English
A A A A A

Church: [Deacons]

1 Timotheo 3:1-13
[1] En wach madieri ni ka ng’ato dwaro mondo obed jatend kanyaka mar jo-Kristo, to odwaro tich mogen.[2] Kuom mano jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ng’at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende, bende nyaka obed ng’at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony.[3] Kik obed jakong’o, kata ng’at mohero goruok, to nyaka obed ng’at mamuol ma ok ohero dhaw, bende ma ok ohero pesa.[4] Nyaka obed ng’at morito dalane adimba, kendo mochiko nyithinde kaka owinjore mondo gimiye luor,[5] nikech ka ng’ato kia rito dalane owuon, to ere kaka dorit kanyakla mar jo-Nyasaye?[6] Kik obed ng’at mowar machiegni, dipo ka sunga omake, mi bura mane oloyo Satan oloye en bende.[7] Bende nyaka obed ng’at ma joma ok jo-Kristo ogeno, mondo kik ji yud thuolo mar chaye, ma dimi opodhi e obadho mar Satan.[8] Kamano jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo bende nyaka bed joma odimbore, to ok joma dhogi ariyo, kata jokong’o, kata joma oowore ni yudo ohala.[9] Nyaka gibed joma onge ketho moro ma gipando e chunygi, kendo nyaka gibed joma omako adiera mar yie marwa matek.[10] To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro.[11] Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto.[12] Jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed joma nigi mon achiel achiel, kendo gibed joma rito nyithindgi gi miegi maber.[13] Jokony jotend kanyakla mar jo-Kristo matiyo maber yudo nying’ maber, kendo gin gi ratiro mar lando wach yie ma wan-go kuom Kristo Yesu.

Filipi 1:1
Wan Paulo gi Timotheo ma wasumb Kristo Yesu, wandikonu un jo Nyasaye duto man Filipi man kuom Kristo Yesu, kaachiel gi jodongu kod jokonygi.

Tich Joote 6:1-7
[1] E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang’eny, jo-yahudi mong’eyo dho Grik nochako ng’ur gi jowetegi mong’eyo mana dho Hibrania kende, nikech mondgi ma chwogi otho ne ojwang’, mi ok yud pok mapile.[2] Kuom mano, joote apar gariyo ne oluongo oganda duto mar jopuonjre, mi owachonigi niya, “Ok owinjore wawe wach Nyasaye, mondo wati tich pogo chiemo.[3] Omiyo owetewa, yieruru ji abiriyo kuomu mung’eyo ni riek kendo ogen, bende mopong’ gi Roho Maler, mondo waket e tijni.[4] Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo, kendo kuom lando Wach Maber.”[5] Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno, omiyo ne giyiero Stefano, mane ng’at man gi yie motegno, kendo opong’ gi Roho Maler. Bende ne giyiero Filipo gi Prokoro gi Nikanor gi Timon gi Parmena kod Nikalao ja-Antiokia, mane olokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi.[6] Ne gikelo jogi e nyim joote, mi joote nolemonigi, kendo oyieyo luetgi kuomgi.[7] Kamano Wach Nyasaye nolandore, kendo kwan jopuonjre nomedore ahinya e Jerusalem. Jodolo mang’eny bende noyie kuom Yesu.

Rumi 16:1
Apwoyonu nyaminwa Fibi. En jatich e kanyakla mar jo-Kristo man Kenkrea.

Tito 1:7
Jatend kanyakla mar jo-Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng’at maonge ketho. Kik obed ng’ama jasunga, kata ma jamrima, kata ma jamer, kata ma ohero goruok, kata ng’ama ohero pesa.

Tich Joote 6:3
Omiyo owetewa, yieruru ji abiriyo kuomu mung’eyo ni riek kendo ogen, bende mopong’ gi Roho Maler, mondo waket e tijni.

Johana 8:32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”

Efeso 4:11
En ema nopogo mich ni ji, koyiero ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland Wach Maber, to moko jotend jo-Kristo, to moko jopuonj.

Tich Joote 20:28
To tang’uru, kendo rituru kueth duto ma Roho Maler osemiyou mondo uriti. Beduru jokwath mag kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mane ong’iewo gi remb Wuode owuon.

Johana 6:54
Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.

Mariko 6:3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.

1 Korintho 12:28
Nyasaye oseketo ji e kanisane ma en kanyakla mar jo-Kristo duto, kama: mokwongo joote, mar ariyo johul wach moa kuom Nyasaye, mar adek jopuonj, eka joma timo honni, bang’e joma omi teko mar chango ji, gi joma konyo ji, gi joma omi tich telo ni ji, kod madhumo dhok mayoreyore.

Galatia 1:19
to ne ok aneno joote mamoko, mak mana ong’Jakobo ma owadgi Ruoth.

Hibrania 13:17
Winjuru wach jotendu, kendo timuru gik ma giwacho. Giritou odiechieng’ gotieno ma ok giyue, nikech nyaka ginyis Nyasaye wach kaka gisetiyo. Ka uluorogi, to gibiro tiyo gi mor to ka uchayogi to ginyalo tiyo ka gijur, to mano ok nyal konyou.

Johana 3:3-5
[3] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”[4] Nikodemo nopenje ni, “Ere kaka dichak nywol ng’ato kosedoko ng’ama duong’? Dodog ei min, kendo chak nywole?”[5] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.

Hibrania 12:14
Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Tich Joote 6:4
Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo, kendo kuom lando Wach Maber.”

1 Timotheo 3:1-7
[1] En wach madieri ni ka ng’ato dwaro mondo obed jatend kanyaka mar jo-Kristo, to odwaro tich mogen.[2] Kuom mano jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ng’at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende, bende nyaka obed ng’at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony.[3] Kik obed jakong’o, kata ng’at mohero goruok, to nyaka obed ng’at mamuol ma ok ohero dhaw, bende ma ok ohero pesa.[4] Nyaka obed ng’at morito dalane adimba, kendo mochiko nyithinde kaka owinjore mondo gimiye luor,[5] nikech ka ng’ato kia rito dalane owuon, to ere kaka dorit kanyakla mar jo-Nyasaye?[6] Kik obed ng’at mowar machiegni, dipo ka sunga omake, mi bura mane oloyo Satan oloye en bende.[7] Bende nyaka obed ng’at ma joma ok jo-Kristo ogeno, mondo kik ji yud thuolo mar chaye, ma dimi opodhi e obadho mar Satan.

1 Timotheo 2:12
Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,

Tich Joote 14:23
Ne giketo jodongo ni kanyakla duto mag jo-Kristo, kendo kane giselemo, kendo gitueyo chiemo, ne giketogi e lwet Ruoth mane koro giseyie kuome.

1 Timotheo ٥:١٧
Jo-Kristo nyaka kwan jodongo motelo ni kanyakla mar jo-Kristo maber ka joma owinjore yud pok nyadiriyo, to moloyo onego gipar joma keto chunygi kuom tich lando wach, kendo kuom puonjo ji.

Hibrania 13:7
Paruru jotendu mane owachonu wach Nyasaye. Paruru kaka ngimagi ne chalo, kod tich mane gitiyo, mondo un bende ubed gi yie machalo gi yie mane gin-go.

Tito 1:8
To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.

1 Petro 5:2
Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.

Tito 1:6
Ka itimo kamano, to nyaka iyier mana joma onge ketho, man gi mon achiel achiel, ma nyithindgi gin joma oyie, kendo ma ji ok chichgo ni ngimagi achach, kata ni wang’gi tek.

1 Timotheo 5:22
Kik irikni yieyo lwedo kuom ng’ato kikete e tich telo, nikech dipo ka iriwori kode e richone moro, to ritri ibed maler.

Tito 1:5
Ne aweyo idong’ e chula mar Krete mondo ilos gik mane pod orem, kendo iyier jodong kanyakla mag jo-Kristo e mier duto, kaka ne achiki.

Galatia 4:19
Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako ma muoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chue Kristo e iu.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania