at ma kamano ok ter e bura, to osea e tho, odonjo e ngima.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Mathayo 25:46
Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”

Luka 23:43
Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni, tinende ang’ nibed koda e Paradis.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania