A A A A A

Church: [False Teachers]


Luka 6:26
“Mano kaka unune malit ka ji duto pakou, nimar kwereu nopako jonabi mag miriambo mana kamano.

Mathayo 24:24
nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.

Mathayo 16:11-12
[11] Koro ere gima omiyo ok unyal winjo ni nende ok awuo kodu kuom wach makati?” Eka ne ochako owachonigi ni, “Beduru motang’ ni thop jo-Farisai kod thop jo-Sadukai.”[12] Bang’ mano, ne gifwenyo ni ok owachnigi ni mondo giritre kuom thowi, to mana ni mondo giritre kuom puonj mar jo-Farisai kod mar jo-Sadukai.

2 Timotheo 4:3-4
[3] Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.[4] Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.

2 Timotheo 4:3-4
[3] Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.[4] Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.

Tich Joote 20:28-30
[28] To tang’uru, kendo rituru kueth duto ma Roho Maler osemiyou mondo uriti. Beduru jokwath mag kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong’iewo gi remb Wuode owuon.[29] Ang’eyo ni ka asea, to ondiegi mangemo nodonj e dieru, kendo ok giniwe kueth ngang’![30] Ndalo biro ma jomoko nowuogie kuomu, mi puonj weche ma miriambo mondo giywago jopuonjre oluwgi.

2 Petro 3:14-18
[14] Emomiyo osiepena, e kinde mapod uritoe gigo mondo otimre, to temuru matek mondo ubed maler kendo maonge ketho e nyim Nyasaye, kendo ubed gi kue kode.[15] Parieuru kaka Ruodhwa hore mos, komiyou thuolo mondo uyud warruok. Mano e gima owadwa Paulo mwahero nondikonu gi rieko mane Nyasaye omiye.[16] Adier, kane owuoyo kuom wechego, to mano e gima nowacho e barupene duto. Nitie weche moko matek winjo e barupenego, ma joma kia kendo ma johubagahubaga guenyo mana ni kethruokgi giwegi, mana kaka gitimo weche mamoko mondiki e Muma bende.[17] To un osiepena, useng’eyo wechegi chon, omiyo beduru motang’ mondo kik joma ok luw chik wuondu, mi ukier uwe kama uchung’ie motegno.[18] To donguru kuom ng’wono, kumedo ng’eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. Duong’ obedne kawuono kendo nyaka chieng’. Amin.

1 Johana 4:1-6
[1] Osiepena, kik uyie ni ji duto mawacho ni nigi Roho, nigi Roho adier, to temgiuru mondo une ane ka Roho ma gin-go oa kuom Nyasaye, nikech johul wach mang’eny mag miriambo osebiro e piny[2] To yo ma unyalo ng’eyogo ni en Roho mar Nyasaye e ma: Ng’ato ka ng’ato ma hulo ni Yesu Kristo osebiro e ringruok nigi Roho mar Nyasaye.[3] To ng’ato ka ng’ato ma ok hul ni Yesu nobiro e ringruok onge gi Roho mar Nyasaye. Mano e tich ma Jasik Kristo tiyo. Usewinjo ni Jasiguno onego bi, to kata mana koroni enie piny.[4] Nyithinda, un nyithind Nyasaye, kendo useloyo johul wach mag miriambogo, nikech Jal manie iu duong’ moloyo jal manie piny.[5] Gin to gin mag piny, omiyo giwuoyo kuom gik mag piny, kendo piny winjogi.[6] Wan to wan mag Nyasaye, omiyo ng’at mong’eyo Nyasaye ema winjowa, to ng’at ma ok ja-Nyasaye ok winjwa. Mano e yo ma wang’eyogo pogruok manie kind Roho mar adiera, gi roho mar miriambo.

Mathayo 7:15-20
[15] “Beduru motang’ ni jonabi mag miriambo, mabiro iru korwakore gi lep rombe, to chutho gin mana ondiegi mangemo![16] Unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago. Bende ji nyalo pono olemb mzabibu kuom kudho? Koso digipon ng’owo kuom oriang’, ka ok mana kuom yiend olemo?[17] Yien mabeyo nyago olemo mabeyo, to yien maricho nyago olemo maricho.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo.[19] To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo iting’o mi wit e mach.[20] Mano emomiyo awacho ni, unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago.

2 Petro 1:12-21
[12] Kuom mano, abiro paronu wechego pile, kata obedo ni useng’eyogi, kendo uguroru motegno kuom adiera ma useyudo.[13] Aneno ni en kare mondo, kapod anie kiru mar ringruokni, to aparnu wechegi,[14] nikech ang’eyo ni achiegni weyo kiru mar ringruokni, kaka Ruodhwa Yesu Kristo osenyisa.[15] Omiyo abiro temo matek mondo ane ni nitie yo ma unyalo parogo wechegi kinde duto ka asea.[16] Kane wanyisou kaka Ruodhwa Yesu Kristo biro gi duong’ maler, to ne ok wakonyore gi sigendini ma dhano ochuogo, to wan wawegi ne wanene gi wang’wa, ka en gi duong’ne maler duto.[17] Nyasaye Wuoro nomiye duong’ gi pak kane dwol obirone moa kuom duong’ mar polo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero! Chunya mor kode!”[18] Wan wawegi ne wawinjo dwolno kaa e polo, nikech ne wan kode kuno e got maler.[19] Omiyo wamedo yie matek moloyo kuom wach mane jonabi okoro. Ber mondo urt wachno chuth, nikech en kaka taya maliel kama otimo mudho, nyaka piny yawre, mi sulue mar okinyi wuog karieny e chunyu.[20] To mokwongo nyaka ung’e ni onge ng’ama loko tiend weche manie Muma kende owuon,[21] nikech onge wach mane okor mana nikech dwaro mar dhano. To ji ne wacho wach moa kuom Nyasaye, mana kaka Roho Maler ne telonigi.

Tito 1:6-16
[6] Ka itimo kamano, to nyaka iyier mana joma onge ketho, man gi mon achiel achiel, ma nyithindgi gin joma oyie, kendo ma ji ok chichgo ni ngimagi achach, kata ni wang’gi tek.[7] Jatend kanyakla mar jo-Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng’at maonge ketho. Kik obed ng’ama jasunga, kata ma jamrima, kata ma jamer, kata ma ohero goruok, kata ng’ama ohero pesa.[8] To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.[9] Nyaka oyie chuth ni wach mwapuonjo en adier, kendo nyaka omake matek, eka onyalo jiwo ji gi puonj maradier, kong’eng’o joma tamore yie puonjno.[10] Chutho, nitie ji mang’eny ma wang’gi tek, kendo mohero weche mag ayiem, bende ma jowuond. To moloyo gin jo-Yahudi moyie kuom Kristo.[11] Nyaka kwergi mondo giling’, nikech giketho mier ka gipuonjo weche ma ok owinjore gipuonji, mana ni mondo giyud pesa.[12] Janabi moro ma ja Krete wadgi nowacho niya, “Pile jo-Krete gin jomriambo. Gin ondiegi maricho, kendo jowuoro ma josamuoyo.”[13] Gima nowacho en adier! Emomiyo siemgi matek mondo gibed gi yie motegno,[14] ma ok gidewo sigend jo-Yahudi, gi chik mag ji modagi adiera.[15] Gik moko duto ler ni joma ler, to onge gimoro kata achiel maler ni joma okethore, kendo ma ok oyie. Parogi kod chunygi okethore.[16] Giwacho ni ging’eyo Nyasaye, to timbegi nyiso ni gidage. Gin joma timbegi mono, kendo ma ok winj wach, kendo ma ok nyal timo gimoro maber.

2 Petro 2:1-22
[1] To jonabi mag miriambo bende nowuok kuom oganda Nyasaye e ndalo mokadho. Kamano bende e kaka jopuonj mag miriambo biro wuok kuomu. Ginikel ling’ling’ puonj mag miriambo maketho ji, kendo ginikwed kata mana Ruoth mane owarogi, mi gimi tiekgi piyopiyo nono.[2] Kata kamano, ji mang’eny noluw timgi mag anjawo, kendo ji nowuo marach kuom Yor Adiera, nikech timbegigo.[3] Kuom gombo chamo gik malang’, jopuonj mag miriambo nokaw giu gi weche mag wuond. To jang’ad bura oseng’ado buchgi chon! Kum ema oritogi, kendo ng’ama biro tiekogi ok nindi![4] Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, kuma otuegie e mudho gi nyororo ka girito Chieng’ Bura.[5] Bende Nyasaye ne ok oweyo piny machon mak otieko, kane okelo ataro e piny joricho, to noreso mana Nowa, mane jaland Wach Makare, kod ji mamoko abiriyo.[6] Nyasaye nokumo mier mag Sodom gi Gomora, kowang’ogi, mi gilokore buru. Kamano nolokogi ranyisi mar gima biro timore ni joma ok oluoro Nyasaye.[7] Lut to noreso nimar ne en ng’at maber, kendo chunye ne chandore ahinya nikech tim anjawo mag joma timbegi richo.[8] Ng’at makareno nodak e kind jogo, kendo pile ka pile nowinjo kendo oneno gik ma gitimo, omiyo chunye nochandore ahinya kuom timbegi mag dwanyruok.[9] Kamano waneno ni Ruoth ong’eyo reso joma oluore kuom tem mochomogi, kendo ong’eyo keto joricho e kum nyaka chop Chieng’ Bura,[10] to moloyo jogo matimo dwaro mag ringruok kuom gombo mochido, kendo chayo teko mar Nyasaye. Jopuonj mag miriambo nigi chir, kendo wang’gi tek, bende ok giluoro yanyo joma nigi duong e polo.[11] To kata mana malaika man gi teko kod nyalo moloyogi, to ok donjnigi gi weche maricho e nyim Ruoth.[12] To jogo chalo gi le maonge rieko, mane onywol mana ni mondo omaki kendo onegi. Giwuoyo marach kuom gik ma gikia, omiyo gin bende notiekgi mana ka le maonge rieko.[13] Giniyud pok mar richo, kar richo ma gisetimo. Timo gik ma gombogi dwaro odiechieng’ alanga ema miyogi mor. Ka gichiemo kodu to gikelonu wichkuot, kendo gimiyo nyingu kethore, ka giowore gi timbegi mag wuond![14] Wengegi rango mon mana gi gombo maricho, kendo gombo ma gin-go mar dwaro timo richo ok rum. Giywayo joma yiegi yomyom, gitero e richo, bende chunygi ong’iyo gi gombo gik moko. Gin joma okuong![15] Giseweyo yo ma oriere tir, mi gilal, nimar giseluwo mana yor Balaam wuod Boer, mane oketo chunye kuom yudo pok mar tim maricho.[16] To kanyna mamomo nowuoyo gi dwond dhano, kokwero janabino kuom kethone, mi otieko neko mare.[17] Jogo chalo gi sokni maonge pi, kendo gichalo gi ong’ueng’o ma yamb koth riembo. Gin, gima okannigi en mana mudho mandiwa.[18] Giwuorore gi weche manono, kendo kuom gombo mag ringruok gihoyo joma dwaro tony kaa kuom joma timbegi nono.[19] Gisesingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo, to gin giwegi gin wasumbini mag gik makelo kethruok, nimar ng’ato doko misumba gimoro amora moloyo chunye.[20] Ka ji osetony e kethruok mar pinyni nikech ging’eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, to eka gichako giduodore e kethruok, mi kethruok makogi, to ngima ma gibedogo achien doko marach moloyo ngima mane gin-go mokwongo.[21] Dine obedonigi maber ka dine ok ging’eyo yo makare, moloyo ng’eyogo, to bang’e gidok chien giweyo chik maler mane omigi.[22] Osetimorenigi mana kaka ngero wacho ni, “Guok odok nang’o ng’okne,” kendo ni, “Ngurue moselwoki odok ng’ielore e chuodho.”

Mathayo 23:1-29
[1] Bang’e Yesu nowuoyo gi jopuonjrene kaachiel gi joma nosechokore, kowacho niya,[2] “Jopuonj Chik kod jo-Farisai omi tich nyiso ji tiend Chik Musa.[3] Emomiyo timuru gik ma giwachonu, kendo chikuru itu nikech gipuonjo ji, to ok gitim gik ma gipuonjo.[4] Gitueyo misike mapek, mohewo ji ting’o kendo giketo e gok ji, to gin giwegi ok gimul misikego kata mana gi lith luetgi.[5] Gik moko duto ma gitimo, gitimo mana ni mondo ji onegi. Gitueyo gik madongo moting’o weche Muma, e pat wag’gi kendo e bedegi, kendo girwako lewni momin usi maboyo e riakgi,[6] bende gihero bet kuonde moyiedhi e sewni, kendo gihero kombe manyime e ut lemo.[7] Bende gihero mondo ji omosgi ka miyogi duong’, kuonde ma ji ochokoree, kendo gihero mondo ji oluonggi ni jopuonj.[8] To un kik luongu ni jopuonj, nikech ng’at achiel kende e japuonj, to un duto un owete.[9] Bende ki uluong ng’ato ni wuonu e piny ka, nimar un gi Wuoro achiel kende, manie polo.[10] Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng’at achiel kende, ma en Kristo, e jatendu.[11] “Ng’ama duong’ moloyo kuomu ema nyaka bed jatichu.[12] Ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny ema noting’ malo.[13] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, ma wuondore ni ohero Nyasaye! Uchiego ni ji dhoranga Piny Ruodh Polo, to un uwegi ok udonjie, to eka joma dwaro donjoe be utamo. [[14] Mano kaka unune malit, ka uriasoru gi lemo moyware. Mano emomiyo unuyud kum marach moloyo][15] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwororu e nembe gi pinje duto, mondo ulok kata mana ng’at achiel obed jadinu, to ka useloke to umiyo odoko ng’at mowinjore gi mach mak tho moloyo un uwegi nyading’eny![16] “Mano kaka unune malit, un jotelo ma muofni! Uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying Hekalu, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying dhahabu manie Hekalu, to wach omake.[17] Un muofni mofuwogi! Ere gima duong’ moloyo wadgi? Dhahabu, koso Hekalu mamiyo dhahabu bedo gima owal ni Nyasaye?[18] To bende uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying kendo-mar-misango, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying chiwo man kuom kendo-mar-misango, to wach omake.[19] Mano kaka un muofni! Ere gima duong’? Chiwo koso kendo-mar-misango mamiyo chiwo bedo mowal ni Nyasaye?[20] Ng’at mokuong’ore gi nying kendo-mar-misango ok okuong’ore mana gi nying kendo-mar-misango kende, to okuong’ore gi nying gik moko duto man kuome bende.[21] Kendo ng’at mokuong’ore gi nying Hekalu ok okuong’ore gi nying Jal modakie bende,[22] kendo ng’at mokuong’ore gi nying polo to okuong’ore gi nying kom duong’ mar Nyasaye kod nying Jal mobetie bende.”[23] Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.[24] Un jotelo ma muofni, magolo gik matindo kaka ojur e gima umadho, to gik madongo ka ngamia, to umwonyo amwonya![25] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwoko kang’e agwata gi kang’e tawo, to igi to uweyo kopong’ gi gik moyudi e yor mecho kod moyud e yor gombo mokadho ndaga.[26] Un jo-Farisai ma muofni, kwonguru ulwok kai agwata, eka ng’eye bende obed maler![27] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong’ gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido.[28] Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong’ gi gango wach kod timbe maricho.[29] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Umwono liete jonabi, kendo ulicho liete joma kare,

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania